Συνεργασία με την Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (SRSS)

Η Γ.Γ.Π.Σ., στα πλαίσια αναβάθμισης και βελτίωσης των υπηρεσιών της βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με την «Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (SRSS)» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία συντονίζει και παρέχει εξειδικευμένη τεχνική στήριξη στα κράτη μέλη της ΕΕ, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η στήριξη παρέχεται ιδίως μέσω του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων. Στόχος είναι η παροχή βοήθειας στις χώρες της ΕΕ, ώστε να δημιουργήσουν αποτελεσματικότερους θεσμούς, ισχυρότερα πλαίσια διακυβέρνησης και αποδοτικότερες δημόσιες διοικήσεις. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η ικανότητα των χωρών όσον αφορά στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή ευνοϊκών πολιτικών για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η συνεργασία ξεκίνησε αρχικά τον Δεκέμβριο του 2016 με μία δράση και επεκτάθηκε σημαντικά τα επόμενα χρόνια. Στην τρέχουσα περίοδο (2019) βρίσκεται σε εξέλιξη η υλοποίηση σημαντικών μελετητικών έργων σε κρίσιμους τομείς αρμοδιότητας τόσο της Γ.Γ.Π.Σ. όσο και ευρύτερα του Υπουργείου Οικονομικών. Στη συνέχεια αναφέρονται συνοπτικά οι δράσεις αυτές:

⦁    Βελτιστοποίηση ITSM Διαδικασιών
Η ΓΓΠΣ έχοντας, πρόσφατα, αναλάβει νέους ρόλους και αρμοδιότητες βρίσκεται σε φάση μετασχηματισμού σε πάροχο υπηρεσιών ΤΠΕ για όλους τους φορείς του Δημόσιου Τομέα. Με το έργο αυτό μελετώνται κρίσιμες περιοχές της διαδικασίας διαχείρισης υπηρεσιών ΤΠΕ (IT Service Management – ITSM) και προτείνονται βελτιώσεις για την πιο ποιοτική και αποδοτική παροχή των υπηρεσιών αυτών.

⦁    Ασφάλεια Πληροφοριακών Αγαθών
Η Γ.Γ.Π.Σ. ως πάροχος υπηρεσιών ΤΠΕ σε κρίσιμους τομείς της Οικονομίας και της Φορολογίας, οφείλει να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο επίπεδο ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων και των δεδομένων που διαχειρίζεται ή φιλοξενεί. Το έργο αυτό αποσκοπεί στην επικαιροποίηση των πολιτικών ασφάλειας και των διαδικασιών του οργανισμού που σχετίζονται με την διαχείριση κινδύνων των πληροφοριακών αγαθών του.

⦁    Λογιστική Δημόσιου Τομέα
Στρατηγικός στόχος για το Ελληνικό Δημόσιο είναι η εφαρμογή της αρχής λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση για τα δημόσια οικονομικά. Με το έργο αυτό επιδιώκεται η υποστήριξη της ομαλής μετάβασης στη λογιστική του δεδουλευμένου μέσα από τη μελέτη των βέλτιστων πρακτικών στην ΕΕ και την αξιολόγηση της κατάστασης των υφιστάμενων ERP συστημάτων του Ελληνικού Δημόσιου Τομέα.

⦁    Αντικειμενικές Αξίες Ακινήτων
Οι Ελληνικές Αρχές έχουν ως στόχο την καθιέρωση μιας διαδικασίας που υποστηρίζεται από τεχνολογίες πληροφορικής για την αποτίμηση των αντικειμενικών αξιών ακινήτων με στόχο την ευθυγράμμισή τους με τις αντίστοιχες αξίες της αγοράς ακινήτων. Το έργο αυτό αποσκοπεί στην παροχή τεχνικής υποστήριξης κατά την υλοποίηση των προκαταρκτικών βημάτων στην πορεία υιοθέτησης του νέου συστήματος αντικειμενικών αξιών.

⦁    Υγρά Καύσιμα
Ο κύριος στόχος του έργου αυτού είναι η εκπόνηση μελέτης ασφάλειας για την ενίσχυση του επιχειρησιακού μοντέλου και των διαδικασιών του συστήματος παρακολούθησης καυσίμων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το λαθρεμπόριο υγρών καυσίμων, να εξαλειφθούν οι απώλειες των ειδικών φόρων κατανάλωσης και να καταπολεμηθεί η νοθεία στο επίπεδο του καταναλωτή.

⦁    Δράσεις Κατάρτισης Προσωπικού
Για την ωρίμανση και βελτίωση του μοντέλου παροχής υπηρεσιών ΙΤ της Γ.Γ.Π.Σ., προγραμματίστηκαν σεμινάρια επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού της, σε βασικές αρχές και έννοιες της Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής (ITIL), της Διακυβέρνησης Υπηρεσιών IT (COBIT) και της Βελτίωσης της Απόδοσης (CMMI). Τα σεμινάρια αυτά συμπληρώθηκαν με την πραγματοποίηση εκπαιδευτικής δράσης στην επίσημη μεθοδολογία Διαχείρισης Έργων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Open PM²) η οποία θα οδηγήσει σε πιστοποίηση στελεχών της Γ.Γ.Π.Σ., με απώτερο σκοπό την ενσωμάτωσή της στη λειτουργία του οργανισμού.

Οι παραπάνω δράσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν σταδιακά μέχρι 31/10/2019. Για την βέλτιστη διάχυση της πληροφορίας σχετικά με τις δράσεις, αλλά και την ολοκληρωμένη προβολή των αποτελεσμάτων τους στο προσωπικό του Υπ. Οικονομικών, έχουν προγραμματισθεί στο τέλος του προγράμματος, σχετικές ενημερωτικές ημερίδες.

Με την ολοκλήρωση του Α’ κύκλου της συνεργασίας τους, η Γ.Γ.Π.Σ. με την SRSS σχεδιάζουν την συνέχειά του, καθώς έχουν ήδη εκπονήσει πρόγραμμα δράσεων για την περίοδο 2019-2020. Ο Β’ κύκλος συνεργασίας θα περιλαμβάνει συμπληρωματικές, αλλά και νέες δράσεις οι οποίες θα λειτουργήσουν επικουρικά στην περαιτέρω ανάπτυξη και στον εκσυγχρονισμό της Γ.Γ.Π.Σ.