ΕΛΗΞΕ: Διαβούλευση για το έργο «Προμήθεια προηγμένων Υπηρεσιών Ασφαλείας (SOC και DDoS) στις κρίσιμες υποδομές του G-Cloud» με κωδικό διαβούλευσης στο ΕΣΗΔΗΣ 22DIAB000025237

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
ΤΙΤΛΟΣ  Προμήθεια προηγμένων Υπηρεσιών Ασφαλείας (SOC και DDoS) στις κρίσιμες υποδομές του  G-Cloud
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης:
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης 
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  Σύμβαση Υπηρεσιών
Ταξινόμηση κατά CPV: 
72000000-5 - Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη
72212732-9 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού ασφάλειας δεδομένων
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  Διεθνής Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  Ο προϋπολογισμός της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των έξι εκατομμυρίων οχτακοσίων πενήντα εφτά χιλιάδων οχτακοσίων ευρώ (€6.857.800,00), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
(Εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: €8.503.672,00 ΦΠΑ €1.645.872,00)
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ Το δικαίωμα προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι οχτώ χιλιάδων εννιακοσίων Ευρώ (€3.428.900,00), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Προϋπολογισμός με ΦΠΑ: €4.251.836,00, ΦΠΑ €822.936,00). Το σύνολο του δικαιώματος προαίρεσης αφορά αύξηση φυσικού αντικειμένου. 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ποσά χωρίς ΦΠΑ)    Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των δέκα εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων εφτακοσίων Ευρώ (€10.286.700,00), €6.857.800,00 + €3.428.900,00 = €10.286.700,00
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Το Έργο εντάσσεται στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU.
Το δικαίωμα προαίρεσης για αύξηση φυσικού αντικειμένου δύναται να χρηματοδοτηθεί  από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, από άλλο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ή από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ  Τριάντα (30) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης
ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  Η Μέγιστη διάρκεια της σύμβασης υπολογίζεται ως το άθροισμα του χρόνου υλοποίησης και του χρόνου που θα απαιτηθεί για την παραλαβή των ενδιάμεσων παραδοτέων και της οριστικής παραλαβής με βάση τη διαδικασία επανυποβολής παραδοτέων που ορίζεται στη διακήρυξη.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Από 17/10/22 έως 01/11/22
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟ 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Υποβολή προτάσεων (doc)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ    
ΟΔΗΓΙΕΣ   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου   www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ με μοναδικό κωδικό 22DIAB000025237