ΕΛΗΞΕ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου για τη προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών αναλώσιμων ειδών γραφείου, για τις ανάγκες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ & ΑΛΕΞ. ΠΑΝΤΟΥ 11, 101 63 ΑΘΗΝΑ
ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου για τη προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών αναλώσιμων ειδών γραφείου, για τις ανάγκες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης είκοσι οκτώ χιλιάδων τριακοσίων σαράντα επτά ευρώ και έξι λεπτών (28.347,06 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους ή μέχρι εξάντλησης των συμβατικών προμηθειών και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.»
ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Η παρούσα σύμβαση αποτελείται από έξι (6) τμήματα, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά ανά είδος και ζητούμενη ποσότητα στο επισυναπτόμενο Παράρτημα Ι «Είδη προς προμήθεια και ζητούμενες ποσότητες» της υπ’ αριθμ. πρωτ. 3290/5.2.2021 διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού (ΑΔΑΜ: 21PROC008103369, ΑΔΑ: 9ΚΙΟ46ΜΤΛΠ-199).

Η υποβολή προσφοράς από τους υποψήφιους Ανάδοχους δύναται να αφορά σε ένα (1) ή περισσότερα τμήματα ή/και το σύνολο των Τμημάτων και για το σύνολο των ειδών και των ζητούμενων ποσοτήτων του κάθε Τμήματος.
 

ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Φραγκούδη 11 και Αλ. Πάντου, Καλλιθέα Αττικής 
(ΤΚ 10163)
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

CPV: 30192110-5: Μελάνια
30234000-8: Μέσα αποθήκευσης
30192700-8: Γραφική ύλη
24911000-3: Ζελατίνες
30199700-7: Χαρτικά είδη εκτός από έντυπα
30192000-1: Προμήθειες ειδών γραφείου

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Συνοπτικός διαγωνισμός (αρ. 117 Ν. 4412/2016)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Είκοσι οκτώ χιλιάδες τριακόσια σαράντα επτά ευρώ και έξι λεπτά (28.347,06 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 22.860,52 €,  πλέον ΦΠΑ: 5.486,543 €)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Η δαπάνη θα βαρύνει  τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στον Ειδ. Φορέα 1053-501-0000000,  ΑΛΕ 2410201001 «Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού».
Απόφαση Ανάληψης 
739 ΕΞ 2021 12.1.2021 (ΑΔΑ: 9ΞΛΜ46ΜΤΛΠ-ΤΡΣ, ΑΔΑΜ:
21REQ0080749367)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡ. ΠΡΩΤ.)  3290 ΕΞ 2021 5.2.2021 
(ΑΔΑΜ: 21PROC008103369, ΑΔΑ: 9ΚΙΟ46ΜΤΛΠ-199)
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 18/2/2021 και ώρα 14:00 μ.μ.
 
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  19/2/2021 και ώρα 11:00 π.μ.
 
Τόπος κατάθεσης προσφορών: Κεντρικό Πρωτόκολλο Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Φραγκούδη11 και Αλ. Πάντου, 1ος όροφος, ΤΚ 10163, Καλλιθέα, Αττικής)

Παροχή διευκρινίσεων επί αιτημάτων που υποβλήθηκαν από ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς και αφορούν τις τεχνικές προδιαγραφές των ζητούμενων προμηθειών της υπ’ αριθμ. πρωτ. 3290 ΕΞ 2021 5.2.2021 Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού (ΑΔΑ: 9ΚΙΟ46ΜΤΛΠ-199, ΑΔΑΜ: 20PROC008103369)