Γ ΚΠΣ

Γ΄ΚΠΣ

Γ΄ ΚΠΣ

ΣΗΜΑΙΑ

Η Γ.Γ.Π.Σ. υλοποίησε κατά την Προγραμματική Περίοδο Γ' ΚΠΣ 2000-2006, 5 έργα συνολικού προϋπολογισμού 13,82 εκ. ευρώ. Επίσης, ξεκίνησε την υλοποίηση 6 έργων συνολικού προϋπολογισμού 57 εκ. ευρώ, τα οποία ολοκληρώθηκαν την Προγραμματική Περίοδο ΕΣΠΑ 2007-2013.

Αναλυτικότερα:

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ
Προσαρμογή πληροφοριακών υποδομών του ΟΠΣΦ TAXIS στη χρήση του Ευρώ 3.815.114,00 € 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. ΚτΠ, φιλοξενείται στις υποδομές της ΓΓΠΣ και υποστηρίζεται επιχειρησιακά και παραγωγικά από την ΑΑΔΕ και τεχνικά από τη ΓΓΠΣ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο του έργου είναι η προσαρμογή των Πληροφοριακών Υποδομών στο ευρώ, ο πρόσθετος απαιτούμενος τεχνολογικός εξοπλισμός και η επιτόπια τεχνική υποστήριξη.

Ανάδοχος του έργου: INTRASOFT ΑΕ - INTERGRIS ΕΛΛΑΣ ΑΕ

Χρονικό Διάστημα Υλοποίησης: 7/12/2001

Προσαρμογή πληροφοριακών υποδομών του ΟΠΣΦ ICIS στη χρήση του Ευρώ  1.467.351,00 € 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. ΚτΠ, φιλοξενείται στις υποδομές της ΓΓΠΣ και υποστηρίζεται επιχειρησιακά και παραγωγικά από την ΑΑΔΕ και τεχνικά από τη ΓΓΠΣ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο του έργου είναι η προσαρμογή των Πληροφοριακών Υποδομών στο ευρώ και η επιτόπια τεχνική υποστήριξη.

Ανάδοχος του έργου: INTERGRIS ΕΛΛΑΣ ΑΕ

Χρονικό Διάστημα Υλοποίησης: 7/12/2001

ΟΠΣ Γενικού Χημείου του Κράτους 956.901,69 €

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. ΚτΠ, φιλοξενείται στις υποδομές της ΓΓΠΣ και υποστηρίζεται επιχειρησιακά και παραγωγικά από την ΑΑΔΕ και τεχνικά από τη ΓΓΠΣ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Σύστημα το οποίο δημιουργήθηκε κατά την υλοποίηση του Β’ ΚΠΣ, με νέες εφαρμογές, και κυρίως τη δημιουργία της Πύλης του ΓΧΚ (PORTAL) η οποία θα υποστηρίζει την ON-LINE επικοινωνία των Περιφερειών με το Κεντρικό Σύστημα (Ο.Π.Σ.-ΓΧΚ.) καθώς και την ON-LINE επικοινωνία με τους φορείς για την ηλεκτρονική εξυπηρέτησή τους και την πρόσβασή τους στις υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ., όπως αυτές θα παρέχονται αυτοματοποιημένες μέσω των συστημάτων:

 

  1. Δικτυακή Πύλη Γ.Χ.Κ.  -
  2. Υποσύστημα Παρουσίασης της Πληροφορίας -
  3. Υποσυστήματα εφαρμογών -
  4. Υποσύστημα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου -
  5. Υποσύστημα Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης Εγγράφων -
  6. Υποσύστημα Διαχείρισης Νομοθεσίας -
  7. Υποσύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών (Μητρώα Προσωπικού, Χημικών Προϊόντων, Επικίνδυνων Ουσιών) -
  8. Υποσύστημα Διαχείρισης Δεδομένων και Αρχείων Συστήματος Ποιότητας -
  9. Υποσύστημα Στατιστικής Επεξεργασίας δειγμάτων, αποτελεσμάτων, εκθέσεων εξέτασης, γνωματεύσεων
  10. Σύστημα Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για το προσωπικό του Γ.Χ.Κ.

Με την ανάπτυξη του έργου θα παρέχονται αφενός νέες αυτοματοποιημένες υπηρεσίες στον  ενδιαφερόμενο (πολίτη, καταναλωτή, επιχείρηση, φορέα) οι οποίες υπό τις παρούσες συνθήκες είναι αδύνατον να παρασχεθούν και αφορούν στην καταλληλότητα της χρήσης των διαφόρων χημικών προϊόντων και αφετέρου θα διατίθενται ηλεκτρονικά στοιχεία, σχετικά με την ηλεκτρονική διαχείριση των αποτελεσμάτων των ελέγχων και της νομοθεσίας, τα οποία θα λειτουργούν ως ασπίδα προστασίας των συμφερόντων των πολιτών και της Εθνικής Οικονομίας. Το έργο αποτελεί εξέλιξη του έργου "Π.Σ. Εκσυγχρονισμού ΓΧΚ" που χρηματοδοτήθηκε από το Β΄ ΚΠΣ.
Διευκρινίζεται ακόμη ότι η τεχνική λύση θα αξιοποιεί πλήρως τις υπηρεσίες που προσφέρει το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», όπως mail services, certification services, καθώς και τις δικτυακές τεχνικές υποδομές του (routers, VPN, κτλ.). Οι υπηρεσίες αυτές δε θα υλοποιούνται ξανά στα πλαίσια του παρόντος έργου.

Ανάδοχος του έργου: BYTE ABEE - ΑΡΧΕΤΥΠΟΝ ΑΕ

Χρονικό Διάστημα Υλοποίησης: 22/12/2006 - 31/12/2009

Π.Σ. Ενημέρωσης και Εξυπηρέτησης Συνταξιούχων 751.485,00 € 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. ΚτΠ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το φυσικό αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση ενός πληροφοριακού συστήματος αυτοματοποιημένης παρακολούθησης παροχής σύνταξης στους δικαιούχους πολίτες – δημοσίους υπαλλήλους που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), παρέχοντας έμμεσα ή άμεσα υπηρεσίες για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής του και συνεισφέροντας στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα παρέχονται τόσο μέσω διαδικτύου σε επταήμερη και εικοσιτετράωρη βάση στους δικαιούχους σύνταξης, όσο και μέσω αποκεντρωμένων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (83 Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου – ΥΔΕ) και του Υπουργείου Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (1062 Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών – ΚΕΠ).

Ανάδοχος του έργου: UNISYSTEMS AE (INFO - QUEST)

Χρονικό Διάστημα Υλοποίησης: 27/7/2007 - 2/2/2009

Πληροφοριακό Σύστημα Περιουσιολογίου  6.834.286,20 €

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. ΚτΠ, φιλοξενείται στις υποδομές της ΓΓΠΣ και υποστηρίζεται επιχειρησιακά και παραγωγικά από την ΑΑΔΕ και τεχνικά από τη ΓΓΠΣ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το φυσικό αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση ενός πληροφοριακού συστήματος για την καταγραφή, διαχείριση και διάθεση πληροφοριών που αφορούν στα δηλούμενα ακίνητα της ελληνικής επικράτειας φυσικών και νομικών προσώπων, ικανοποιώντας τις ανάγκες των πολιτών σε πραγματικό χρόνο και συνεισφέροντας στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας. Το έργο εγκαταστάθηκε στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και στις ΔΟΥ της επικράτειας και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Ανάδοχος του έργου: UNISYSTEMS AE

Χρονικό Διάστημα Υλοποίησης: 20/2/2008 - 15/4/2010