ΕΛΗΞΕ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ κάτω των ορίων, για την παροχή υπηρεσιών προληπτικής και κατασταλτικής συντήρησης συστήματος κλιματισμού κέντρου δεδομένων (DATA CENTER) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ & ΑΛΕΞ. ΠΑΝΤΟΥ 11, 101 63 ΑΘΗΝΑ
ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ «Παροχή υπηρεσιών προληπτικής και κατασταλτικής συντήρησης συστήματος κλιματισμού κέντρου δεδομένων 
(DATA CENTER) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης»
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΧΑΝΔΡΗ 1
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμβαση Υπηρεσιών με CPV
50730000-1 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων»
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ, ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  Εκατόν είκοσι έξι χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα ευρώ 
(126.480,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Ειδικού Φορέα 1053/202/0000000, ΑΛΕ 2420389001 «Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών», για τα οικονομικά έτη 2022, 2023 και 2024.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Τρία (3) έτη από την υπογραφή της σύμβασης
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 4303 ΕΞ 2022 08.02.2022  Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 22PROC010021543).
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   25 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 17:00μμ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ www.promitheus.gov.gr με α/α ΕΣΗΔΗΣ 155159