Ανοικτός, ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών «Ανοιχτής Γραμμής Βοήθειας και Υποστήριξης Πολιτών (Call Center / Helpdesk)»

Παροχή διευκρινίσεων επί αιτημάτων που υποβλήθηκαν από ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς και αφορούν όρους της Διακήρυξης

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ & ΑΛΕΞ. ΠΑΝΤΟΥ 11, 101 63 ΑΘΗΝΑ

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

«Διακήρυξη ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών «Ανοιχτής Γραμμής Βοήθειας και Υποστήριξης Πολιτών (Call Center / Helpdesk)» στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, για χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση των κατ΄ ελάχιστον προσφερόμενων ανθρωπομηνών, ήτοι για τριάντα έξι (36) ανθρωπομήνες και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.»

ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα σύμβαση αποτελείται από ένα Τμήμα και η υποβολή προσφοράς από τους υποψήφιους Ανάδοχους αφορά στο σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών και όχι σε μέρος αυτών.

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Φραγκούδη 11 και Αλ. Πάντου, Καλλιθέα Αττικής  (ΤΚ 10163)

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

CPV: 79510000-2 «Υπηρεσίες απόκρισης τηλεφωνικών κλήσεων»

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ηλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. (αρ. 27 Ν. 4412/2016, α/α ΕΣΗΔΗΣ 182818)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (74.400,00 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 60.000,00  €,  πλέον ΦΠΑ:  14.400,00 €)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Η δαπάνη θα βαρύνει  τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στον Ειδ. Φορέα 1053-202-00000002420989001 «Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες»

Αποφάσεις Ανάληψης

  • 2/185809/ΔΠΓΚ/14.12.2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ011828429 και ΑΔΑ: ΩΜ5ΦΗ-Θ6Γ)
  • 53959 ΕΞ 2022 19.12.2022 (ΑΔΑ: 63Ζ046ΜΤΛΠ-Κ02)
  • 2396 ΕΞ 2023 20.1.2023 (ΑΔΑΜ: 23REQ012034319, ΑΔΑ: ΨΓΞ446ΜΤΛΠ-Ζ7Π, α/α 10653)  

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡ. ΠΡΩΤ.)

4229 ΕΞ 2023 1.2.2023

(ΑΔΑΜ: 23PROC012061875)

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ:

1-2-2023

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

23/2/2023 και ώρα 17:00 μ.μ.

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

24/2/2023 και ώρα 10:00 π.μ.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. α/α 182818

Παροχή διευκρινίσεων επί αιτημάτων που υποβλήθηκαν από ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς και αφορούν όρους της Διακήρυξης