Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών (Πλατφόρμα Ρύθμισης Οφειλών ν.4738/20 σε χρηματοδοτικούς φορείς και/ή στο Δημόσιο).

Μέσω της υπηρεσίας παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες που συνίστανται ή απαιτούνται να προβούν οι ενδιαφερόμενοι ανάλογα με το στάδιο της αίτησής τους, ενώ δύναται να υποστηριχθούν σε ερωτήματα που αφορούν την αίτησή τους η οποία έχει ήδη εκκινήσει στην πλατφόρμα του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών του ν. 4738/2020.  Ειδικότερα στην τηλεδιάσκεψη, θα πρέπει να παραστεί ο αιτών, ή/και ο σύμβουλός του, ο οποίος έχει ήδη δηλωθεί /εξουσιοδοτηθεί/οριστικοποιηθεί στη σχετική αίτησή του στην πλατφόρμα του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών του ν. 4738/2020.