ΕΛΗΞΕ: Προμήθεια φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών, μεσαίων και υψηλών επιδόσεων, με προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα, για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ & ΑΛΕΞ. ΠΑΝΤΟΥ 11, 101 63 ΑΘΗΝΑ
ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: «Προμήθεια φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών, μεσαίων και υψηλών επιδόσεων, με προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα, για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο της εφαρμογής του υποχρεωτικού μέτρου της τηλεργασίας, ως μέτρο για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.»
ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: Σε 2 τμήματα
Τμήμα 1.: Φορητοί Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές μεσαίων επιδόσεων (LAPTOP A) με προεγκατεστημένο λειτουργικό
Σύστημα (595 τεμάχια).
Τμήμα 2.: Φορητοί Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές υψηλών επιδόσεων (LAPTOP Β) με προεγκατεστημένο λειτουργικό
Σύστημα (113 τεμάχια).
Οι προσφορές υποβάλλονται είτε για ένα (1) τμήμα, είτε και για τα δύο (2) τμήματα της παρούσας σύμβασης, καθώς και για μέρος των ζητούμενων, ανά τμήμα, ποσοτήτων.
 
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
30213000-5 «Προσωπικοί Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές»
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Διεθνής, ηλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:  Επτακόσιες δεκαέξι  χιλιάδες τριακόσια σαράντα οχτώ ευρώ (716.348,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 577.700,00 €,  πλέον ΦΠΑ: 138.648,00€)
 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η δαπάνη θα βαρύνει  τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στον Ειδ. Φορέα 1053-501-0000000,  ΑΛΕ 3120301001.
Απόφαση Ανάληψης 
7299 ΕΞ 2021 12.03.2021 (ΑΔΑΜ21REQ008281860, ΑΔΑ: Ω0ΛΑ46ΜΤΛΠ-29Ο)
ΕΣΗΔΗΣ (Μοναδικός Κωδικός Αριθμός): 107753
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.) ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 7432 ΕΞ 2021/16.03.2021
(ΑΔΑΜ: 21PROC00305473, ΑΔΑ: 6ΜΗΔ46ΜΤΛΠ-Ω79)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡ. ΠΡΩΤ.) ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 7810 ΕΞ 2021/19.11.2020
(ΑΔΑΜ: 21PROC008305531)
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021 και ώρα 17:00μμ (μέσω του ΕΣΗΔΗΣ) 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Παρασκευή, 9 Απριλίου 2021 και ώρα 10:00πμ (μέσω ΕΣΗΔΗΣ)