Πυλώνας BIS 3.0

 

Ο τρίτος πυλώνας, το BIS 3.0, παρέχει κατά ολοκληρωμένο τρόπο τις προδιαγραφές για τον εννοιολογικό και λογικό σχεδιασμό και υλοποίηση ηλεκτρονικών επιχειρησιακών διαδικασιών της ηλεκτρονικής τιμολόγησης κατά PEPPOL, καθώς και των οντοτήτων δεδομένων που αυτές εμπλέκουν. Βασίζεται στο Ευρωπαϊκό πρότυπο  CEN/EN 16931:2017, το οποίο ορίζει  το βασικό μοντέλο (core model) δεδομένων, κανόνων και διαδικασιών για την ηλεκτρονική τιμολόγηση. Το BIS είναι μια εξειδίκευση χρήσης (Core Invoice Usage Specification - CIUS) σε σχέση με το πρότυπο ΕΝ 16931, δηλαδή ορίζει επιπλέον του core model, περιορισμούς και διαφοροποιήσεις χρήσης σε ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο, χωρίς αυτά να μειώνουν την διακρατική εφαρμοσιμότητά του.  Ειδικότερα για την Ελλάδα για συναλλαγές B2G έχει θεσπισθεί και υλοποιηθεί η BIS εκδοχή του λεγόμενου Greek CIUS (Εθνικός Μορφότυπος Ηλεκτρονικού Τιμολογίου) μέσω σχετικής ΚΥΑ (ΦΕΚ 2425 2020, Τεύχος Β) και πιθανών, επόμενων τροποποιήσεών της, η οποία περιγράφει και θεσπίζει τις κατά PEPPOL επιτρεπτές διαφοροποιήσεις σε έννοιες, δεδομένα, τύπους και κανόνες που αφορούν τα επιχειρησιακά πεδία και οντότητες δεδομένων του ηλεκτρ. τιμολογίου, οι οποίες είναι απαραίτητες, για την απρόσκοπτη εφαρμογή της κατά PEPPOL ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην ελληνική πραγματικότητα.

Οι κανόνες που αφορούν πωλητές με έδρα την Ελλάδα είναι δημοσιευμένοι στο web site του OPEN PEPPOL: https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/bis/#national_rules