ΕΛΗΞΕ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές, για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης, για τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών (CPV: 7941000) του Υπ.Ψηφιακής

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ & ΑΛΕΞ. ΠΑΝΤΟΥ 11, 101 63 ΑΘΗΝΑ

 

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (Γ.Γ.Ψ.Δ.Α.Δ.)

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

 

 

«ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές, για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης, για τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών (CPV: 7941000) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής (α/α ΕΣΗΔΗΣ 142379), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ενός εκατομμυρίου εξακοσίων δώδεκα χιλιάδων εννιακοσίων τριών ευρώ και είκοσι τριών λεπτών (1.612.903,23 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και δύο εκατομμυρίων ευρώ (2.000.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.»

ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η παρούσα σύμβαση αποτελείται αποτελείται από ένα (1) τμήμα, το οποίο περιλαμβάνει τις ακόλουθες  υπηρεσίες:

Α. Υποστήριξη της ΓΓΨΔΑΔ και των συνδεόμενων υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας ως δικαιούχων υλοποίησης έργων.

Β. Υποστήριξη της ΓΓΨΔΑΔ σε ζητήματα που αφορούν στην σχέση της με την ΕΕ και άλλους διεθνείς οργανισμούς, καθώς και στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το ν. 4622/2019.

Γ. Νομική υποστήριξη της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου ως προς ζητήματα που άπτονται της οικονομικής διαχείρισης και συνδέονται με την υλοποίηση της στρατηγικής της ΓΓΨΔΑΔ.

 

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα λόγω της σχετικότητας, συμπληρωματικότητας και των αλληλεξαρτήσεων μεταξύ των ζητούμενων υπηρεσιών.

Η υποβολή προσφοράς από τους υποψήφιους Ανάδοχους δύναται να αφορά στο σύνολο των ζητουμένων υπηρεσιών και όχι για μέρος αυτών.

 

ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης:

Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης Απλούστευσης Διαδικασιών

 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

Σύμβαση Υπηρεσιών

Ταξινόμηση κατά CPV:

CPV 79410000: «Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης».

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 

Διεθνής, Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη  προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(ποσά χωρίς ΦΠΑ)

Ο συνολικός προϋπολογισμός για τις ζητούμενες υπηρεσίες ανέρχεται στο ποσό  του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων δώδεκα χιλιάδων εννιακοσίων τριών ευρώ και είκοσι τριών λεπτών (1.612.903,23 €), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ήτοι στο ποσό των δύο εκατομμυρίων ευρώ (2.000.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ εκ ποσοστού 24%.

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Κωδ. έργου 2021ΣΕ06300003), με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Ψηφιακής Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το από 4-3-2021 Τεχνικό Δελτίο Έργου και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 74900/5.7.2021(ΑΔΑ: ΨΙΧΥ46ΜΤΛΡ-ΘΞΕ) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σχετικά με την έγκριση της ένταξης του εν θέματι έργου με κωδικό ΟΠΣ 2021ΣΕ06300003 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2021 στη ΣΑΕ 063 ΤΡΟΠ.0.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΠ: 45753 ΕΞ 2021 27.12.2021 (α/α ΕΣΗΔΗΣ 142379)

Προσ. Αριθμός Προκήρυξης στην ΕΕ2021 – 180964 (αποστολή για δημοσίευση στις 27.12.2021)

ΑΔΑΜ 21ROC009873722 & ΑΔΑ ΨΒΡΡ46ΜΤΛΠ-ΔΧΕ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡ. ΠΡΩΤ.)

46069 ΕΞ 2021 29.12.2021    ΑΔΑΜ: 21PROC009874106 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

4/2/2022 και ώρα 17:00 μ.μ.

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α 142379)

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

7/2/2022 και ώρα 10:00 π.μ.