Πυλώνας TIA

 

Ο πρώτος πυλώνας, τα TIA, περιγράφουν και θεσπίζουν μέσω συμφωνιών – συμβάσεων το μοντέλο διακυβέρνησης και το νομικό μοντέλο συνεργασίας των συμβαλλόμενων μερών και αποτελείται από τρείς αντίστοιχες συμφωνίες, ήτοι τις PEPPOL Authority Agreement, PEPPOL Access Point Provider Agreement και PEPPOL SMP Provider Agreement.  Η επιχειρησιακή διακυβέρνηση της κοινότητας/δικτύου PEPPOL αφορά ηλεκτρονικές συναλλαγές B2B και B2G και διεξάγεται από την κεντρική υπηρεσία της OPEN PEPPOL στις Βρυξέλλες Peppol Coordination Authority (PCA), η οποία προΐσταται των κατά τόπους εθνικών αρχών – (National) Peppol Authorities, PAs. Σύμφωνα με το μοντέλο διακυβέρνησης και λειτουργίας του PEPPOL,  οι τοπικοί ανά χώρα φορείς/πάροχοι Peppol Service Providers, κατά κανόνα προσλαμβάνονται, πιστοποιούνται, υποστηρίζονται και επιβλέπονται από την αντίστοιχη εθνική αρχή PA, στη δικαιοδοσία της οποίας δραστηριοποιούνται, όσον αφορά τόσο B2G όσο και B2B συναλλαγές, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η Ηλεκτρονική Τιμολόγηση (e-Invoicing) μεταξύ συμβεβλημένων προμηθευτών και αγοραστών. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης  (ΓΓΠΣ ΔΔ), του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δυνάμει του Άρθρου 4 του ν. 4623/2019 ορίζεται ως Εθνική Αρχή PEPPOL (PEPPOL Authority  –PA-),  με email: peppol@gsis.gr.  Προμηθευτές και αγοραστές είναι ελεύθεροι να επιλέξουν να συμβληθούν με τοπικούς πάροχους υπηρεσιών Peppol.