Διαγωνισμός για την προμήθεια προηγμένων Υπηρεσιών Ασφαλείας (SOC και DDoS) στις κρίσιμες υποδομές του GCloud για τις ανάγκες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ & ΑΛΕΞ. ΠΑΝΤΟΥ 11, 101 63 ΑΘΗΝΑ

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

«Διακήρυξη ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια προηγμένων Υπηρεσιών Ασφαλείας (SOC και DDoS) στις κρίσιμες υποδομές του GCloud για τις ανάγκες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης δεκαεπτά εκατομμυρίων επτά χιλιάδων τριακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ (17.007.344,00€), συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης και του αναλογούντος ΦΠΑ, για χρονικό διάστημα τριάντα ενός (31) μηνών από την υπογραφή της και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.»

ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα

ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Φραγκούδη 11 και Αλ. Πάντου, Καλλιθέα Αττικής  (ΤΚ 10163)

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

CPV: 72000000-5 (Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη), 72212732-9 (Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού ασφάλειας δεδομένων)

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ηλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. (αρ. 27 Ν. 4412/2016, α/α ΕΣΗΔΗΣ 193448)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Δεκαεπτά εκατομμύρια επτά χιλιάδες τριακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ (17.007.344,00€), συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης και του αναλογούντος ΦΠΑ.

(- προϋπολογισμός σύμβασης χωρίς ΦΠΑ: 8.503.672,00€,  πλέον ΦΠΑ:  1.645.872,00 €,

- προϋπολογισμός προαίρεσης χωρίς ΦΠΑ: 8.503.672,00€, πλέον ΦΠΑ: 1.645.872,00)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Η δαπάνη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU, στο Πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (κωδικός Δράσης: 16780/ Άξονας 2.2) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

Αποφάσεις ένταξης:

  • 118074/06-12-2022 (ΑΔΑ: 99Θ446ΜΤΛΡ-ΠΦΣ)
  • 44900/15-05-2023 (ΑΔΑ: Ψ06Τ46ΜΤΛΡ-ΟΩ1)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡ. ΠΡΩΤ.)

35416 ΕΞ 2023/02-80-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC013201888)

Ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ:

03-08-2023 (23PROC013200827)

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ:

03-08-2023

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ:

03-08-2023

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

25-09-2023 17:00

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

26-09-2023 10.00 π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. α/α 193448

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ  ΑΡΧΕΙΟ