ΕΛΗΞΕ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε τρεις (3) κτηριακές εγκαταστάσεις του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ & ΑΛΕΞ. ΠΑΝΤΟΥ 11, 101 63 ΑΘΗΝΑ
ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (Γ.Γ.Ψ.Δ.Α.Δ.)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε τρεις (3) κτηριακές εγκαταστάσεις του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (CPV: 90911200-8 «Υπηρεσίες καθαρισμού κτηρίων»), για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (α/α ΕΣΗΔΗΣ 155982), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης διακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (240.000,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και διακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (297.600,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%».
ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η παρούσα σύμβαση αφορά στο σύνολο των υπηρεσιών και για τις τρείς (3) κτηριακές εγκαταστάσεις του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.  
Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών και όχι για μέρος αυτών, με αναφορά στο μηνιαίο κόστος, μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και σύμφωνα με το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς που περιλαμβάνεται στο πλήρες τεύχος της διακήρυξης.
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμβαση Υπηρεσιών
Ταξινόμηση κατά CPV:
CPV 90911200-8 «Υπηρεσίες καθαρισμού κτηρίων».
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Διεθνής, Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη  προσφορά βάσει τιμής.
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ποσά χωρίς ΦΠΑ) Ο συνολικός προϋπολογισμός για τις ζητούμενες υπηρεσίες ανέρχεται  στις διακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ (240.000,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και στις διακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες εξακόσια ευρώ (297.600,00 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Ε.Φ. 1053.501.0000000 στον ΑΛΕ 2420204001 «Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας», σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 2239 ΕΞ 2022 20.1.2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ009948539, ΑΔΑ: 9Ε 8Ρ46ΜΤΛΠ-7ΟΧ)  και 5277 ΕΞ 2022 15.2.2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ010098051, ΑΔΑ: 6ZΠΑ46ΜΤΛΠ-ΦΕ3, α/α 18299)  αποφάσεις έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης, για τα οικονομικά έτη 2023 και 2022 αντίστοιχα.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΑΠ: 8309 ΕΞ 2022 3.3.2022 (α/α ΕΣΗΔΗΣ 155982)
Προσ. Αριθμός Προκήρυξης στην ΕΕ  2022/S 048-124715 (αποστολή για δημοσίευση στις 4.3.2022)
ΑΔΑΜ 22PROC010161800 & ΑΔΑ 6ΧΥΠ46ΜΤΛΠ-Ι2Η
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡ. ΠΡΩΤ.) 8749 ΕΞ 2022 8.3.2022 
ΑΔΑΜ: 22PROC010170488
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  24/3/2022 και ώρα 17:00 μ.μ.
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α 142379)
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  28/3/2022 και ώρα 10:00 π.μ.

Παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών και μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης

Η 10897/22-3-2022 απόφαση

Νέα καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2022 και ώρα 17:00 μ.μ.
Νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2022 και ώρα 10:00π.μ.