ΕΛΗΞΕ: Διεθνής, ηλεκτρονικός, διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών «Ενεργοποίηση – επικαιροποίηση - συντήρηση – υποστήριξη των προϊόντων λογισμικού SAP του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής του Γε

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ & ΑΛΕΞ. ΠΑΝΤΟΥ 11, 101 63 ΑΘΗΝΑ

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.)

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής σε ΕΥΡΩ, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών «Ενεργοποίηση – επικαιροποίηση - συντήρηση – υποστήριξη των προϊόντων λογισμικού SAP  του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης) τριακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων εκατόν σαράντα τεσσάρων ευρώ (348.144,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ήτοι τετρακοσίων τριάντα μία χιλιάδες εξακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (431.698,56 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24 και του δικαιώματος προαίρεσης.».

ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η προσφορά από τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς υποβάλλεται για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών και όχι για μέρος αυτών, δεδομένου ότι η ανάθεση της σύμβασης για τις ζητούμενες υπηρεσίες υπό τη μορφή χωριστών τμημάτων/μερών δεν είναι δυνατή, διότι θα πρέπει να γίνονται παράλληλα αλληλοσυνδεόμενες ενέργειες, οι οποίες θα πρέπει να συντονίζονται από ενιαία ομάδα έργου του αναδόχου.

ΤΟΠΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης:

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

CPV:  72500000-0 “Υπηρεσίες Πληροφορικής”

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διεθνής, Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός για τις ζητούμενες υπηρεσίες ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων τριάντα χιλιάδων εκατόν σαράντα τεσσάρων  ευρώ (330.144,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικά τετρακοσίων εννέα χιλιάδων, τριακοσίων εβδομήντα οκτώ  ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (409.378,56 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%.

Η δαπάνη θα βαρύνει  τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στον Ειδ. Φορέα 1053-202-0000000,  ΑΛΕ 2420389001 «Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών» & ΑΛΕ 2420989001 «Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες».

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

Ως προς το δικαίωμα προαίρεσης, το οποίο συνίσταται στην παροχή  υπηρεσιών εμπειρογνωμόνων με χρήση δικαιώματος προαίρεσης έως ενενήντα (90) ανθρωποημερών, η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων τριακοσίων είκοσι  ευρώ (22.320,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, [προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 18.000,00 €, πλέον ΦΠΑ: 4.320,00 €].

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ως εξής:

Ι. Για τον ΑΛΕ 2420389001 «Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών», για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1824 ΕΞ 2022 18.1.2022 (ΑΔΑ: Ψ6ΧΠ46ΜΤΛΠ-ΓΗ8, ΑΔΑΜ: 22REQ009942615) Απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης (α/α 9022) και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/120111Α/ΔΠΓΚ/24.12.2021 Απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης ετών 2022 και 2023 (ΑΔΑ: ΨΒΑΚΗ-2Ε2, 21REQ009857264), αντιστοίχως.

ΙΙ. Για τον ΑΛΕ 2420989001 «Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες», για το οικονομικό έτος 2022, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1641 ΕΞ 2022 17.1.2022 (ΑΔΑ: 6Η5Μ46ΜΤΛΠ-6Α2, ΑΔΑΜ: 22REQ010176187) Απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης (α/α 8577).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΑΡ. ΠΡΩΤ.)

11662 ΕΞ 2022 28.3.2022

(ΑΔΑΜ: 22PROC010302827, ΑΔΑ: 6ΖΒΗ46ΜΤΛΠ-47Ο)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡ. ΠΡΩΤ.)

11873 ΕΞ 2022 29.3.2022

(ΑΔΑΜ: 22PROC010303390)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

5/5/2022 και ώρα 17:00 μ.μ.

Νέα καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών Πέμπτη, 12η Μαΐου 2022 και ώρα 17:00 μ.μ.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α 158085)

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

6/5/2022 και ώρα 10:00 π.μ.

Νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών

Παρασκευή, 13η Μαΐου 2021 και ώρα 10:00 π.μ.

Η 13719/8-4-2022 απόφαση παράτασης