Πάροχοι Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης

Οι  Πάροχοι Υπηρεσιών  Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης για να έχουν την δυνατότητα αποστολής ηλεκτρονικών τιμολόγιων για συμβάσεις του Δημοσίου θα πρέπει:

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι Πάροχοι Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης που έχουν την δυνατότητα αποστολής ΗΤ τιμολογίων ή βρίσκονται στο στάδιο ένταξης στην διαδικασία αποστολής ΗΤ

Α/Α 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΔΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ
 1

INFORMATION SYSTEMS IMPACT AE 

MYDATA CONNECT 

Επιτυχής ολοκλήρωση των 3 σταδίων Ελέγχου

 2

Retail link AE μέλος του ομίλου Entersoft

Retail Link Paperless e-Invoicing 

Επιτυχής ολοκλήρωση των 3 σταδίων Ελέγχου

 3

Softone technologies Α.Ε. 

SoftOne e-Invoicing

Επιτυχής ολοκλήρωση των 3 σταδίων Ελέγχου

4

EPSILON NET S.A

Epsilon Digital Επιτυχής ολοκλήρωση των 3 σταδίων Ελέγχου