Άδεια Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (ΕΟΦ)

Η Άδεια Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα

Η Άδεια Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα – ΕΟΦ (Authorised Economic Operator - AEO) έχει ως στόχο τη διασφάλιση των συναλλαγών που διέπονται από την τελωνειακή νομοθεσία, τόσο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), όσο και με τρίτες χώρες, καθώς και τη συμμόρφωση των οικονομικών φορέων με συγκεκριμένους κανόνες προστασίας και ασφάλειας. 

Οι ΕΟΦ επωφελούνται, τόσο σε επίπεδο απλουστεύσεων που προβλέπονται από την τελωνειακή νομοθεσία, όσο και σε επίπεδο τελωνειακών διευκολύνσεων που αφορούν τελωνειακούς ελέγχους. Επιπλέον, υπάρχει αμοιβαία αναγνώριση σε διεθνές επίπεδο, που συνεπάγεται ταχύτερο τελωνισμό των εμπορευμάτων και αποφυγή χρονοβόρων διαδικασιών. 

Διαδικασία Αξιολόγησης Κριτηρίων Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων από τη Γ.Γ.Π.Σ.

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων υποστηρίζει με υπουργική απόφαση την εκάστοτε Τελωνειακή Περιφέρεια (Αττικής, Θεσσαλονίκης ή Αχαΐας) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στη διαδικασία ελέγχου για την αξιολόγηση των μέτρων ασφάλειας των Πληροφοριακών Συστημάτων των εταιριών που αιτούνται τη χορήγηση:

 • Άδειας Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα, ή
 • Άδειας Εκτελωνισμού στον οριζόμενο από το ενδιαφερόμενο τόπο.

Για την αξιολόγηση των μέτρων ασφάλειας των Πληροφοριακών Συστημάτων χρησιμοποιείται η μέθοδος ΓΓΠΣ-ΕΟΦ-ESMI (Evaluation of Security Measures Implementation), η οποία σχεδιάσθηκε σε συνεργασία με τον Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, βασιζόμενη στους προαναφερόμενους κανονισμούς της ΕΕ και την υπουργική απόφαση.

Η διαδικασία Αξιολόγησης της Ασφάλειας των Πληροφοριακών Συστημάτων των ενδιαφερόμενων εταιριών από τα αρμόδια στελέχη της Γ.Γ.Π.Σ. αποτυπώνεται στο παρακάτω διάγραμμα ροής.

Διάγραμμα ροής

Τα σχετικά έγγραφα της παραπάνω μεθόδου αξιολόγησης είναι:

 • το Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων, 
 • οι οδηγίες για τη συμπλήρωσή του,
 • οι οδηγίες για τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα τεκμηρίωσης της υποδομής πληροφορικής.
Σχετική Νομοθεσία

Τα κριτήρια που πρέπει να πληροί ένας οικονομικός φορέας προκειμένου να του χορηγηθεί η Άδεια ΕΟΦ καθορίζονται από τον Κανονισμό 952/2013 ΕΕ L 269/1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2013 για τη θέσπιση του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα. Ο Κανονισμός πλαισιώνεται από μια σειρά άλλων νομοθετικών διατάξεων:

Η συμμετοχή της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων στη διαδικασία ελέγχου για την αξιολόγηση των μέτρων ασφάλειας των Πληροφοριακών Συστημάτων των υποψήφιων ΕΟΦ ορίζεται από τις παρακάτω διατάξεις:

 • Απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών: ΑΥΥΟ 5007905/955/Α0019/17-2-2009 (ΦΕΚ 383/Β/4-3-2009),
 • Τροποποίηση Απόφασης Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών: Δ19Α 5053162 ΕΞ 2010 (ΦΕΚ 2252/Β/31-12-2010).
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
 • Αρχική σελίδα για τους Εγκεκριμένους Οικονομικούς Φορείς στην DG-TAXUD (Directorate-General for Taxation and Customs Union) στο portal της ΕΕ.
 • Ευρετήριο αναζήτησης Εγκεκριμένων Οικονομικών Φορέων στο portal της ΕΕ.
 • Αρχική σελίδα για τους Εγκεκριμένους Οικονομικούς Φορείς στο portal του ICISnet.
Στατιστικά στοιχεία

Από το 2009 (που ξεκίνησε η εφαρμογή της άδειας ΕΟΦ) έως το τέλος Ιουνίου 2019 η ΓΓΠΣ δέχτηκε 348 αιτήσεις από την εκάστοτε αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια για την αξιολόγηση των κριτηρίων ασφάλειας των υποδομών πληροφορικής υποψήφιων ΕΟΦ. Τα αιτήματα αφορούσαν είτε αρχικούς ελέγχους (απόκτηση Άδειας ΕΟΦ) είτε επανελέγχους (επανεξέταση κριτηρίων αξιολόγησης σε κατόχους Άδειας ΕΟΦ). Τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν αυτές τις αιτήσεις είναι αναλυτικά τα παρακάτω:

220 αιτήσεις αφορούσαν σε αρχικούς ελέγχους υποψηφίων ΕΟΦ,
118 αιτήσεις αφορούσαν σε επανελέγχους σε ΕΟΦ,
174 οικονομικοί φορείς αδειοδοτήθηκαν,
αιτήσεις απορρίφθηκαν γιατί δεν πληρούσαν τα απαραίτητα κριτήρια,
13 άδειες ΕΟΦ ανακλήθηκαν,
41 αιτήσεις αποσύρθηκαν από τους αιτούμενους οικονομικούς φορείς.

Οι παραπάνω αριθμοί αφορούν 217 μοναδικούς οικονομικούς φορείς (εταιρίες ή ατομικές επιχειρήσεις) που αιτήθηκαν για απόκτηση Άδειας ΕΟΦ στην εκάστοτε Τελωνειακή Περιφέρεια.

Στοιχεία Επικοινωνίας με Γ.Γ.Π.Σ.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την διαδικασία αξιολόγησης των Κριτηρίων Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων υποψήφιων ΕΟΦ από τη ΓΓΠΣ, παρακαλώ επικοινωνήστε:

 • στην ηλεκτρονική διεύθυνση aeo@gsis.gr,
 • στα τηλέφωνα 210-4802348 (Χρήστος Κομπορόζος) και 210-4802037 (Λιάνα Βακαλούδη).