Προκήρυξη (περίληψη διακήρυξης) του διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών καιτην προμήθεια των απαραίτητων αδειών χρήσης για τη λειτουργία του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) Επόμενης Γενιάς

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προκηρύσσει διεθνή, ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για τη σύναψη σύμβασης για την «Παροχή υπηρεσιών και προμήθεια των απαραίτητων αδειών χρήσης για τη λειτουργία του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) Επόμενης Γενιάς» με CPV: 72230000-6 CPV: 72263000-6 CPV: 48000000-8 και CPV: 72220000-3, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης δύο εκατομμυρίων εξήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα ευρώ (2.065.840,00€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και του δικαιώματος προαίρεσης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αναλυτικές πληροφορίες