Πυλώνας Policies

 

Ο δεύτερος πυλώνας Πολιτικές (Policies) συμπεριλαμβάνει οδηγίες ως προς:

Πολιτική Συμμόρφωσης (Compliance Policy),

Πολιτική Διαχείρισης Αλλαγών (Change Management Policy),

Πολιτική Δεδομένων και Αναφορών (Data and Reporting Policy),

Πολιτική Εμπιστοσύνης και Ασφάλειας (Trust and Security Policy),

Ειδικές Απαιτήσεις PA (PA Specific Requirements),

Πολιτική Γνώσης του Πελάτη (Know Your Customer Policy) και

Απαιτήσεις Επιπέδου Εξυπηρέτησης (Service Level Requirements).

Οι οδηγίες/πολιτικές οφείλονται να είναι σεβαστές και να τηρούνται απαρέγκλιτα από όλα τα εγγεγραμμένα μέλη στο δίκτυο Open PEPPOL, τα οποία έχουν αποδεχθεί και υπογράψει τις ανά περίπτωση προβλεπόμενες TIAs. Τυχόν μερική ικανοποίηση των προαναφερθεισών πολιτικών, είναι υποχρεωτικό να διορθώνεται, προς αποκατάσταση της κανονιστικής και τεχνικής αρμονίας. Συστηματική ανακολουθία των πολιτικών είναι δυνατόν να επιφέρει κυρώσεις στα μέλη.