Υπηρεσίες εκτύπωσης (Printing as a service)

To Τμήμα Γ΄ - Προγραμματισμού Εκτυπώσεων, Σχεδιασμού Εντύπων, Βιβλιοδεσίας και Εμφακέλωσης έχει αρμοδιότητες: (α) τον προγραμματισμό εργασιών εκτυπώσεων, (β) τη σχεδίαση, μοντάζ, εκτύπωση και βιβλιοδεσία εντύπων και βιβλίων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Οικονομικών και άλλων φορέων του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων των Ανεξάρτητων Αρχών, (γ) την παραγωγή δοκιμίων, (δ) την παραγωγή φίλμς, (ε) τις ηλιοτυπίες όταν πρόκειται για βιβλία, (στ) τις τελικές διορθώσεις στο μοντάζ, (ζ) η φωτομεταφορά της εργασίας σε τσίγκους, (η) την προετοιμασία μηχανών, (θ) την εκτύπωση εντύπων σε προτυπωμένο χαρτί, (ι) τη διαχείριση εκτυπώσεων σε προτυπωμένα έντυπα, (ια) την κοπή και εμφακέλωση εντύπων, (ιβ) τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και διαχείριση του λογισμικού κατασκευής φορμών εκτύπωσης.

(Π.Δ.40/2020, Άρθρο 29, παρ. 5, ΦΕΚ 85/Α/15-4-2020)

Οι υπηρεσίες εκτύπωσης (printing as a service) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Δημόσιας Διοίκησης καλύπτουν άμεσα και σε υψηλή ποιότητα κάθε εκτυπωτική ανάγκη των φορέων του Δημοσίου, από το πιο απλό έντυπο μέχρι την πιο απαιτητική εκτύπωση, με υψηλή πιστότητα και ποιότητα, χρησιμοποιώντας κάθε είδος χαρτιού και ενδεδειγμένων μελανιών για όσα αντίτυπα απαιτούνται. Τα αποτελέσματα είναι άριστα, χάρη στην πολυετή εμπειρία του ανθρώπινου δυναμικού της ΓΓΠΣΔΔ, των υποδομών της και της διαδικασίας παραγωγής εκτύπωσης:

-    Σχεδίαση, μοντάζ, προ-εκτυπωτικός έλεγχος,
-    εμφάνιση εκτυπωτικών πλακών,
-    εκτύπωση OFFSET,
-    βιβλιοδεσία, όπου απαιτείται,
-    συσκευασία  και
-    παράδοση στο φορέα, με όσα ορίζουν οι κανόνες περιορισμού της πανδημίας.

Η ομάδα σχεδιασμού και προ-εκτυπωτικού ελέγχου αποτελείται από εξειδικευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία και καλύπτει διαρκώς, με άριστο τελικό αποτέλεσμα, τις ανάγκες εκτύπωσης των φορέων του Δημοσίου, αλλά και δημιουργικές ανάγκες σε προωθητικές δράσεις και δράσεις επικοινωνίας. 

Η ομάδα εκτυπώσεων offset και η ομάδα βιβλιοδεσίας αναλαμβάνουν, στη συνέχεια, την τελική πραγμάτωση του προ-εκτυπωτικού σχεδιασμού. 
Η έντυπη παρουσίαση του επιτελούμενου έργου των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης προσδίδει ιδιαίτερη δυναμική στη δράση και το έργο τους.

Είναι βέβαιο πως με τις υπηρεσίες εκτύπωσης (printing as a service) της ΓΓΠΣΔΔ, οι φορείς του δημοσίου έχουν πλέον τη δική τους εκτυπωτική μονάδα χωρίς να χρειάζεται πλέον να απευθύνονται σε διαφορετικά τυπογραφεία για κάθε διαφορετική εκτυπωτική εργασία.

 

Επικοινωνία:

Τμήμα Γ΄- Προγραμματισμού Εκτυπώσεων, Σχεδιασμού Εντύπων, Βιβλιοδεσίας & Εμφακέλλωσης
Δ/νση Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης & Υποστήρ. Χρηστών
Γενική Διεύθυνση Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τηλ.: 210 480 3206, 210 480 3207, 210 480 3208, 213 1333 327
e-mail: sec-gen-mngr@gsis.gr