ΕΛΗΞΕ: Διεθνής, ηλεκτρονικός, ανοικτός (άνω των ορίων) διαγωνισμός, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης δύο (2) κτιριακών εγκαταστάσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών ...

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Παροχή υπηρεσιών φύλαξης δύο (2) κτιριακών εγκαταστάσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών

ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η προσφορά, από τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς, αφορά το σύνολο των υπηρεσιών και για τις δύο (2) κτηριακές εγκαταστάσεις με αναφορά στο μηνιαίο κόστος, μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και σύμφωνα με το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος ΙΙΙ της οικείας διακήρυξης. 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Φραγκούδη 11 &  Αλ. Πάντου,

Καλλιθέα Αττικής, Τ.Κ. 10163

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμβαση Υπηρεσιών

79713000-5 «Υπηρεσίες Φύλαξης»

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διεθνής, Ηλεκτρονικός, Ανοικτός (άνω των ορίων) Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για τις ζητούμενες υπηρεσίες φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων τριάντα μίας χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ευρώ (431.520,00 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%. (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 348.000,00  €, πλέον ΦΠΑ: 83.520,00  €)

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

Το δικαίωμα προαίρεσης, το οποίο συνίσταται στη δυνατότητα παράτασης της σύμβασης για επιπλέον ένα (1) έτος,  ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων επτακοσίων εξήντα ευρώ (215.760,00 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 174.000,00 €, πλέον ΦΠΑ: 41.760,00   €).

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(ποσά χωρίς ΦΠΑ)

Ο συνολικός προϋπολογισμός για τις ζητούμενες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης, ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων ευρώ (522.000,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% ή συνολικά στο ποσό των εξακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ευρώ (647.280,00€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ειδικότερα από τον Ειδικό Φορέα 1053.501.0000000 και ΑΛΕ 2420911001 των οικονομικών ετών 2023, 2024, 2025 και 2026

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΑΡ. ΠΡΩΤ.)

50028 ΕΞ 2022 29.11.2022

Ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στη Εφημερίδα της ΕΕ

2022/S 233-670015/29.11.2022

Ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ & στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ:

22PROC011722431/ 2.12.2022

ΩΤΡΩ46ΜΤΛΠ-75Χ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡ. ΠΡΩΤ.)

50607 ΕΞ 2022 2.12.2022

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ:

22PROC011725473/ 2.12.2022

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

20/12/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ.

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

21/12/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. α/α 178146