Υπηρεσίες προς Πολίτες

 

 • Διοικητική Πληροφόρηση - Ενημέρωση

 • Υποβολή Αίτησης

 • Εξυπηρέτηση Πολιτών με Αναπηρία

 

 

Αναλυτικά οι υποθέσεις οι οποίες μπορούν να εξυπηρετηθούν με τηλεδιάσκεψη/ βιντεοκλήση (κατά τα οριζόμενα του αρ. 31 ν. 3013/2002)είναι οι εξής: 

 

Δικαιοσύνη

 

 • Ποινικό μητρώο

  1.    Έκδοση αντιγράφου ποινικού μητρώου.

 • Δικαστήρια

  2.    Χορήγηση πιστοποιητικού περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης
  3.    Χορήγηση πιστοποιητικού περί αποποίησης ή μη κληρονομιάς
  4.    Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη αμφισβήτησης ή προσβολής κληρονομικού δικαιώματος
  5.    Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη θέσεως σε δικαστική συμπαράσταση (πρώην δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη)
  6.    Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη διώξεως ως φυγόποινου
  7.    Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη πτωχεύσεως συνεταιρισμού
  8.    Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη τροποποίησης καταστατικού συνεταιρισμού
  9.    Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη προσβολής του κύρους αρχαιρεσιών σωματείων ή συλλόγων
10.    Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη πτωχεύσεως
11.    Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη καταθέσεως αιτήσεως πτωχεύσεως
12.    Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη θέσεως σε εκκαθάριση (Α.Ε.)
13.    Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη καταθέσεως αίτησης για Εκκαθάριση (Α.Ε.)
14.    Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη θέσεως σε εκκαθάριση (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.)
15.    Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη καταθέσεως αίτησης για Εκκαθάριση (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.)
16.    Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη καταθέσεως αιτήσεως για αναγκαστική διαχείριση
17.    Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση

 

Εκπαίδευση

 

 • Πανεπιστήμια και φοίτηση

18.    Χορήγηση αντιγράφου πτυχίου πανεπιστημίου για τη στρατολογία ή για άλλη χρήση
19.    Χορήγηση πιστοποιητικού σπουδών πανεπιστημίου
20.    Χορήγηση πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας πανεπιστημίου
21.    Χορήγηση αντιγράφου πτυχίου από ΑΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ για τη στρατολογία ή για άλλη χρήση
22.    Χορήγηση πιστοποιητικού σπουδών (σπουδαστικής κατάστασης) από ΑΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ
23.    Χορήγηση πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας από ΑΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ
24.    Χορήγηση πιστοποιητικού φοίτησης σε Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) με ή χωρίς αναλυτική βαθμολογία
25.    Χορήγηση πιστοποιητικού αποφοίτησης από Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) με ή χωρίς αναλυτική βαθμολογία

 • Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση του ΟΑΕΔ

26.    Αντίγραφο πιστοποιητικού σπουδών (ΙΕΚ, ΚΕΚ, Μαθητείας, ΤΕΕ Α' Κύκλου, ΤΕΕ Β' Κύκλου)

 

Επιχειρηματική δραστηριότητα

 

 • Απασχόληση προσωπικού

27.    Ασφαλιστικές Ενημερότητες ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
 

Εργασία και ασφάλιση

 

 • Ανεργία

28.    Ανανέωση δελτίου ανεργίας
29.    Βεβαίωση χρόνου ανεργίας από τον ΟΑΕΔ
30.    Βεβαίωση για το χρόνο επιδότησης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ
31.    Βεβαίωση του ποσού της επιδοτούμενης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ 

 • Απασχόληση στο Δημόσιο Τομέα

32.    Χορήγηση βεβαίωσης τόκων δανείου για φορολογική χρήση (Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων)

 

Οικογένεια

 

 • Γέννηση

33.    Χορήγηση αντιγράφου πιστοποιητικού γέννησης
34.    Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης

 • Οικογενειακή κατάσταση

35.    Χορήγηση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης
36.    Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γάμου
37.    Άνοιγμα οικογενειακής μερίδας λόγω γάμου
38.    Μεταδημότευση συζύγων όταν ο ένας είναι ήδη δημότης
39.    Μεταδημότευση ενηλίκου για την ανάκτηση της αρχικής δημοτικότητας που είχε ο ίδιος ή οι γονείς του.
40.    Χορήγηση πιστοποιητικού εντοπιότητας.

 • Απώλεια

41.    Χορήγηση πιστοποιητικού εγγύτερων συγγενών
42.    Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης θανάτου

 

Πολίτης και καθημερινότητα

 

 • Πληρωμές και παράβολα

         43.    Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο )

 • Στοιχεία πολίτη και ταυτοποιητικά έγγραφα

         44.    Μεταβολή στοιχειών ΑΜΚΑ

 

 Στράτευση

 

 • Αναβολή 

         45.    Διακοπή αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών (για κύριες ή μεταπτυχιακές σπουδές, ιατρική ειδικότητα-διδακτορικό)
 

 • Μητρώα αρρένων

          46.    Χορήγηση πιστοποιητικού εγγραφής στα μητρώα αρρένων

 • Στρατολογική κατάσταση

         47.    Έκδοση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης τύπου Α (πλήρες) - τύπου Α - τύπου Β

 

Υγεία και πρόνοια

48.    Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα με βαριά αναπηρία
49.    Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης κωφαλαλίας

 • Επίσκεψη και νοσηλεία σε νοσοκομείο

50.    Χορήγηση πιστοποιητικού νοσηλείας ή εξέτασης σε εξωτερικά ιατρεία ενηλίκων
51.    Χορήγηση πιστοποιητικού νοσηλείας ανηλίκων

 • Επαγγελματίες υγείας

52. Χορήγηση βεβαίωσης εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ιατρού

 • Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

          53.    COVID-19, Βεβαίωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19


Για να δείτε / κατεβάσετε το αρχείο (.pdf) με τις Παρεχόμενες Υπηρεσίες MykEPlive - Υπηρεσίες προς Πολίτες πατήστε εδώ