ΕΛΗΞΕ: Ηλεκτρονικός διαγωνισμός, για την προμήθεια και εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού & την παροχή υπηρεσιών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, για την ψηφιακή αναβάθμιση του Τηλεφωνικού Κέντρου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ & ΑΛΕΞ. ΠΑΝΤΟΥ 11, 101 63 ΑΘΗΝΑ

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ηλεκτρονικού, ανοικτού (κάτω των ορίων) διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια και εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού (CPV: 32500000-8) & την παροχή υπηρεσιών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων (CPV: 51300000-5), για την ψηφιακή αναβάθμιση του Τηλεφωνικού Κέντρου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (α/α ΕΣΗΔΗΣ 172876), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εκατόν πενήντα δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα επτά ευρώ και δώδεκα λεπτών (152.257,12€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (22PROC011419842).

ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ως εκ τούτου οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ζητούμενων προμηθειών και υπηρεσιών.

ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η προμήθεια τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και η παροχή υπηρεσιών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων κατατάσσεται στους ακολούθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):

CPV: 32500000-8 «Τηλεπικοινωνιακό υλικό»

CPV: 51300000-5 «Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών»

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ηλεκτρονικός, Ανοικτός  (κάτω των ορίων) Διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη  προσφορά βάσει τιμής.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός για τις ζητούμενες υπηρεσίες ανέρχεται στο ποσό των εκατόν πενήντα δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα επτά ευρώ και δώδεκα λεπτών (152.257,12€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Ε.Φ. 1053.501.0000000, στον ΑΛΕ 3120302001 «Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού» και 2420989001 «Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες», του οικονομικού έτους 2022, σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 22310 ΕΞ 2022 06.06.2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ010919973 και ΑΔΑ: ΩΧΘΡ46ΜΤΛΠ-Α5Ρ) απόφαση έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης, του οικονομικού έτους 2022 (α/α: 48214 και 48215).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡ. ΠΡΩΤ.)

41387 ΕΞ 2022 13.10.2022

ΑΔΑΜ: 22PROC011419842 

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ:

13/10/2022

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

14/11/2022 και ώρα 17:00 μ.μ.

 

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

15/11/2022 και ώρα 10:00 π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α 172876)