Κατάλογος Διαβουλεύσεων

Τίτλος Ημερομηνία Διακήρυξης Διάρκεια Διαβούλευσης Κατάσταση
Αναβάθμιση και επέκταση της υποδομής του Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud)   11/11/2021 έως 25/11/2021 ΕΝΕΡΓΗ
Παροχή υπηρεσιών προληπτικής και κατασταλτικής συντήρησης του συστήματος κλιματισμού του Κέντρου Δεδομένων (DATA CENTER) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, για τα έτη 2022, 2023 και 2024   10/04/2021 έως 24/04/2021 ΕΝΕΡΓΗ
Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για την κάλυψη των κτηριακών αναγκών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης   02/03/2021 έως 17/03/2021

ΕΛΗΞΕ

Αναδιάταξη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων με χρήση πόρων του Ενιαίου Κυβερνητικού Νέφους – Μετάπτωση παραγωγικής λειτουργίας, αναβάθμιση και εξασφάλιση αδιάλειπτης ορθής λειτουργίας για δυο χρόνια

  17/07/2020 έως 01/08/2020  
Διαβούλευση για Υπηρεσίες χρήσης και παραγωγικής λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος για τον Εθνικό Εκδότη Αναγνωριστικών Κωδικών (ID Issuer) στο πλαίσιο της Ιχνηλασιμότητας καπνικών προϊόντων   25/10/2019 έως 11/11/2019 ΕΛΗΞΕ
Προμήθεια οκτώ (8) υπηρεσιακών αυτοκινήτων για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας       05/08/2019 έως 22/08/2019 ΕΛΗΞΕ
 Παροχή υπηρεσιών ιδιωτικού υπολογιστικού νέφους βάσεων δεδομένων & προμήθεια υποδομής συνεχούς λήψης αντιγράφων ασφαλείας βάσεων δεδομένων   17/05/2019 έως 14/06/2019 ΕΛΗΞΕ
Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού Κτηματικών Υπηρεσιών   09/04/2019 έως 03/05/2019 ΕΛΗΞΕ
Αναβάθμιση & Επέκταση Storage Area Network (SAN) και εξοπλισμού λήψης αντιγράφων ασφαλείας του κόμβου G-Cloud της ΓΓΠΣ   05/02/2019 έως 15/02/2019 ΕΛΗΞΕ
Προμήθεια συσκευών X-Ray, Μαγνητικής πύλης και Φορητού ανιχνευτή μετάλλων στο κτίριο στέγασης της Γ.Γ.Π.Σ. - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  

01/06/2018 έως 15/06/2018

ΕΛΗΞΕ
Ανάπτυξη ενιαίας ελαστικής υποδομής εξυπηρέτησης εφαρμογών της Γ.Γ.Π.Σ.   29/03/2018 έως 10/04/2018 ΕΛΗΞΕ
Άμεσες προσαρμογές στις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας - Change Requests - για το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (Ο.Π.Σ. - Δ.Π.)   22/02/2017 έως 08/03/2017 ΕΛΗΞΕ