Βεβαίωση Απογραφής

Η διαδικασία αφορά στη δυνατότητα χορήγησης βεβαίωσης απογραφής για τις περιπτώσεις που δεν μπορεί να αντληθεί μέσω της αντίστοιχης ηλεκτρονικής υπηρεσίας.

Απευθύνεται σε κάθε πολίτη που είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο του e-ΕΦΚΑ, ανεξαρτήτως ιδιότητας ασφάλισης.

Δικαιολογητικά:

  • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή δελτίο ταυτότητας υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις ή διαβατήριο σε ισχύ ή

  • Διαβατήριο ή ταυτότητα και Βεβαίωση εγγραφής Ευρωπαίου πολίτη εκδοθείσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας ή

  • Δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία ή Δελτίο αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού ή Άδεια διαμονής δικαιούχου διεθνούς προστασίας

  • Άδεια διαμονής σε ισχύ ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης (μπλε βεβαίωση) σε ισχύ ή Δελτίο Διαμονής ή Δελτίο Μόνιμης Διαμονής σε ισχύ μελών οικογενείας Έλληνα ή πολίτη Ε.Ε.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη παραπάνω διαδικασία, για τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,  παρακαλούμε πατήστε εδώ