ΕΛΗΞΕ: Διενέργεια απευθείας Ανάθεσης και Πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπώσεων (CPV:22500000-5), για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Αναθέτουσα Αρχή

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Διεύθυνση Προμηθειών και Διοικητικής Μέριμνας

Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων

Αντικείμενο

Η προμήθεια αναλωσίμων εκτυπώσεων:

1.Καουτσούκ 51,2 cm x 64.2 cm (για περιστροφική μηχανή εκτύπωσης), ποσότητα: 10 τεμάχια

2. Καουτσούκ  87 cm x105 cm (για επίπεδη μηχανή εκτύπωσης), ποσότητα: 10 τεμάχια

3. Κόκκινο  4χρωμίας Offset (magenta), ποσότητα: 8kg

4. Χημικά εμφάνισης πλακών εκτύπωσης 1:4, ποσότητα: 500lt

5. Προευαισθητοποιημένες πλάκες εκτύπωσης offset διάστασης 78,5x103x0,03 cm, ποσότητα: 500 τεμάχια

CPV

22500000-5 Εκτυπωτικές πλάκες ή κύλινδροι ή άλλα μέσα που χρησιμοποιούνται στις εκτυπώσεις

Προϋπολογισμός Χωρίς ΦΠΑ

Τρείς χιλιάδες εξακόσια ευρώ  (3.600,00€)

Φ.Π.Α. 24%

Οκτακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ  (864,00€)

Προϋπολογισμός με ΦΠΑ

Τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια εξήντα τεσσερα ευρώ  (4.464,00€)

Χρηματοδότηση

Τακτικός Προϋπολογισμός

Φορέας 1053-202-0000000

ΑΛΕ 2410989899

Α.Π Ανάληψης 13311 ΕΞ 2020/9-11-2020 ποσού 4.464,00€ για το οικονομικό έτος 2020

Διάρκεια Σύμβασης

Μέχρι την οριστική παραλαβή των υλικών

Διαδικασία Ανάθεσης

Απευθείας Ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του ν. 4412/2016, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

Κριτήριο Ανάθεσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

Κρατήσεις

1.  Φόρος εισοδήματος, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως ισχύει.

2.  0,06% επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου, υπέρ της Α.Ε.Π.Π., η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ ΟΓΑ, με ποσοστό 20% υπέρ του χαρτοσήμου, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 1191/14.03.2017 Κ.Υ.Α. (Β’ 969) και τον ν. 4412/2016 (Α’ 204).

3. 0,07% επί του καθαρού συμβατικού τιμήματος, υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ, η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ ΟΓΑ, με ποσοστό 20% υπέρ του χαρτοσήμου, σύμφωνα με το ν. 4013/2011( Α’ 204).

Ημερομηνία δημοσίευσης του Διαγωνισμού στο ΚΗΜΔΗΣ:

04-12-2020

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:              

 

09-12-2020 και ώρα 14:00

Πρόσκληση υποβολής προσφορών:

20 PROC 007774345

 

Δημοσιότητα

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί:

α) στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης   

β) στο  Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) www.eprocurement.gov.gr