ΕΛΗΞΕ: Διεθνής, ηλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός για τη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών για το Υποέργο «ΔΙΑΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» της πράξης «Οργανωτική Αναβάθμιση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός του δικτύου ΚΕΠ και των παρεχόμενων υπηρεσιών»

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ & ΑΛΕΞ. ΠΑΝΤΟΥ 11, 101 63 ΑΘΗΝΑ
ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (Γ.Γ.Ψ.Δ.Α.Δ.)
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για τη
σύναψη σύμβασης υπηρεσιών για το Υποέργο α/α 2 «ΔΙΑΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» της πράξης «Οργανωτική Αναβάθμιση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός του δικτύου Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και των παρεχόμενων υπηρεσιών» (MIS 5114175), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης πεντακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (520.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής».
ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  Η προσφορά από τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς υποβάλλεται για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών και όχι για μέρος αυτών, δεδομένου ότι η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα καθότι το φυσικό αντικείμενο είναι ενιαίο και αδιαίρετο. Ως εκ τούτου το σύνολο των ζητουμένων υπηρεσιών έχουν στοιχεία συνέργειας, συνάφειας και συμπληρωματικότητας καθιστώντας το έργο άμεσα λειτουργικό.
ΤΟΠΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης:
Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης Απλούστευσης Διαδικασιών
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
CPV:  79340000-9 «Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ»
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Διεθνής, Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής. Τα κριτήρια προσδιορίζονται αναλυτικά στο πλήρες τεύχος της
διακήρυξης.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο συνολικός προϋπολογισμός για τις ζητούμενες υπηρεσίες ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων τριακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα λεπτών (419.354,80€), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικά πεντακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (520.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%. 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Συλλογική Απόφαση Ένταξης Ε7631, Κωδικός Ενάριθ. ‘Έργου 2021ΣΕ76310003) και περιλαμβάνεται στο Υποέργο α/α 2 «Διάχυση και Επικοινωνία» της Πράξης: «Οργανωτική Αναβάθμιση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός του δικτύου Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και των παρεχόμενων υπηρεσιών», Απόφαση Ένταξης με αριθ. πρωτ. 1856/1-11-2021 της ΕΥΔΕ-ΤΠΕ και έχει λάβει κωδικό MIS 5114175.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΑΡ. ΠΡΩΤ.)  23107 ΕΞ 2022 8.6.2022
(ΑΔΑΜ: 22PROC010735527 , ΑΔΑ: 6ΓΘΥ46ΜΤΛΠ-1ΝΩ)

Δημοσίευση στην ΕΕ: 8-6-2022 (ΕΕ S: 2022/S 112-315866)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡ. ΠΡΩΤ.) 23870 ΕΞ 2022 14.6.2022
(ΑΔΑΜ: 22PROC010736157)
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  19/7/2022 και ώρα 17:00 μ.μ.
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α 162444)
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  20/7/2022 και ώρα 10:00 π.μ.