Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωφελών Περιουσιών ΨΥ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.

Οι Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωφελών Περιουσιών (είσοδος με χρήση κωδικών Taxisnet) έχουν ως ακολούθως:

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ, ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

 

Η ηλεκτρονική υπηρεσία αφορά:

α) Στην υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών για τη λήψη υποτροφίας ή οικονομικής ενίσχυσης (βοηθήματος) από τις κοινωφελείς περιουσίες (κληρ/τα) που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και στην υποβολή ενστάσεων κατά της πράξης επιλογής των δικαιούχων. 

β) Στην υποβολή στοιχείων και πράξεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 4182/2013 ή αιτήματος προς τις Διευθύνσεις Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών για θέματα αρμοδιότητάς τους. 

γ) Στην υποβολή αίτησης εγγραφής και λοιπών αιτήσεων/δηλώσεων που αφορούν το Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών και διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών του άρθρου 16 του Ν.4182/2013.

Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί καθορισμού λεπτομερειών για την κατάρτιση και λειτουργία του Μητρώου εκτελεστών διαθηκών κλπ. του άρθρου 16 Ν.4182/2013 (ΑΔΑ: Ψ1ΨΛΗ-ΔΕΑ) όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. Δ.Κ.Π. Γ 0016541 ΕΞ 2017/19-10-2017 όμοια, μπορείτε να τη δείτε κωδικοποιημένη πατώντας (εδώ).
Τις διατάξεις του Ν.4182/2013 που αφορούν τα πρόσωπα του Μητρώου άρθρου 16 Ν.4182/2013, μπορείτε να τις δείτε πατώντας (εδώ)».

 

Υποβολή αιτήσεων, στοιχειών και εγγράφων

 

ΟΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΟΥ

Μετά την εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης του Taxisnet εμφανίζονται οι ειδοποιήσεις που στάλθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών και αφορούν τα εξής:

Α. Την είσπραξη ποσού που δικαιούστε να λάβετε ως υπότροφος, βοηθηματούχος, μέλος εξεταστικής επιτροπής ή προμηθευτής από κοινωφελή περιουσία (κληρ/μα) που διαχειρίζεται το Υπουργείο Οικονομικών.
Β. Την υποχρέωση που έχετε ως κοινωφελές ίδρυμα, διαχειριστής κληρ/τος, εκτελεστής διαθήκης, εκκαθαριστής ή κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομίας για την υποβολή προς την αρμόδια αρχή συγκεκριμένων πράξεων που ορίζονται από τον ν. 4182/2013, ανάλογα με την κατηγορία του υπόχρεου που ανήκετε, και ειδικότερα οι πράξεις αυτές αφορούν τις παρακάτω ενέργειες:

1. Υποβολή προϋπολογισμού ή  απολογισμού ή ισολογισμού.
2. Υποβολή λογοδοσίας.
3. Εκμίσθωση ακινήτου.
4. Διορισμό διοικητή κοινωφελούς Ιδρύματος.

Εφόσον στις Ειδοποιήσεις σας υπάρχουν μηνύματα που αφορούν τις ως άνω υποχρεώσεις σας και δεν έχετε προβεί στην υποβολή σχετικής αίτησης μπορείτε να υποβάλλετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας όπως περιγράφεται παραπάνω (κεφάλαιο «ΑΙΤΗΣΕΙΣ»).

Για την είσοδό σας στις Ειδοποιήσεις που στάλθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Είσοδος στις "Ειδοποιήσεις μου"

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΛΗΡ/ΤΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ  ΥΠΟΙΚ

Μετά την εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης του Taxisnet εμφανίζονται τα βασικά στοιχεία της απόφασης διορισμού σας ως υποτρόφου ή βοηθηματούχου από τα έσοδα του κληρ/τος (κοινωφελούς περιουσίας) που διαχειρίζεται το Υπουργείο Οικονομικών.
Για την είσοδό σας στα Στοιχεία της χορηγίας σας από κληρ/μα της Άμεσης Διαχ/σης του Υπουργείου Οικονομικών πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Είσοδος στα "Στοιχεία της χορηγίας σας από κληρ/μα της Άμεσης Διαχ/σης του Υπουργείου Οικονομικών"

 

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΩΝ ΠΟΣΩΝ ΠΡΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ ΤΩΝ ΚΛΗΡ/ΤΩΝ (ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ) ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΆΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αφορά την έκδοση βεβαίωσης του συνολικού ετησίου ποσού που καταβλήθηκε στους υποτρόφους των κοινωφελών περιουσιών (κληρ/των) που διαχειρίζεται το Υπουργείο Οικονομικών.

Για την έκδοση της βεβαίωσης πρέπει να ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία:

α) Να πατήσετε (εδώ) ή τον παρακάτω σύνδεσμο για την είσοδό σας στην υπηρεσία.
β) Να συμπληρώσετε τους προσωπικούς κωδικούς του Taxisnet.
γ) Να επιλέξετε «Βεβαίωση Χορήγησης Υποτροφίας».
δ) Να επιλέξετε το έτος της βεβαίωσης και στη συνέχεια να πατήσετε ΟΚ.
 

Σημειώνεται ότι η βεβαίωση εκδίδεται σε μορφή αρχείου .pdf και μπορείτε να την εκτυπώσετε ή να την  αποθηκεύσετε.

 

Είσοδος στις "Βεβαιώσεις καταβλητέων ποσών προς δικαιούχους των κληρ/των (κοινωφελών περιουσιών) που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών"

 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΛΗΡ/ΤΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Η ηλεκτρονική υπηρεσία αφορά στην αναζήτηση των στοιχείων των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής που εκδόθηκαν για τους δικαιούχους των κληρ/των που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.

Είσοδος στην ηλεκτρονική υπηρεσία "Πληρωμές κληρ/των άμεσης διαχ/σης ΥΠΟΙΚ"