ΕΛΗΞΕ: Προμήθεια, παραμετροποίηση και τοποθέτηση συστήματος WiFi στο κτίριο της ΓΓΠΣΔ


 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ KAI ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ & ΑΛΕΞ. ΠΑΝΤΟΥ 11, 101 63 ΑΘΗΝΑ

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Προμήθεια, παραμετροποίηση  και τοποθέτηση συστήματος WiFi στο κτίριο της ΓΓΠΣΔ

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

 

Ταξινόμηση κατά CPV:

32400000-7 – Δίκτυα

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διενέργεια απευθείας ανάθεσης και πρόσκληση για την υποβολή προσφορών

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

€17.360,00 (Δέκα επτά χιλιάδες τριακόσια εξήντα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, φορέας ΓΓΠΣΔΔ 1053-202-0000000 και ΑΛΕ 2410989899 οικονομικού έτους 2021.

Ημερομηνία δημοσίευσης του Διαγωνισμού στο ΚΗΜΔΗΣ:

11-12-2020

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:

23-12-2020 και ώρα 13:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.)

34921 ΕΞ 2020/02-10-2020

ΑΔΑΜ: 20PROC007830960