Στοιχεία ΑΜΚΑ από ΗΔΙΚΑ ΑΕ μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας

Το Κ.Ε.Δ., σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. διαθέτει για χρήση σε Φορείς του Δημοσίου:

Α. τη Διαδικτυακή Υπηρεσία "Στοιχεία ΑΜΚΑ"

Συγκεκριμένα παρέχονται οι παρακάτω μέθοδοι-λειτουργίες:

•  Αναζήτηση Στοιχείων Ελλήνων πολιτών και αλλοδαπών με βάση τον ΑΜΚΑ (amka2data).

•  Αναζήτηση  ΑΜΚΑ  Ελλήνων πολιτών και αλλοδαπών με βάση τα Στοιχεία Φυσικού Προσώπου (data2amka).

Β.  τη Διαδικτυακή Υπηρεσία «Επιβεβαίωση ΑΜΚΑ τέκνου ή στενού συγγενικού προσώπου»

Συγκεκριμένα παρέχονται οι παρακάτω μέθοδοι-λειτουργίες:

•  Επιβεβαίωση ΑΜΚΑ τέκνου ή συγγενικού προσώπου (ComfirmRelAmka)

Η μέθοδος-λειτουργία επιβεβαιώνει τον ΑΜΚΑ τέκνου ή στενού συγγενικού προσώπου με βάση τον ΑΜΚΑ ή τα προσωπικά στοιχεία του γονέα.

• Eπιβεβαίωση ΑΜΚΑ ενός ή περισσότερων συγγενικών προσώπων με βάση τον ΑΜΚΑ ή τα προσωπικά στοιχεία του γονέα (confirmRelAmkaMultiple)

Η μέθοδος-λειτουργία επιβεβαιώνει τον ΑΜΚΑ ενός ή περισσότερων συγγενικών προσώπων με βάση τον ΑΜΚΑ ή τα προσωπικά στοιχεία του γονέα.

Γ.  τη Διαδικτυακή Υπηρεσία «Ασφαλιστική Ικανότητα (για συνταγογράφηση)»

Συγκεκριμένα παρέχεται η παρακάτω μέθοδος-λειτουργία:

• επιστροφή του δικαιώματος παροχών υγείας (Ασφαλιστική Ικανότητα) ενός δικαιούχου για κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή (entryPoint3)

Εγκρίσεις Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

 

  • Διάθεση ws στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.    ΩΘΤ646ΜΤΛΠ-Ψ05

  • Διάθεση ws στο Υπουργείο Τουρισμού για το πρόγραμμα "Τουρισμός για όλους"     608546ΜΤΛΠ-4Τ1

  • Διάθεση ws στην Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Αυτοδιοίκησης ΑΕ (Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ)  (6ΞΗΜ46ΜΤΛΠ-9Ψ9)

  • Διάθεση ws στο πληροφοριακό σύστημα «Ψηφιακή Μέριμνα – δικαιούχοι» της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ (6Ν2Ν46ΜΤΛΠ-ΡΨ8)

  • Διάθεση ws στην «Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ της Εθνικής Αρχής Συντονισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων»  21364/28-6-2021 ΑΔΑ: ΩΣΞ446ΜΤΛΠ-0Τ2

 

Υπουργικές αποφάσεις

 

  • Διάθεση ws στο Υπουργείο Τουρισμού για το πρόγραμμα "Τουρισμός για όλους"  (ΦΕΚ 2393/17-6-2020) (ΚΥΑ 9022/17-6-2020)

  • Διάθεση ws στην Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Αυτοδιοίκησης ΑΕ (Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ) (ΦΕΚ 2774/8-7-2020) (ΚΥΑ 71383/8-7-2020)

  • Διάθεση ws στο πληροφοριακό σύστημα «Ψηφιακή Μέριμνα – δικαιούχοι» της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ (ΦΕΚ 1046/2021)

  • Διάθεση ws σε φορείς του Δημοσίου (ΥΑ 11612/23-4-2021) (ΦΕΚ 1675/2021)

  • Διάθεση ws στο Ο.Π.Σ. ΕΣΠΑ της Ειδικής Υπηρεσίας ΟΠΣ του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων  (Ψ8Β646ΜΤΛΠ-ΣΞΞ)