Διαδικασία ένταξης Δήμου στο myDIMOSlive

Για την υποβολή αιτήματος από Δήμο για χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας myDIMOS.Live.gov.gr θα χρειαστεί να συμπληρωθεί και υποβληθεί στη Δ/νση Υποστήριξης Λειτουργίας Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΔΥΛΣΔΔ) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης η σχετική αίτηση.

Η αίτηση δύναται:

  1. Να υποβληθεί ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική δ/νση mydesklive@gsis.gr εφόσον φέρει την εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου του Δήμου ή εξουσιοδοτημένου από αυτόν υπάλληλου,

  2. Να αποσταλεί στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση εφόσον φέρει την ιδιόχειρη υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν υπάλληλου:

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ και ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Β’

Υπόψη κ.κ. Τζοβλά, Ψωμά

Θεσσαλονίκης και Χανδρή 1  

Μοσχάτο, 18346.

 

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό εκπροσώπησης, απόφαση οργάνου διοίκησης Δήμου ή πράξη εξουσιοδότησης υπαλλήλου.

Το περιβάλλον διεπαφής  για τον κάθε  Δήμο θα  διαμορφωθεί με βάση τις επιχειρησιακές του απαιτήσεις, όπως αυτές θα αποτυπωθούν στη αίτηση που θα υποβληθεί. Την υποβολή της αίτησης θα ακολουθήσουν:

  1. Αποδελτίωση από τη ΔΥΛΣΔΔ της ΓΓΠΣ & Ψηφ. Διακυβέρνησης των επιχειρησιακών απαιτήσεων του Δήμου - σχεδιασμός και παραμετροποίηση της πλατφόρμας  με βάση το διαμορφωμένο αίτημα.

  2. Διενέργεια παρουσίασης από τη ΔΥΛΣΔΔ στα στελέχη του Δήμου με σκοπό την επίδειξη του περιβάλλοντος του πολίτη/επιχείρησης, του περιβάλλοντος εργασίας του υπαλλήλου και την εκπαίδευση  των στελεχών του Δήμου στη διαχείριση της πλατφόρμας.

  3. Τελικοί έλεγχοι -  Δοκιμές αποδοχής από τη ΔΥΛΣΔΔ και τους υπαλλήλους του Δήμου και οριστικοποίηση της πλατφόρμας.

  4. Έκδοση Διαπιστωτικής Πράξης του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης  που θα διαπιστώνει την ετοιμότητα του Δήμου για ένταξη στην υπηρεσία.

  5. Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της πλατφόρμας για τον Δήμο.

Για τυχόν απορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τη ΔΥΛΣΔΔ της ΓΓΠΣ & Ψηφ. Διακυβέρνησης αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση mydesklive@gsis.gr.