Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι  οι  εξής:

 

Έκδοση Πιστοποιητικού Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού

Όλοι οι άρρενες Έλληνες πολίτες, ηλικίας από 19 έως 45 ετών, οφείλουν να υπηρετήσουν τη θητεία τους στις Ένοπλες Δυνάμεις. Οι Έλληνες πολίτες που ζουν εκτός Ελλάδας έχουν δικαίωμα να πάρουν αναβολή κατάταξης, η οποία διαρκεί μέχρι το 45ο έτος της ηλικίας τους. Η αναβολή χορηγείται με το πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού, το οποίο εκδίδεται μόνο από τις Ελληνικές Προξενικές Αρχές. Τα δικαιολογητικά κατατίθενται μόνο μία φορά και όχι κάθε χρόνο.

Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης ή γέννησης  

Εκδίδεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή γέννησης από τον οικείο Δήμο εγγραφής σας στην Ελλάδα.

Βεβαίωση διαμονής

Εκδίδεται βεβαίωση στην οποία αναγράφεται ο χρόνος διαμονής σας στο εξωτερικό, σύμφωνα με τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά.

Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης

Εκδίδονται αντίγραφα ή αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων οι οποίες έχουν κατά το παρελθόν καταχωρισθεί στην Προξενική Αρχή. Δικαίωμα αίτησης χορήγησης αντιγράφου ή αποσπάσματος πράξης έχουν οι ενδιαφερόμενοι για τους οποίους έγινε η αρχική πράξη, καθώς και οι συγγενείς τους Α' βαθμού.

Δήλωση δικαιούχου σύνταξης

Υποβάλλεται δήλωση δικαιούχου παροχής σύνταξης (βεβαίωση εν ζωή) της οποίας η κατάθεση εν συνεχεία στο αρμόδιο Υποκατάστημα του δημόσιου ασφαλιστικού φορέα διασφαλίζει την απρόσκοπτη καταβολή της σύνταξής σας.

Αιτήσεις/Αναφορές

Υποβολή αιτήσεων ή δηλώσεων στην Προξενική Αρχή.