ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΣΠΑ 2007-2013

ΣΗΜΑΙΑ

Η Γ.Γ.Π.Σ. ξεκίνησε την υλοποίηση 6 έργων συνολικού προϋπολογισμού 57 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ 2000-2006, τα οποία ολοκληρώθηκαν την Προγραμματική Περίοδο ΕΣΠΑ 2007-2013 και παράλληλα, υλοποίησε 4 έργα συνολικού προϋπολογισμού 5,5 εκατομμυρίων ευρώ εντός της Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ 2007-2013.

Αναλυτικότερα:

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ
Υπηρεσίες εμπειρογνωμοσύνης για την ανάπτυξη έργων λογισμικού σε περιβάλλον SOA  24.600,00 € 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. ΨΣ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Μοντέλο μεθοδολογίας προμέτρησης και επιμέτρησης των εκτελούμενων εργασιών ανάπτυξης λογισμικού

Ανάδοχος του έργου: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ

Χρονικό Διάστημα Υλοποίησης: 20/1/2012 - 21/12/2012

Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας & Εθνικών Κληροδοτημάτων  3.891.974,00 € 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. ΨΣ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

H ανάπτυξη πληροφοριακής υποδομής για την παροχή Ψηφιακών Υπηρεσιών προς τον πολίτη σε θέματα της Δημόσιας Περιουσίας και των Εθνικών Κληροδοτημάτων:

Ανάδοχος του έργου:Q&R ABEE -ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΜΕΤΙΚΗ ΕΠΕ

Χρονικό Διάστημα Υλοποίησης: 23/8/2013 - 24/12/2015

Υπηρεσίες για την Ηλεκτρονική Υποβολή & την Επεξεργασία των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

 

Διαρθρώνεται σε 2 υποέργα:

 • ΥΕ1: Υπηρεσίες για την Ηλεκτρονική Υποβολή και την Επεξεργασία των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάρτισης "ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ"
 • ΥΕ2: Υπηρεσίες για τον Έλεγχο των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης – “ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ”
1.006.520,00 €

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. ΨΣ.

Το έργο υλοποιήθηκε για λογαριασμό του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης σε συνεργασία με την ΚτΠ. Η ΓΓΠΣ συμμετείχε κατά την υλοποίηση και έχει αναλάβει και την παραγωγική λειτουργία του έργου.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αντικείμενο του έργου είναι ο σχεδιασμός και υλοποίηση ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) που θα παρέχει τις κατάλληλες εφαρμογές και υπηρεσίες για την πλήρη αυτοματοποίηση της συνολικής διαδικασίας υποβολής, επεξεργασίας, παρακολούθησης και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης του συνόλου των υπόχρεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
Βασικές αρχές που θα διέπουν το Σύστημα είναι:

 • θα ανταποκρίνεται με πληρότητα και αποτελεσματικότητα στις επιχειρησιακές και λειτουργικές απαιτήσεις των Φορέων 
 • θα αξιοποιήσει τις υφιστάμενες και  νέες κεντρικές υπολογιστικές υποδομές της Δημόσιας Διοίκησης που θα λειτουργούν αποκλειστικά με τεχνολογίες “virtualization” και “Cloud Computing”
 • θα διασφαλίζει την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα, τη μη αποποίηση ευθύνης και την ασφάλεια των αποθηκευμένων δεδομένων από βλάβες ή κακόβουλες ενέργειες, 
 • θα βασίζεται σε τεκμηριωμένες μεθόδους τεχνολογίας λογισμικού, 
 • θα χρησιμοποιεί σύγχρονα εργαλεία και τεχνικές και 
 • θα συμβαδίζει με τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο των υπολογιστών και της πληροφορικής.

Ανάδοχοι των υποέργων:

 • ΥΕ1: ALTEC A.E. - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.
 • ΥΕ2: INTRASOFT A.E.

Χρονικό Διάστημα Υλοποίησης: 21/11/2013 -13/6/2014

 • ΥΕ1: 21/11/2013 - 27/10/2015
 • ΥΕ2: 13/6/2014 -18/11/2015

Περιβάλλον Διαλειτουργικότητας για την Υποστήριξη φορέων στον Χρηματοοικονομικό Τομέα

 

Διαρθρώνεται σε 3 υποέργα:

 • ΥΕ1: (1 εκτελεστική) Παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και ανάπτυξης λογισμικού προς την ΓΓΠΣ σχετικά με την υλοποίηση περιβάλλοντος διαλειτουργικότητας και σχετικών δράσεων ανταλλαγής δεδομένων με το δημόσιο και τις επιχειρήσεις
 • ΥΕ2: (2 Εκτελεστική) Παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και ανάπτυξης λογισμικού σχετικά με την διαδικασία έκδοσης,συμψηφισμού και πληρωμής χρηματικών ενταλμάτων από υπηρεσίες δημοσιονομικού ελέγχου 
 • ΥΕ3: (3 Εκτελεστική)Παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και ανάπτυξης λογισμικού προς την ΓΓΠΣ σχετικά με την υλοποίηση διαδικτυακών υπηρεσιών (web services)
608.013,60 € 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

"Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. ΨΣ.

Το έργο υλοποιήθηκε ως συμφωνία πλαίσιο.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

H υλοποίηση  Περιβάλλοντος Διαλειτουργικότητας, για την ανταλλαγή επιχειρησιακών δεδομένων καθώς και δεδομένων οικονομικού και φορολογικού ενδιαφέροντος που αφορούν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και φορέων του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα με χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών (Web Services)

Ανάδοχοι των υποέργων:

 • ΥΕ1: UNISYSTEMS AE 
 • ΥΕ2: UNISYSTEMS AE 
 • ΥΕ3: INTRASOFT

Χρονικό Διάστημα Υλοποίησης: 16/6/2015 - 30/12/2015

 • ΥΕ1: 16/6/2015 - 30/12/2015
 • ΥΕ2: 10/7/2015 - 30/12/2015
 • ΥΕ3: 14/8/2015 - 30/12/2015

ΕΡΓΑ ΑΠΟ Γ΄ ΚΠΣ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ

Υπηρεσίες Φορολογίας για την εξυπηρέτηση του πολίτη - TAXISNET

 

Διαρθρώνεται σε 8 υποέργα:

 • ΥΕ1: Εφαρμογές  TAXISNET
 • ΥΕ2: Εξοπλισμός TAXISNET Κέντρο Δεδομένων ΓΓΠΣ
 • ΥΕ3: Τοπικά δίκτυα ακραίων σημείων ΕΔΥΟ
 • ΥΕ4: Προμήθεια λογισμικού Oracle για το έργο του TaxisNet
 • ΥΕ5: Συμπληρωματικές εφαρμογές TAXISNET
 • ΥΕ6: Αναβάθμιση εφαρμογών TAXISNET
 • ΥΕ7: Κλιματιστικά
 • ΥΕ8: Επέκταση Data Center
7.099.951,94 €

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το έργο ξεκίνησε ως ενταγμένο στο ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας και ολοκληρώθηκε όντας ενταγμένο στο ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση.

Το έργο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την ΚτΠ ΑΕ.

Τα ΥΕ1, ΥΕ5 και ΥΕ6 φιλοξενούνται στις υποδομές της ΓΓΠΣ και υποστηρίζονται επιχειρησιακά και παραγωγικά από την ΑΑΔΕ και τεχνικά από τη ΓΓΠΣ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη λογισμικού και διεπαφών για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών φορολογίας προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις

Ανάδοχοι των υποέργων: 

 • ΥΕ1: ALTEC  ΑΒΕΕ-INFOCOUST AEBE-INTRAKOM AE 
 • ΥΕ2: UNINYSTEM AE-INTRACOM IT SERVICES
 • ΥΕ3:
 • ΥΕ4: 
 • ΥΕ5:
 • ΥΕ6: INTRASOFT INTERNATIONAL AE-ALTEC ΑΕ-UNISYSTEM AE
 • ΥΕ7:
 • ΥΕ8: Umisystems - Lamda Hellix AE

Χρονικό Διάστημα Υλοποίησης: 7/9/2006 - 28/12/2015

 • ΥΕ1: 7/9/2006
 • ΥΕ2: 2/11/2011
 • ΥΕ3:
 • ΥΕ4:
 • ΥΕ5:
 • ΥΕ6: 25/6/2012
 • ΥΕ7:
 • ΥΕ8: 19/10/2015 22/6/2015 23/6/2015 - 4/12/2015 4/12/2015 19/11/2015
Υλοποίηση Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών  - ICISNET 5.573.112,85 € 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το έργο ξεκίνησε ως ενταγμένο στο ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας και ολοκληρώθηκε όντας ενταγμένο στο ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση.

Το έργο φιλοξενείται στις υποδομές της ΓΓΠΣ και υποστηρίζεται επιχειρησιακά και παραγωγικά από την ΑΑΔΕ και τεχνικά από τη ΓΓΠΣ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

 Η ανάπτυξη λογισμικού εφαρμογών και τεχνολογικής υποδομής βελτιστοποιεί και εκσυγχρονίζει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους συναλλασσόμενους με τα Τελωνεία, υλοποιώντας  τις κοινοτικές προδιαγραφές του έργου «Ηλεκτρονικό Τελωνείο» 

Ανάδοχος του έργου: INTRACOM - INFOQUEST

Χρονικό Διάστημα Υλοποίησης: 21/6/2007 - 23/12/2014

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ελεγκτικών Υπηρεσιών (ELENXIS)

 

Διαρθρώνεται σε 4 υποέργα:

 • ΥΕ1: Ανάπτυξη Επιχειρησιακής Λύσης και Κεντρικής Πληροφοριακής Υποδομής
 • ΥΕ2: Περιφερειακή Πληροφοριακή Υποδομή Ελεγκτικών Υπηρεσιών
 • ΥΕ3: Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη των Δ.Ο.Υ.
 • ΥΕ4: Κατάρτιση Χρηστών  Ο.Π.Σ. Ελεγκτικών Υπηρεσιών
 22.826.680,78 € 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το έργο ξεκίνησε ως ενταγμένο στο ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας και ολοκληρώθηκε όντας ενταγμένο στο ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση.

Το έργο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την ΚτΠ ΑΕ.  Φιλοξενείται στις υποδομές της ΓΓΠΣ και υποστηρίζεται επιχειρησιακά και παραγωγικά από την ΑΑΔΕ και τεχνικά από τη ΓΓΠΣ."
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η υποστήριξη του πλήρους κύκλου των ελεγκτικών διαδικασιών της Φορολογικής Διοίκησης, όπως  η στόχευση, η διενέργεια και η διαχείριση των ελέγχων.

Ανάδοχοι των υποέργων:

 • ΥΕ1: INTRACOM-SIEMENS
 • ΥΕ2: INFOQUEST A.B.E.E.
 • ΥΕ3: PC SYSTEMS
 • ΥΕ4:

Χρονικό Διάστημα Υλοποίησης: 25/9/2007 - 31/12/2012

 • ΥΕ1: 25/9/2007- 24/12/2012
 • ΥΕ2: INFOQUEST A.B.E.E. 10/9/2007 - 6/11/2010
 • ΥΕ3: PC SYSTEMS 23/4/2009 - 30/12/2009
 • ΥΕ4:

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κεντρικών Υπηρεσιών Υπ. Οικονομικών για την Εξυπηρέτηση του Πολίτη (Ο.Π.Σ.Κ.Υ)

 

Διαρθρώνεται σε 3 υποέργα:

ΥΕ1: Διαδικτυακή πύλη των Κ.Υ. του Υπ. Οικονομικών για τον Πολίτη
ΥΕ2: Σύστημα διοικητικής πληροφόρησης για τις Κ.Υ του Υπ. Οικονομικών (MIS)
ΥΕ3: Υποσυστήματα υποστήριξης των παρεχόμενων υπηρεσιών για τον πολίτη

 

5.097.002,73 € 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το έργο ξεκίνησε ως ενταγμένο στο ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας και ολοκληρώθηκε όντας ενταγμένο στο ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση.

Το ΥΕ2 φιλοξενείται στις υποδομές της ΓΓΠΣ και υποστηρίζεται επιχειρησιακά και παραγωγικά από την ΑΑΔΕ και τεχνικά από τη ΓΓΠΣ.

Ανάδοχοι των υποέργων:

 • ΥΕ1: ΑΠΟΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Ε.
 • ΥΕ2: UNISYSTEMS
 • ΥΕ3: INFOQUEST A.B.E.E.

Χρονικό Διάστημα Υλοποίησης: 24/10/2007 - 24/12/2009

 • ΥΕ1: 20/11/2015 - 27/9/2016
 • ΥΕ2: 7/11/2011 - 31/12/2014
 • ΥΕ3: 24/10/2007 - 27/11/2011

Ανασχεδιασμός Διαδικασιών της Γ.Γ.Π.Σ. για την αποτελεσματική υποστήριξη πολυλειτουργικού Κέντρου Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πολιτών (call center), ηλεκτρονικής τιμολόγησης και υπηρεσιών διαχείρισης ληξιπροθέσμων οφειλών στο δημόσιο.

 

Διαρθρώνεται σε 3 υποέργα:

ΥΕ1:Εκπόνηση μελέτης αναδιοργάνωσης, ανασχεδιασμού διαδικασιών και υποστηρικτικών ενεργειών στη Γ.Γ.Π.Σ. και ευαισθητοποίηση επιλεγμένων ομάδων ατόμων
ΥΕ2: Εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών στο πλαίσιο του ανασχεδιασμού διεργασιών και την αναδιοργάνωση της Γ.Γ.Π.Σ. για την παροχή ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (e-services)
ΥΕ3: Ολοκλήρωση Θεσμικού Πλαισίου Οργανωτικών αλλαγών και απλοποίησης διαδικασιών

501.767,57 € 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το έργο ξεκίνησε ως ενταγμένο στο ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας και ολοκληρώθηκε όντας ενταγμένο στο ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης είναι ο ανασχεδιασμός βελτιωμένων – απλοποιημένων ή ανασχεδιασμένων διαδικασιών για τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.). Στο  πλαίσιο αυτά θα αναδειχθούν οι διαδικασίες αυτές, των οποίων η απλούστευση θα βελτιώσει το επίπεδο εξυπηρέτησης των συναλλασσομένων (πολιτών και επιχειρήσεων) με τη ΓΓΠΣ, και επιπλέον θα διασφαλίσει την αποτελεσματική – ποιοτική ανταπόκριση της ΓΓΠΣ στις ανάγκες των «εσωτερικών χρηστών» (Δημόσια Διοίκηση) με τους οποίους συνεργάζεται για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Ανάδοχοι υποέργων: 

ΥΕ1: BRIDGE IT AE 

ΥΕ2: ΣΑΪΜΠΕΡΣ  AE -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΥΕ3:PLANΝINΓ ΑΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Ε. ΤΖΑΝΝΙΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

Χρονικό Διάστημα Υλοποίησης: 31/7/2009 - 28/3/2013

ΥΕ1: 3/8/2009  - 5/9/2011

ΥΕ2: 31/7/2009 - 25/8/2011

ΥΕ3: 16/12/2011 - 28/3/2013

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣ ΔΠ)

 

Διαρθρώνεται σε 4 υποέργα:

 • ΥΕ1:Αναπτυξη ΟΠΣ ΔΠ για το ΓΛΚ
 • ΥΕ2: Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση του συστήματος πρόσβασης του ΟΠΣ Δημοσιονομικής Πολιτικής
 • ΥΕ3:Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση σταθμών εργασίας για το ΟΠΣΔΠ
 • ΥΕ4:Προσαρμογές και πρόσθετη λειτουργικότητα του ΟΠΣ ΓΛΚ
15.992.294,33 € 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το έργο ξεκίνησε ως ενταγμένο στο ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας και ολοκληρώθηκε όντας ενταγμένο στο ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση.

Το έργο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την ΚτΠ Α.Ε.

Ανάδοχοι υποέργων:

 • ΥΕ1: UNISYSTEMS A.E.E. DELOITTE BUSINESS SOLUTIONS A.E. SINGULAR LOGIC A.E.
 • ΥΕ2: INFOQUEST Α.Ε.Β.Ε.
 • ΥΕ3: INFOQUEST Α.Ε.Β.Ε.
 • ΥΕ4: UNISYSTEMS A.E.E. DELOITTE BUSINESS SOLUTIONS A.E. SINGULAR LOGIC A.E.

Χρονικό Διάστημα Υλοποίσησης: 22/12/2006 - 9/4/2013

 • ΥΕ1: 30/8/2007 - 22/10/2012
 • ΥΕ2: 22/12/2006 - 6 μηνες
 • ΥΕ3: 22/12/2006 - 4 μηνες
 • ΥΕ4: 9/4/2013