Διόρθωση/τροποποίηση στοιχείων μητρώων

 

 

i. Διόρθωση/τροποποίηση στοιχείων ταυτότητας

 

1.    Δεν υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ του Δελτίου Αστυνομικής μου Ταυτότητας και της ηλεκτρονικής πληροφορίας που εμφανίζεται και παρέχεται από το eGov-KYC. Πού θα  πρέπει να απευθυνθώ;

 

Απάντηση

Στην περίπτωση που υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας σας (Δ.Α.Τ.) και της ηλεκτρονικής πληροφορίας στο eGov-KYC μπορείτε να απευθυνθείτε για οδηγίες, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω e-mail ή fax, στην Αρχή έκδοσης του Δελτίου Αριθμού Ταυτότητας. Σε περίπτωση που η εν λόγω Αρχή δεν υφίσταται πλέον, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε αυτήν που την έχει αντικαταστήσει και κατέχει το αντίστοιχο αρχείο, προκειμένου να ελεγχθούν τα στοιχεία και να καταχωρισθούν  οι τυχόν απαιτούμενες διορθώσεις ή να παρασχεθούν τυχόν περαιτέρω οδηγίες. 

 

2.    Τα αναγραφόμενα στοιχεία στο Δελτίο της Αστυνομικής μου Ταυτότητάς και στο eGov-KYC δεν είναι σωστά.

 

Απάντηση

Τα ονοματεπωνυμικά στοιχεία του πιστοποιητικού που εκδίδει η εκάστοτε Δημοτική Αρχή μεταφέρονται επακριβώς στο Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.  
Εάν διαπιστώσετε ότι τα στοιχεία σας είναι διαφορετικά από αυτά που αναγράφει το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, θα πρέπει να απευθυνθείτε στον Δήμο εγγραφής σας προκειμένου να γίνει σχετική διόρθωση. 

Ως εκ τούτου, το δελτίο πρέπει να αντικατασταθεί υποχρεωτικά.

 

3.    Ενώ έχω αλλάξει Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, εμφανίζονται τα στοιχεία της προηγούμενης ταυτότητάς μου.

 

Απάντηση

Στο eGov-KYC εμφανίζεται η τελευταία ενεργή ταυτότητα σας. 
Αν η αλλαγή του Αριθμού Δελτίου Ταυτότητας έγινε πρόσφατα ενδέχεται να μην έχει ενημερωθεί το μητρώο με τον νέο αριθμό της ταυτότητα σας. Επαναλάβετέ σε επόμενη χρονική στιγμή την ηλεκτρονική διαδικασία KYC.

Ενδέχεται ωστόσο να εμφανίζονται οι δύο ταυτότητες σας ενεργές στο μητρώο της Ελληνικής Αστυνομίας (η τρέχουσα και η προηγούμενη). Στην περίπτωση αυτή μπορείτε να απευθυνθείτε για οδηγίες είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω e-mail ή fax στην Αρχή έκδοσης του Δελτίου Αριθμού Ταυτότητας.
 

 

4.  Πώς αλλάζω την ημερομηνία έκδοσης της ταυτότητας όταν εμφανίζεται ως 01/01/ΧΧΧΧ;

 

Απάντηση

Οι περιπτώσεις με την ως άνω ένδειξη μπορεί να οφείλεται στους κάτωθι λόγους:

- Ελλιπής μεταφορά δεδομένων από το παλαιό μηχανογραφικό σύστημα της Ελληνικής Αστυνομίας (Τερματικός)
 
Επιπλέον, ενδέχεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, Δελτία Αστυνομικών Ταυτοτήτων (Δ.Α.Τ.), να έχουν εκδοθεί μόνο με το έτος έκδοσης.  

Σε αυτήν την περίπτωση να απευθυνθείτε αυτοπροσώπως είτε ηλεκτρονικά (μέσω e-mail ή fax) στην αρχή έκδοσης του Δ.Α.Τ  (ή σε περίπτωση που δεν υφίσταται πλέον, σε αυτήν που την έχει αντικαταστήσει και κατέχει το αντίστοιχο αρχείο), προκειμένου να ελεγχθούν τα στοιχεία και να καταχωρηθούν οι τυχόν απαιτούμενες διορθώσεις ή να παρασχεθούν τυχόν περαιτέρω οδηγίες.

 

ii. Διόρθωση/τροποποίηση επαγγελματικής δραστηριότητας απασχολούμενου με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

 

1.    Τα στοιχεία έδρας επιχείρησης ή/και παραρτημάτων του εργοδότη δεν είναι σωστά. Πώς μπορούν να τροποποιηθούν;

 

Απάντηση

Τα στοιχεία  επιχείρησης/παραρτημάτων και συγκεκριμένα:  

 

o    Έδρα εργοδότη [ΑΦΜ Εργοδότη, Επωνυμία, Δ/νση Έδρας Εργοδότη] 
o    Παράρτημα Εργοδότη: [Αριθμός Παραρτήματος, Δ/νση Παραρτήματος Απασχόλησης Εργαζομένου Εργοδότη]

μπορούν να τροποποιηθούν μόνο από τον εργοδότη, με προσέλευση του (φυσική παρουσία),  στο Μητρώο του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).  Μέσω του πληροφοριακού συστήματος του ΕΦΚΑ ενημερώνεται το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Η επικαιροποίηση των στοιχείων της επιχείρησης στον ΕΦΚΑ, υπάγεται στις υποχρεώσεις του εργοδότη.  

 

2.    Ο αριθμός Κ.Α.Δ της επιχείρησης μου έχει αλλάξει. Τι πρέπει να κάνω για να εμφανίζεται σωστά στο eGov-KYC; 

 

Απάντηση 
  
Οι Κ.Α.Δ. αφορούν στα πρώτα τέσσερα ψηφία του Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας και στην ονομασία της δραστηριότητας που έχει αποδοθεί από το TAXIS για την έδρα του Εργοδότη και των Παραρτημάτων και συμπληρώνονται από τον εργοδότη κατά τις υποβολές των εντύπων. 
Ο εργοδότης  μπορεί να μεταβάλει την καταχώρηση του Κ.Α.Δ. στο μητρώο του ΕΡΓΑΝΗ αν έχει καταχωρισθεί λάθος.   

 

 3.    Το «Καθεστώς Απασχόλησης»  που αποτυπώνεται δεν είναι σωστό. Πώς μπορεί να διορθωθεί; 

 

Απάντηση

Διορθώσεις στα στοιχεία του εργαζόμενου γίνονται από τον εργοδότη στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ σε κάθε επόμενη προγραμματισμένη υποβολή που αφορά στον εργαζόμενο, π.χ. πρόσληψη, αποχώρηση, δήλωση του χρονικού διαστήματος εργασίας του εργαζόμενου, υποβολή ετήσιου πίνακα προσωπικού, δήλωση  τροποποίησης ωραρίου κα.
Ενδέχεται η πραγματική κατάσταση της εργασιακής σχέσης σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή να μην αποτυπώνεται με ακρίβεια στην τρέχουσα κατάσταση του Πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. 
Η διόρθωση των στοιχείων του εργαζομένου υπάγεται στις υποχρεώσεις του εργοδότη. 

 

iii. Διόρθωση/τροποποίηση επαγγελματικής δραστηριότητας απασχολούμενου στο Δημόσιο.

 

1.    Στο Μητρώο του Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΟΓΡΑΦΗ) δεν εμφανίζονται σωστά τα στοιχεία μου ή είναι ελλιπή. Πώς μπορώ να τα διορθώσω;

 

Απάντηση

Τα στοιχεία προκύπτουν από τις καταχωρίσεις, οι οποίες έχουν γίνει στο μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των αντίστοιχων φορέων. 

Για τη διόρθωση ή την επικαιροποίηση των στοιχείων του μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου θα πρέπει να απευθυνθείτε στην οικεία Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού του αντίστοιχου Φορέα.  

 

iv. Διόρθωση/τροποποίηση επαγγελματικής δραστηριότητας  επιτηδευματία

 

1.    Τα στοιχεία μου ως επιτηδευματία δεν είναι σωστά.  Πώς μπορούν να τροποποιηθούν;

 

Απάντηση

Τα στοιχεία σας ως επιτηδευματία μπορούν να τροποποιηθούν, με προσέλευση σας στη Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεστε.

 

 

v. Διόρθωση/τροποποίηση στοιχείων επικοινωνίας

 

1.    Γιατί δεν εμφανίζονται τα στοιχεία επικοινωνίας μου; 

 

Απάντηση

Τα στοιχεία επικοινωνίας σας αντλούνται από το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.).  Σε περίπτωση που έχουν μεταβληθεί και δεν τα έχετε επικαιροποιήσει μεταβείτε στο https://notify.gov.gr για την ενημέρωσή τους.