Ηλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια αδειών χρήσης, μετατροπής υπαρχουσών αδειών, συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης, για την κάλυψη των αναγκών του συστήματος ΗΔΔ για τις ανάγκες του ΥΨΗΔ

Διακήρυξη ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια αδειών χρήσης, μετατροπής υπαρχουσών αδειών, συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης, για την κάλυψη των αναγκών του συστήματος Ηλεκτρονικής διακίνησης δικαιολογητικών (ΗΔΔ) για τις ανάγκες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης  τετρακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και σαράντα οκτώ ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (485.772,48€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, για χρονικό διάστημα (από την υπογραφή της) σαράντα τριών (43) μηνών υλοποίησης των ΦΑΣΕΩΝ 1 και 2, πλέον του χρονικού διαστήματος που θα απαιτηθεί για να γίνει η οριστική παραλαβή της ΦΑΣΗΣ 1 και λήγει με την υποβολή του τελευταίου παραδοτέου στο πλαίσιο της ΦΑΣΗΣ 2 και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.