ΕΛΗΞΕ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού εφαρμογών στο Πληροφοριακό Σύστημα Ενημέρωσης και Εξυπηρέτησης Συνταξιούχων (ΠΣΕΕΣ) και την εφαρμογή (e - ΔΑΥΚ)

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ & ΑΛΕΞ. ΠΑΝΤΟΥ 11, 101 63 ΑΘΗΝΑ
ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού εφαρμογών στο Πληροφοριακό Σύστημα Ενημέρωσης και Εξυπηρέτησης Συνταξιούχων (ΠΣΕΕΣ) και την εφαρμογή Δελτίου Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (e - ΔΑΥΚ), για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ), CPV: 72212771-4, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης.»
ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η παρούσα σύμβαση αποτελείται από ένα Τμήμα και η υποβολή προσφοράς από τους υποψήφιους Ανάδοχους αφορά στο σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών και όχι σε μέρος αυτών.
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Φραγκούδη 11 και Αλ. Πάντου, Καλλιθέα Αττικής  (ΤΚ 10163)
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

CPV: 72212771-4 «Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού γενικής χρήσης»

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  Συνοπτικός διαγωνισμός (αρ. 117 Ν. 4412/2016)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  Εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (74.400,00 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 60.000,00  €,  πλέον ΦΠΑ:  14.400,00 €)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 Η δαπάνη θα βαρύνει  τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στον Ειδ. Φορέα 1053-202-0000000,  2420989001 «Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες»

Αποφάσεις Ανάληψης 
13830 ΕΞ 2021 12.5.2021 (ΑΔΑ: ΩΓΖ746ΜΤΛΠ-Κ73, ΑΔΑΜ: 21REQ008593444)
2/71283/ΔΠΓΚ/31.5.2021 (ΑΔΑ: 6ΒΞΓΗ-86Δ, 21REQ008698843)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡ. ΠΡΩΤ.) 29645 ΕΞ 2021 31.8.2021 
(ΑΔΑΜ: 21PROC009134688, ΑΔΑ: 6Η0Η46ΜΤΛΠ-70Α)
Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ:  31-8-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009134688)
Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ: 31-8-2021 (ΑΔΑ: 6Η0Η46ΜΤΛΠ-70Α)
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 13/9/2021 και ώρα 14:00 μ.μ.
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 14/9/2021 και ώρα 11:00 π.μ.
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  Κεντρικό Πρωτόκολλο Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Φραγκούδη11 και Αλ. Πάντου, 1ος όροφος, ΤΚ 10163, Καλλιθέα, Αττικής)