ΕΛΗΞΕ: Παροχή υπηρεσιών προληπτικής και κατασταλτικής συντήρησης του συστήματος κλιματισμού του Κέντρου Δεδομένων (DATA CENTER) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, για τα έτη 2022, 2023 και 2024

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ «Παροχή υπηρεσιών προληπτικής και κατασταλτικής συντήρησης του συστήματος κλιματισμού του Κέντρου Δεδομένων (DATA CENTER) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, για τα έτη 2022, 2023 και 2024.»
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΧΑΝΔΡΗ 1 (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ),
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
50730000 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων»
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ, ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εκατόν Είκοσι Έξι Χιλιάδες Τετρακόσια Ογδόντα Ευρώ  (126.480,00 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Η δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με τις σχετικές εγκρίσεις ανάληψης για τα οικονομικά έτη 2022, 2023 και 2024.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η διάρκεια ορίζεται σε τρία (3) χρόνια, άρχουσα στις 1-1-2022 και λήγουσα στις 31-12-2024.
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ www.promitheus.gov.gr 09/04/2021
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Από 10/04/2021 έως 24/04/2021
ΕΓΓΡΑΦΑ ΥΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Τεύχος  τεχνικών προδιαγραφών και ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 10306 ΕΞ 2021/07.04.2021
 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Στην ενότητα των διαβουλεύσεων του ιστότοπου www.promitheus.gov.gr  (21DIAB000016263)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Στην ενότητα των διαβουλεύσεων του ιστότοπου www.promitheus.gov.gr (21DIAB000016263)
ΟΔΗΓΙΕΣ

Στην ενότητα των διαβουλεύσεων του ιστότοπου www.promitheus.gov.gr