ΕΛΗΞΕ: Παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών και μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης του διεθνή, ηλεκτρονικού, ανοιχτού διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 26097 ΕΞ 2020 21-09-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007346476)

«Παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών και μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης του διεθνή, ηλεκτρονικού, ανοιχτού διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 26097 ΕΞ 2020 21-09-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007346476), για την παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την προετοιμασία της ΓΓΠΣΔΔ για τη λήψη πιστοποίησης κατά ISO:27001:2013»

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ & ΑΛΕΞ. ΠΑΝΤΟΥ 11, 101 63 ΑΘΗΝΑ
ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ «Υπηρεσίες συμβούλου για την προετοιμασία της ΓΓΠΣΔΔ για τη λήψη πιστοποίησης κατά ISO:27001:2013»
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΧΑΝΔΡΗ 1 (Γ.Γ.Π.Σ.),
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμβαση Υπηρεσιών 
79.41.70.00-0 
Υπηρεσίες Παροχής Συμβουλών σε θέματα ασφάλειας 
72.24.60.00-1 
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα συστημάτων πληροφορικής
72.22.50.00-8 
Υπηρεσίες Αξιολόγησης και Αναθεώρησης της ποιοτικής διασφάλισης των συστημάτων
72.21.27.30-5 
Υπηρεσίες Ανάπτυξης Λογισμικού Ασφάλειας 
80.55.00.00-4 
Υπηρεσίες εκπαίδευσης σε θέματα Ασφάλειας
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  Εννιακόσιες σαράντα μία χιλιάδες εφτακόσια ενενήντα δύο ευρώ και δέκα εννιά λεπτά (941.792,19€)
 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Το Έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τον κωδικό πράξης MIS/ (ΟΠΣ) 5002045 και κωδικό ενάριθμου ΣΑΕ : 2020ΣΕ46310019. 
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ -  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :

Τριάντα (30) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.
Η Μέγιστη διάρκεια της σύμβασης υπολογίζεται ως το άθροισμα του χρόνου υλοποίησης και του χρόνου που θα απαιτηθεί για την παραλαβή των ενδιάμεσων φάσεων και της οριστικής παραλαβής με βάση τη διαδικασία επανυποβολής παραδοτέων που ορίζεται στη διακήρυξη.
Το Υπουργείο διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα του υπό εκτέλεση Έργου. 
Το ποσοστό αυτό δε μπορεί να υπερβαίνει το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας, και το 15% για μεγαλύτερη ποσότητα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 104 παρ.1 του Ν.4412/2016.

ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 25925 ΕΞ 2020/18-09-2020 Προκήρυξη (ΑΔΑΜ: 20PROC007339815 και ΑΔΑ: ΩΦΤΞ46ΜΤΛΠ-ΘΙΤ)
και η υπ’ αριθμ. πρωτ. 26097 ΕΞ 2020/21-09-2020 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 20PROC007346476)
και η υπ’ αριθμ. πρωτ. 29599 ΕΞ 2020/22-10-20 (ΑΔΑΜ: 20PROC007536114 και ΑΔΑ: 6ΟΝΩ46ΜΤΛΠ-ΙΩ5) απόφαση παράτασης της προθεσμίας υποβολής προσφορών και μετάθεσης της ημερομηνίας αποσφράγισης
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Παρατείνεται έως τις 16 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 17:00μμ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  Μέσω του ΕΣΗΔΗΣ στην διεύθυνση www.promitheus.gov.gr με συστημικό α/α 98960