Εγκρίσεις Έργων

14 Ιουν 2022

Βεβαίωση Εναρμόνισης του Υπ.2 του Ερ. Παν. Ινστ. Μελέτης & Αντιμετώπισης Γενετικών & Κακοήθων Νοσημάτων της Παιδικής Ηλικίας με τίτλο «Ανάπτυξη και δημιουργία πληροφ. συστήματος αξιολ. και διαχείρισης του στρες, αποκατάστασης και ενδυνάμωσης»

Βεβαίωση Εναρμόνισης του Υποέργου 2 του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Μελέτης & Αντιμετώπισης Γενετικών & Κακοήθων Νοσημάτων της Παιδικής Ηλικίας με τίτλο «Ανάπτυξη και δημιουργία πληροφοριακού συστήματος αξιολόγησης και διαχείρισης του στρες, αποκατάστασης και ενδυνάμωσης»
14 Ιουν 2022

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με τίτλο «Ψηφιοποίηση Αρχειακού Υλικού και δημιουργία Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Αρχείου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με τίτλο «Ψηφιοποίηση Αρχειακού Υλικού και δημιουργία Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Αρχείου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»
14 Ιουν 2022

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ε.Λ.Κ.Ε. του Παν. Κρήτης με τίτλο «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχ., Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστ. και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Παν. Κρήτης»

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης με τίτλο «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης»
14 Ιουν 2022

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ε.Λ.Κ.Ε. Ιονίου Πανεπιστημίου με τίτλο «Δράσεις Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ερευνητικής Ωρίμανσης του νεοσύστατου Κέντρου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Ιονίου Πανεπιστημίου»

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ε.Λ.Κ.Ε. Ιονίου Πανεπιστημίου με τίτλο «Δράσεις Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ερευνητικής Ωρίμανσης του νεοσύστατου Κέντρου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Ιονίου Πανεπιστημίου»
14 Ιουν 2022

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη» με τίτλο «Υλοποίηση του Προγράμματος Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί, Διαφάνεια του ΧΜ ΕΟΧ 2012-2021, μέσω των Προκαθορισμένων Πράξεων της Προγραμματικής Συμφωνίας»

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη» με τίτλο «Υλοποίηση του Προγράμματος Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί, Διαφάνεια του ΧΜ ΕΟΧ 2012-2021, μέσω των Προκαθορισμένων Πράξεων της Προγραμματικής Συμφωνίας»
14 Ιουν 2022

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με τίτλο «Δημιουργία εφαρμογής – συστήματος καταχώρησης αλιευτικών επιθεωρήσεων για εγκατάσταση σε Η/Υ, smartphones και tablets και Προμήθεια 400 tablets»

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με τίτλο «Δημιουργία εφαρμογής – συστήματος καταχώρησης αλιευτικών επιθεωρήσεων για εγκατάσταση σε Η/Υ, smartphones και tablets και Προμήθεια 400 tablets»
14 Ιουν 2022

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Πανεπιστημίου Κρήτης με τίτλο «Γραφείο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης Πανεπιστημίου Κρήτης»

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Πανεπιστημίου Κρήτης με τίτλο «Γραφείο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης Πανεπιστημίου Κρήτης»
07 Ιουν 2022

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ε.Λ.Κ.Ε. του Αρ. Παν. Θεσ/κης με τίτλο «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρ., Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευν. Δραστ. και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Αρ. Παν. Θεσ/κης»

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ε.Λ.Κ.Ε. του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης με τίτλο «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης»
07 Ιουν 2022

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ε.Λ.Κ.Ε. του Παν. Θεσσαλίας με τίτλο «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρ., Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστ. και των Νέων Προϊόντων και Υπηρ. που αναπτύσσονται στο Παν. Θεσσαλίας»

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας»
31 Μάιος 2022

Βεβαίωση Εναρμόνισης του Υποέργου 2 του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε (Ο.ΔΙ.Π.Υ Α.Ε.)

Βεβαίωση Εναρμόνισης του Υποέργου 2 «Ανάπτυξη λογισμικού για τις ανάγκες υλοποίησης της προτυποποίησης της φροντίδας στις μονάδες λοιμώξεων (HIV) – έλεγχος νοσοκομειακών λοιμώξεων και αντιβιοτική επιμελητεία» του Έργου με τίτλο «Υλοποίηση της προτυποποίησης της φροντίδας στις μονάδες λοιμώξεων (HIV) – έλεγχος νοσοκομειακών λοιμώξεων και αντιβιοτική επιμελητεία» του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε (Ο.ΔΙ.Π.Υ Α.Ε.)
31 Μάιος 2022

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο «Δράσεις Στήριξης της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικής Ωρίμανσης στο Πανεπιστημίου Πατρών – ΜΕΤΩΝ»

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο «Δράσεις Στήριξης της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικής Ωρίμανσης στο Πανεπιστημίου Πατρών – ΜΕΤΩΝ»
27 Μάιος 2022

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τίτλο «Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας»

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τίτλο «Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας»
27 Μάιος 2022

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Κέντρου Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών με τίτλο «Εγκατάσταση και ενίσχυση μηχανισμών ελέγχου κλινικής ιατρικής κωδικοποίησης του Ελληνικού Ινστιτούτου DRG (ΚΕΤΕΚΝΥ ΑΕ.)»

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Κέντρου Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών με τίτλο «Εγκατάσταση και ενίσχυση μηχανισμών ελέγχου κλινικής ιατρικής κωδικοποίησης του Ελληνικού Ινστιτούτου DRG (ΚΕΤΕΚΝΥ ΑΕ.)»
27 Μάιος 2022

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου με τίτλο «ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ»

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου με τίτλο «ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ»
27 Μάιος 2022

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πέλλας για το Πακέτο Εργασίας 3 «Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής» του έργου με τίτλο “Enhancing the cross border wine experience for local development”»

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πέλλας για το Πακέτο Εργασίας 3 «Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής» του έργου με τίτλο “Enhancing the cross border wine experience for local development”»

27 Μάιος 2022

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» με τίτλο «Ηλεκτρονικό Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας – e-ΚΠΓ»

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» με τίτλο «Ηλεκτρονικό Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας – e-ΚΠΓ»
27 Μάιος 2022

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής με τίτλο: «Πιλοτικές παρεμβάσεις υποστήριξης αξιοποίησης προηγμένων Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών στην Προσχολική Εκπαίδευση»

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής με τίτλο: «Πιλοτικές παρεμβάσεις υποστήριξης αξιοποίησης προηγμένων Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών στην Προσχολική Εκπαίδευση»
27 Μάιος 2022

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής με τίτλο «Διεξαγωγή εξετάσεων διαγνωστικού χαρακτήρα για τους μαθητές/τριες της ΣΤ’ Τάξης των δημοτικών σχολείων και τους μαθητές/τριες της Γ’ Τάξης των γυμνασίων»

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής με τίτλο «Διεξαγωγή εξετάσεων διαγνωστικού χαρακτήρα για τους μαθητές/τριες της ΣΤ’ Τάξης των δημοτικών σχολείων και τους μαθητές/τριες της Γ’ Τάξης των γυμνασίων»