ΕΣΠΑ 2014-2020

ΕΣΠΑ 2014-2020

ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΗΜΑΙΑ

Η Γ.Γ.Π.Σ. υλοποιεί στην τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020, 7 έργα συνολικού προϋπολογισμού 23 εκατομμυρίων ευρώ και βρίσκεται σε διαδικασία ένταξης 4 έργων, συνολικού προϋπολογισμού 27,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Αναλυτικότερα:

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ

Κόμβος G-Cloud της Γ.Γ.Π.Σ.

 

Διαρθρώνεται σε 2 υποέργα:

 • ΥΕ1: Δημιουργία και θέση σε λειτουργία πλήρους κόμβου φιλοξενίας προηγμένου υπολογιστικού εξοπλισμού υψηλής πυκνότητας 
 • ΥΕ2: Κόμβος G-Cloud της ΓΓΠΣ
9.489.190,69 €

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το έργο ξεκίνησε από την προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο ΕΣΠΑ 2007-2013  (ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση) και ολοκληρώνεται στην τρέχουσα. Σήμερα είναι  ενταγμένο στο Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία.  
Το έργο υλοποιείται σε συνεργασία με την ΚτΠ. Ο προϋπολογισμός που αναφέρεται αντιστοιχεί στο τμήμα του έργου της ΓΓΠΣ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το έργο αποτελεί δράση αποκλειστικά ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με κύριο στόχο την ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων ΤΠΕ της Δημόσιας Διοίκησης και την επίτευξη σημαντικών οικονομιών κλίμακας τόσο όσον αφορά στα κόστη της προμήθειας υλικού ΤΠΕ (hardware) όσο και στα κόστη που αφορούν στην λειτουργία του.

Η πράξη περιλαμβάνει:

 • Tην προμήθεια και θέση σε λειτουργία υποδομής φιλοξενίας κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων έργων φορέων του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (υπηρεσίες co-location)
 • την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία πλήρους υποδομής φιλοξενίας υπολογιστικών διατάξεων που θα επιτρέψει την προσφορά υποδομών ΤΠΕ ως υπηρεσία (infrastructure as a service - IaaS) για τη ΓΓΠΣ προς τους φορείς του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

Το συνολικό έργο εντάσσεται σε σύνολο ευρύτερου σχεδιασμού και συνεργασία με την ΚτΠ Α.Ε. για τη διαμόρφωση κοινού Data Center υψηλών προδιαγραφών στο κτίριο στέγασης της ΓΓΠΣ για τη φιλοξενία των δύο αυτόνομων g-clouds, της ΓΓΠΣ και της ΚτΠ Α.Ε. Το μέρος της ευρύτερης αυτής δράσης που αφορά στη ΓΓΠΣ, διαρθρώνεται τελικά σε 2 υποέργα.

Ανάδοχοι των υποέργων:

 • ΥΕ1: ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε
 • ΥΕ2: INTRASOFT INTERNATIONAL S.A.

Χρονικό Διάστημα Υλοποίησης: 8/4/2015 -  11/10/2019 (εκτίμηση)

 • ΥΕ1: 8/4/2015
 • ΥΕ2: 14/4/2015 - 11/10/2019 (εκτίμηση)
Διαχείριση αλλαγών Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣ-ΔΠ) 951.824,00 € 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το έργο είναι ενταγμένο στο Ε.Π. Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το φυσικό αντικείμενο της δράσης είναι η λειτουργική και τεχνική ενσωμάτωση αλλαγών, που προκύπτουν κυρίως από νομοθετικές και κανονιστικές πράξεις στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣ-ΔΠ) του Υπουργείου Οικονομικών το οποίο βρίσκεται σε παραγωγική λειτουργία και υποστηρίζεται από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.).
Με την υλοποίηση της δράσης θα επικαιροποιηθεί το υπάρχον πληροφοριακό σύστημα, που υποστηρίζει τον Κρατικό Προϋπολογισμό και θα αναπτυχθούν νέες εφαρμογές, oι οποίες αναμένεται ότι με την υλοποίηση του έργου, θα παρέχουν, μεταξύ άλλων, την δυνατότητα στα Υπουργεία να εντοπίζουν και να αξιοποιούν τα περιουσιακά τους στοιχεία, να γνωρίζουν άμεσα τους χρεώστες και τους πιστωτές τους, γεγονός που θα βοηθήσει τον στόχο της καλύτερης εισπραξιμότητας των οφειλομένων στο Δημόσιο, καθώς και της έγκαιρης πληρωμής των οφειλών του Δημοσίου, ενώ παράλληλα θα μπορεί να γίνεται καλύτερη και έγκαιρη διαχείριση των κινδύνων, με την παροχή όλης της οικονομικής πληροφόρησης, που αφορά ενδεχόμενες υποχρεώσεις. Παράλληλα, η βάση αυτή θα αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο στην προσπάθεια αξιολόγησης της απόδοσης και της λογοδοσίας του κάθε Υπουργείου. Η διαφάνεια στις οικονομικές συναλλαγές του κράτους
επιτρέπει στον πολίτη να καθιστά τις κρατικές υπηρεσίες περισσότερο υπόλογο διασφαλίζοντας την ίση μεταχείριση. Η επικαιροποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος επικεντρώνεται κυρίως στην υλοποίηση της Λογιστικής Μεταρρύθμισης στην Κεντρική Διοίκηση και ως προς το Ν.4336/2015 που αφορά στην μεταφορά αρμοδιοτήτων από τις υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου (Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου - ΥΔΕ) στις Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών των Υπουργείων και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Το υπό επικαιροποίηση Πληροφοριακό Σύστημα είναι εγκατεστημένο και σε λειτουργία σε υφιστάμενες υποδομές της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.

Ανάδοχος του έργου: UniSystems A.E - SINGULARLOGIC Α.Ε.

Χρονικό Διάστημα Υλοποίησης:  30/1/2018 - 15/6/2019

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δημοσιονομικών Ελέγχων

 

Διαρθρώνεται σε 4 υποέργα:

 • ΥΕ1: Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικών Ελέγχων 
 • ΥΕ2: Προμήθεια αδειών χρήσης και έτοιμου λογισμικού για το ΥΕ1
 • ΥΕ3: Οργάνωση και τυποποίηση ελεγκτικών διαδικασιών
 • ΥΕ4: Κατάρτιση Ενιαίου Λογιστικού Σχεδίου για την Γενική Κυβέρνηση
589.687,34 € 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το έργο είναι ενταγμένο στο Ε.Π. Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) είναι ελεγκτική αρχή του Υπουργείου Οικονομικών η οποία υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής. Το ελεγκτικό της έργο επιτελείται μέσω της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ) και της Επιτροπής Συντονισμού Ελέγχων (ΕΣΕΛ). Οι έλεγχοι που ανήκουν στην αρμοδιότητας της ΕΔΕΛ έχουν ως σκοπό τον έλεγχο της ορθής και αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των Ε.Π. για τις προγραμματικές περιόδους 2007 –2013 και 2014 – 2020. Αντίστοιχα, οι έλεγχοι που ανήκουν στην αρμοδιότητα της ΕΣΕΛ αποσκοπούν στην εξέταση των Δημόσιων
φορέων αναφορικά με τον τρόπο διαχείρισης του προϋπολογισμού τους, στην διερεύνηση καταγγελιών, στην εκτέλεση ελέγχων λόγω εισαγγελικών παραγγελιών ή άλλων εντολών και στον έλεγχο διαχείρισης κληροδοτημάτων και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Το παρόν έργο στοχεύει:

 • Στη δημιουργία ενός πληροφοριακού συστήματος που θα αποτελέσει το ενιαίο πλαίσιο διαχείρισης του συνόλου των διενεργούμενων δημοσιονομικών ελέγχων
 • Στην τυποποίηση και καλύτερη οργάνωση του ελεγκτικού αντικειμένου της Γ.Δ.Δ.Ε.
 • Στην ενίσχυση των δομών και των διαδικασιών ελέγχου, ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα η κατασπατάληση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων.
 • Στη διαμόρφωση ενός ενιαίου λογιστικού πλαισίου για το δημόσιο τομέα.

Επιπρόσθετα, η εν λόγω δράση, βοηθά στην περαιτέρω αξιοποίηση των υπολογιστικών και τηλεπικοινωνιακών υποδομών του Δημόσιου Τομέα, καθώς η εγκατάσταση του πληροφοριακού συστήματος θα γίνει στην υποδομή G-Cloud της ΓΓΠΣ και στους χρήστες του θα παρασχεθεί η δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης στο σύστημα μέσω του Δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ.

Ανάδοχοι των υποέργων: 

 • ΥΕ1:
 • ΥΕ2:
 • ΥΕ3:ADVITY BUSINESS SOLUTIONS
 • ΥΕ4: Υπουργείο Οικονομικών (ιδία μέσα)

Χρονικό Διάστημα υλοποίησης: 7/8/2017

 • ΥΕ1: 18 μήνες
 • ΥΕ2: 18 μήνες
 • ΥΕ3: 16/11/2018 -15/4/2019
 • ΥΕ4: 7/8/2017 -  1/6/2018

Μελέτη και εφαρμογή ISO 27001 διαδικασιών στο Κέντρο Δεδομένων του Υπουργείου Οικονομικών

 

Διαρθρώνεται σε 2 υποέργα:

 • ΥΕ1:Υπηρεσίες συμβούλου για την προετοιμασία της ΓΓΠΣ για τη λήψη πιστοποιησης κατά ISO: 27001:2013
 • ΥΕ2: Διενέργεια πιστοποιήσεων
941.542,34

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το έργο είναι ενταγμένο στο Ε.Π. Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Μέσω του παρόντος έργου επιτυγχάνεται: 

 • H αναβάθμιση των διαδικασιών και του επιπέδου Ασφάλειας της ΓΓΠΣ και του Υπουργείου συνολικά
 • Η υλοποίηση δράσεων που αφορούν στην αξιολόγηση και τη πιστοποίηση του αποτελέσματος των παρεμβάσεων που θα γίνουν στην ασφάλεια στα πλαίσια του παρόντος έργου. 
 • Η συμμόρφωση της ΓΓΠΣ με το εφαρμοζόμενο θεσμικό πλαίσιο ασφάλειας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων ασφάλειας που τίθενται στο πλαίσιο Διεθνών Συνεργασιών ανταλλαγής Φορολογικών Πληροφοριών (π.χ FATCA, ΟΟΣΑ)
 • Η συμμόρφωση της ΓΓΠΣ με τις τρέχουσες Βέλτιστες Πρακτικές στην ασφάλεια πληροφοριών
 • Η συμβολή στην αποτροπή κακόβουλων ενεργειών που σχετίζονται με την ασφάλεια πληροφοριών, όπως η υποκλοπή, η καταστροφή και η αλλοίωσή ευαίσθητων δεδομένων για προσωπικό όφελος, η διατάραξη της εξυπηρέτησης του πολίτη και της λειτουργίας του κράτους
 • Επιπλέον, η ανάπτυξη εμπιστοσύνης προς την ΓΓΠΣ από άλλους φορείς του δημοσίου που χειρίζονται ευαίσθητα δεδομένα ως αποτέλεσμα της πιστοποίησης του φορέα κατά 27001:2013.

Αποδέκτες του έργου είναι όλοι οι συναλλασσόμενοι (πολίτες, επιχειρήσεις, Δημόσια Διοίκηση) με τα πληροφοριακά συστήματα που φιλοξενούνται στις υποδομές της ΓΓΠΣ.
Το έργο αποτελείται από 2 υποέργα.

Ανάδοχος του έργου: -

Χρονικό Διάστημα υλοποίησης:

 • ΥΕ1: 36 μήνες
 • ΥΕ2: 6 μήνες
Ανάπτυξη ενιαίας ελαστικής υποδομής εξυπηρέτησης εφαρμογών της Γ.Γ.Π.Σ.  (EXELIXIS) 5.997.867,60 €

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το έργο είναι ενταγμένο στο Ε.Π. Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο του Έργου είναι η δημιουργία μιας ενιαίας, ελαστικής, ασφαλούς και επεκτάσιμης αδειοδοτημένης υποδομής, η οποία θα καλύπτει το επίπεδο της βάσης δεδομένων και του εξυπηρετητή εφαρμογών και διαδικτύου για το σύνολο των έργων που εξυπηρετούνται από τη Γ.Γ.Π.Σ. 
Το έργο αποτελεί δράση ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με τους παρακάτω στόχους:

 1. Την ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση των διαθεσίμων πόρων ΤΠΕ της Γ.Γ.Π.Σ.  και την επίτευξη σημαντικών οικονομιών κλίμακας τόσο στα κόστη της προμήθειας λογισμικού υποδομής όσο και στα κόστη που αφορούν στη λειτουργία του.
 2. Τη βελτίωση του επιπέδου διαθεσιμότητας και ασφάλειας των υποδομών ΤΠΕ της Γ.Γ.Π.Σ., διαμέσου της διαρκούς ενημέρωσης/επικαιροποίησης του λογισμικού εφαρμογών και βάσεων δεδομένων στα πλαίσια της ενιαίας αδειοδότησής τους.
 3. Τη δυνατότητα αυξημένης επεκτασιμότητας των υφισταμένων συστημάτων και ελαστικότητας στην αξιοποίηση των διαθεσίμων πόρων σε μία ομογενοποιημένη πλέον υποδομή, με βάση τις εκάστοτε τρέχουσες ανάγκες και όχι τις αρχικές ανάγκες των έργων.
 4. Τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης.

Ανάδοχος του έργου: Unisystems Α.Ε.

Χρονικό Διάστημα Υλοποίησης: 20/5/2019 - 19/6/2022 (εκτίμηση)

Ψηφιακές Υπηρεσίες Ενιαίας Μισθοδοσίας 4.885.104,00 €

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το έργο είναι ενταγμένο στο Ε.Π. Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το έργο, που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα», έχει ως κύριο αντικείμενο την ανάπτυξη μηχανογραφικού συστήματος Μισθοδοσίας για τον Ελληνικό Δημόσιο Τομέα και την παραγωγική χρήση αυτού από 2.500 περίπου φορείς, 4.000 – 5.000 χρήστες και περίπου 700.000 δικαιούχους (αμειβόμενους).
Ο κύριος στόχος του έργου είναι η ενιαία, διαφανή και απόλυτα ελεγχόμενη διαδικασία σε κεντρικό επίπεδο υπολογισμού και εκκαθάρισης μισθοδοσίας και πάσης φύσεως πρόσθετων αμοιβών ή αποζημιώσεων για όλους όσους αμείβονται από το Δημόσιο, τη Γενική Κυβέρνηση και λοιπούς φορείς.
Στην υφιστάμενη Β΄ Φάση λειτουργίας της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (ΕΑΠ), οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών υπολογισμού και εκκαθάρισης μισθοδοσίας (εκκαθαριστές) αποστέλλουν ήδη υπολογισμένες τις ηλεκτρονικές αναλυτικές καταστάσεις μισθοδοσίας, προκειμένου να εκτελεστούν από την ΕΑΠ (πληρωμή στους ατομικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, απόδοση εισφορών και κρατήσεων προς ασφαλιστικά ταμεία κ.λπ.).
Κεντρικό αντικείμενο του έργου είναι η μετάβαση της ΕΑΠ σε νέα φάση λειτουργίας, την Γ΄, μέσω της κατασκευής νέου Πληροφοριακού Συστήματος Ενιαίας Μισθοδοσίας (ΠΣΕΜ) με βασικά χαρακτηριστικά:

 • την ενιαία, διαφανή και απόλυτα ελεγχόμενη διαδικασία σε κεντρικό επίπεδο υπολογισμού και εκκαθάρισης μισθοδοσίας και πάσης φύσεως πρόσθετων αμοιβών ή αποζημιώσεων για όλους όσοι αμείβονται από το δημόσιο, τη γενική κυβέρνηση και λοιπούς φορείς
 • τη μείωση – απαλοιφή των λαθών υπολογισμού, πληρωμών κ.λπ.
 • τη μείωση της γραφειοκρατίας με την κατάργηση μεγάλου μέρους διακίνησης πληροφοριών έντυπα
 • τη μείωση του διαχειριστικού κόστους σε όλα τα στάδια επεξεργασίας της μισθοδοσίας
 • την ευκολότερη και ταχύτερη η συμμόρφωση και επικαιροποίηση των νομοθετικών αλλαγών και κανόνων υπολογισμού της μισθοδοσίας και των ασφαλιστικών εισφορών
 • τη συγκέντρωση αναλυτικών στοιχείων μισθοδοσίας από το 2002 για τους αμειβόμενους από το δημόσιο, προς άμεση εκμετάλλευσή τους από τους φορείς της κοινωνικής ασφάλισης και λοιπές υπηρεσίες της κεντρικής κυβέρνησης.

Ανάδοχος του έργου: -

Χρονικό Διάστημα Υλοποίησης: 19 μήνες 

Interoperable elnvoicing in Greece - Διαλειτουργική Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στην Ελλάδα 181.276,00 € 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Connecting Europe Facility (CEF) 2014-2020 και χρηματοδοτήθηκε από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ""HORIZON 2020"".
Ο προϋπολογισμός που αναφέρεται εδώ αφορά μόνο στη χρηματοδότηση της Γ.Γ.Π.Σ.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 946.753,00€.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το έργο έχει ως στόχο την ομοιομορφία, μέσω της τυποποίησης, των ηλεκτρονικών τιμολογίων στον ελληνικό δημόσιο τομέα σε ό,τι αφορά τις εσωτερικές διαδικασίες του καθώς και την συνεργασία του με τον ιδιωτικό τομέα (προμηθευτές) υλοποιώντας την προσαρμογή της Οδηγίας 55/2014/EU στην Ελλάδα αναφορικά με την ηλεκτρονική τιμολόγηση στις Δημόσιες Συμβάσεις (B2G). 
Το έργο καλύπτοντας τον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, θα ενεργοποιήσει το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή (Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης) να λαμβάνει και να επεξεργάζεται τυποποιημένης μορφής ηλεκτρονικά τιμολόγια για την εκτέλεση των συμβάσεων. Το έργο αναπτύσσει σύστημα υποστήριξης και διαδικασίες για ηλεκτρονική παραλαβή και επεξεργασία των τιμολογίων καθώς και υποστήριξη των εμπλεκομένων στο έργο μερών, προκειμένου να πληρούνται οι απαιτήσεις της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί ηλεκτρονικής τιμολόγησης (eInvoicing) στις Δημόσιες Συμβάσεις.
Επιπροσθέτως, το έργο ενισχύει τις Υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, οι οποίες ανήκουν οργανικώς και λειτουργούν στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, στη διαχείριση των τυποποιημένων τιμολογίων για την έγκριση εξόδων, την επεξεργασία και την πληρωμή.
Τελικώς, οι ιδιωτικοί φορείς παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης IMPACT, Retail-Link και SingularLogic, οι οποίοι παρέχουν επιχειρησιακές λύσεις και λύσεις λογισμικού στους Οικονομικούς Φορείς Οργανισμών για τις συναλλαγές τους μεταξύ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και των προμηθευτών μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., θα εφαρμόσουν τα συστήματά τους για να υλοποιήσουν τα ηλεκτρονικά τιμολόγια, συμφώνως προς τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό, και για να υποβάλουν αυτά μέσω της ηλεκτρονικής παράδοσης (eDelivery). Η ηλεκτρονική παράδοση θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο αυτής της δράσης.

Ανάδοχος του έργου: Πανεπιστήμιο Πειραιώς (Συντονιστής) -Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων - Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής - Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή - Impact Α.Ε. - Retail-Link-Singular Logic

Χρονικό Διάστημα Υλοποίησης: 1/10/2017 - 31/5/2019

ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ 2014-2020

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 
Εφαρμογή της Μεταρρύθμισης του Δημοσιονομικού Συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση και τη λοιπή Γενική Κυβέρνηση (Gov-ERP)  20.000.000,00 € 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το έργο είναι σε διαδικασία ένταξης στο Ε.Π. Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα.
Σχεδιάζεται σε συνεργασία με την ΚτΠ Α.Ε.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το Υπουργείο Οικονομικών και ειδικότερα η Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής και η Γ.Γ.Π.Σ. σχεδιάζουν το συγκεκριμένο έργο που αφορά στην αναμόρφωση του δημοσιονομικού συστήματος της χώρας με στόχο την αύξηση της απόδοσης και της αποτελεσματικότητάς του μέσω: 

 • εκπόνησης σχεδίων δράσεων και μελετών ανασχεδιασμού διαδικασιών, αρχικής καταγραφής απαιτήσεων και μοντελοποίησης νέων επιχειρησιακών διαδικασιών. Οι μελέτες αυτές εκπονούνται για να καλύψουν ανάγκες της Κεντρικής Διοίκησης και της λοιπής Γενικής Κυβέρνησης σε θέματα οικονομικής διαχείρισης. 
 • υλοποίησης και λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης των οικονομικών πόρων των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης, 
 • υλοποίησης και λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης των οικονομικών στοιχείων των φορέων της λοιπής Γενικής Κυβέρνησης και 
 • ενεργειών υποστηρικτικών, διαχείρισης αλλαγών και ανάπτυξης υποδομών στην κατεύθυνση της ενσωμάτωσης και πλήρους επιχειρησιακής αξιοποίησης των δράσεων στην καθημερινή λειτουργία των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης και λοιπής Γενικής Κυβέρνησης. 

Το έργο αυτό πρόκειται να χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα (ΜΔΤ)» και μπορεί να κατηγοριοποιηθεί με βάση το πεδίο εφαρμογής του στις ακόλουθες δύο μεγάλες κατηγορίες:

α) δράσεις που υλοποιούνται για λογαριασμό της Κεντρικής Διοίκησης, που έχουν ως κύριο σκοπό να εκσυγχρονίσουν τις διαδικασίες κατάρτισης, εκτέλεσης και πληρωμών του Προϋπολογισμού καθώς και τις διαδικασίες της Λογιστικής, των Αναφορών και των Ελέγχων. Οι κυριότερες αλλαγές που θα επέλθουν στην υφιστάμενη διαδικασία προϋπολογισμού είναι ότι η αρμόδια Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) κάθε Υπουργείου θα μπορεί να διαχειρίζεται τον Π/Υ του σε όλα τα στάδια από την κατάρτιση μέχρι τον απολογισμό, τη διαχείριση δεσμεύσεων, τιμολογίων κλπ. Όσον αφορά στην Λογιστική, θα διαμορφωθούν και θα υλοποιηθούν οι λογιστικοί κανόνες και διαδικασίες με βάση το νέο σχέδιο λογαριασμών που έχει ήδη δημοσιευθεί με το Π.Δ. 54/2018 (ΦΕΚ 103/Α’/13.06.2018) και 

β) δράσεις που υλοποιούνται για λογαριασμό της Γενικής Κυβέρνησης, που έχουν ως σκοπό την υλοποίηση μηχανισμού παρακολούθησης και παραγωγής αναφορών για τα προϋπολογιστικά και απολογιστικά οικονομικά στοιχεία των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Τα στοιχεία των φορέων θα μετασχηματίζονται και θα ενοποιούνται ώστε να προκύπτει η συνολική εικόνα για τα οικονομικά στοιχεία των Φορέων.

Ανάδοχος του έργου: -

Χρονικό Διάστημα Υλοποίησης: 36 μήνες

Γεωπληροφοριακή Υποδομή Υπουργείου Οικονομικών 4.000.000,00 € 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το έργο είναι σε διαδικασία ένταξης στο Ε.Π. Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η Γ.Γ.Π.Σ. έχει προγραμματίσει το σχεδιασμό και την υλοποίηση web based, πολυχρηστικού, ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος (ΟΠΣ) κεντρικής, γεωχωρικής υποδομής για τη Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής (Γ.Γ.Ο.Π.) του Υπουργείου Οικονομικών, στο οποίο θα πραγματοποιείται συγκεντρωτικά μαζική εκτίμηση αξίας ακινήτων (Computer Assisted Mass Appraisal – CAMA), δημόσιων και ιδιωτικών, κατά τρόπο ομοιόμορφο, δίκαιο, θεσμικά κατοχυρωμένο, αυτοματοποιημένο και επαναληπτό. 
Το έργο αυτό πρόκειται να χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα (ΜΔΤ)» και ικανοποιεί υποχρεώσεις της Πολιτείας για το πρόγραμμα εκτέλεσης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα ESM (European Stability Mechanism) των Θεσμών, καθώς και την ανάγκη μιας πιο ορθολογιστικής και δικαιότερης διαχείρισης της φορολογικής πολιτικής για τα ακίνητα (ΕΝΦΙΑ). Το έργο έχει ήδη λάβει την έγκριση της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής.
Η εκτίμηση της αξίας ακινήτου θα υπολογίζεται με βάση τρέχουσες, γνωστές, εμπορικές αξίες των ακινήτων (σύμφωνα με ιστορικά δεδομένα συναλλαγών πωλήσεων και εκτιμήσεων), τα φυσικά χαρακτηριστικά των ακινήτων (οικονομικά, πολεοδομικά, τεχνικά, κοινωνικά, νομικά, πολιτικά) και το γεωχωρικό πλαίσιο στο οποίο αυτά εντάσσονται και συσχετίζονται. Θα γίνεται αξιοποίηση αξιόπιστων χωρικών-οικονομετρικών/ γεωστατιστικών μοντέλων Ανάλυσης Πολλαπλής, Γραμμικής Παλινδρόμησης, καθώς και μοντέλων Μηχανικής Εκμάθησης (νευρωνικά δίκτυα), τα οποία θα ποσοτικοποιούν τη σχέση μεταξύ εμπορικής αξίας ακινήτου και ενός υβριδικού συνδυασμού παραμέτρων, που δυνητικά την επηρεάζουν. Θα υπάρχουν διαφορετικά μοντέλα ανά τύπο ακινήτου (οικία, διαμέρισμα, εμπορικό, βιομηχανικό, οικόπεδο, αγρόκτημα).
Το ΟΠΣ θα διαθέτει ενιαία, φιλική, γραφική διεπαφή χρηστών για εσωτερικούς χρήστες της Υπηρεσίας και μονάδα web portal για την διεπαφή εξωτερικών χρηστών, ενώ θα εξάγει λειτουργικότητα προς τρίτα συστήματα μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών. Η θέαση αποτελεσμάτων αναζήτησης και εντοπισμού, θα γίνεται μέσω γεωγραφικών χαρτών και αλφαριθμητικών χαρακτήρων. Ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να βλέπει τεμάχια, πολεοδομικά τετράγωνα, οδικό δίκτυο, διοικητική διαίρεση και σημεία ενδιαφέροντος πάνω σε γεω-αναφερμένο υπόβαθρο ορθο-φωτοχαρτών του Εθνικού Κτηματολογίου, να πλοηγείται πάνω σε διαδραστικούς χάρτες, να εισάγει δεδομένα και να πληροφορείται για την εκτιμώμενη αξία του ακινήτου που τον ενδιαφέρει. Το σύστημα θα αποθηκεύει όλα τα δεδομένα σε κεντρική, σχεσιακή βάση δεδομένων , θα διαθέτει μηχανή και περιβάλλον ροών εργασίας, υποσύστημα διοίκησης και υποσύστημα διαχείρισης ενστάσεων και προσφυγών. Επιπλέον θα παράγει και διαθέτει στατιστικά στοιχεία προς αξιοποίηση, σε Φορείς και Οργανισμούς.
Το σύστημα θα υποβοηθά στη λήψη δίκαιης απόφασης σχετικά με την εκτίμηση της αξίας κάθε ακινήτου με βάση τη δυναμική της Κτηματαγοράς και δεν θα λαμβάνει υπόψη αντικειμενικές αξίες ακινήτων. Επιπλέον θα τεκμηριώνει τη μέθοδο υπολογισμού της αξίας κατά τρόπο αξιόπιστο, συνεπή, εύλογο και νομικά έγκυρο.
Το ΟΠΣ θα χρησιμοποιείται από εσωτερικούς χρήστες της Γ.Γ.Ο.Π. (επιτελικά στελέχη, αναλυτές, μηχανικούς, διαχειριστές), από πιστοποιημένους εξωτερικούς χρήστες (Δημόσιοι φορείς, ιδιωτικοί οργανισμοί, επαγγελματίες της Κτηματαγοράς), καθώς και από το ευρύ κοινό.

Ανάδοχος του έργου: -

Χρονικό Διάστημα Υλοποίησης: 24 μήνες

Ενιαίο Σύστημα Διακίνησης Εγγράφων και πρωτοκόλλου του Υπουργείου Οικονομικών 1.000.000,00 €
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το έργο είναι σε διαδικασία ένταξης στο Ε.Π. Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στο πλαίσιο του έργου εκτιμάται ότι απαιτείται προμήθεια λογισμικού για τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών που δεν έχουν ήδη ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και σύστημα διακίνησης εγγράφων, διασύνδεση των διαφορετικών συστημάτων διακίνησης εγγράφων που υπάρχουν στο Υπουργείο με τη δημιουργία ενός ενιαίου και λειτουργικού περιβάλλοντος για τον χρήστη, την υλοποίηση νέων εφαρμογών και ροών εγγράφων για τις κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου που δεν έχουν σχετικό σύστημα και υπηρεσίες εκπαίδευσης εκπαιδευτών στο νέο ενιαίο σύστημα διακίνησης εγγράφων και πρωτοκόλλου. Επιπρόσθετα θα υλοποιηθεί η απαιτούμενη προσωποποιημένη ηλεκτρονική υπηρεσία παρακολούθησης της πορείας αιτήματος/υπόθεσης κάθε πολίτη σε οποιαδήποτε υπηρεσία (κεντρική ή περιφερειακή) του Υπουργείου Οικονομικών. Τέλος, απαιτείται προμήθεια εξοπλισμού και αδειών για τη χρήση ψηφιακών υπογραφών για τους υπαλλήλους-χρήστες του Υπ.Οικ, που δεν καλύπτονται ήδη με ψηφιακές υπογραφές.
Σκοπός του είναι η πλήρης κατάργηση διακίνησης εντύπου και άμεση ενημέρωση του πολίτη της πορείας των υποθέσεων που τον αφορούν μέσω Διαδικτύου, καθώς και η δημιουργία ενός συστήματος-πιλότου για το σύνολο των Υπουργείων με ανοικτές προδιαγραφές ώστε να μπορέσει να αξιοποιηθεί στη συνέχεια σε όλα τα Υπουργεία και να αυτοματοποιήσει τη διαχείριση εγγράφων στο σύνολο του Δημοσίου. Επιπρόσθετα, εφαρμόζει την υποχρέωση που προκύπτει από τον Ν. 4440/2016 Άρθρο 24 (ΦΕΚ 224/Α'/02.12.2016) για ενιαίο ΣΗΔΕ στο Δημόσιο.
Άμεσα ωφελούμενοι είναι οι υπάλληλοι-χρήστες του Υπ. Οικονομικών (περίπου 3.000) και όλοι οι συναλλασσόμενοι με το Υπ. Οικ. (πολίτες, επιχειρήσεις, Δημόσια Διοίκηση) από την άμεση διεκπεραίωση των αιτημάτων και την πλήρη κατάργηση της έντυπης διακίνησής τους.

Ανάδοχος του έργου: -

Χρονικό Διάστημα Υλοποίησης: 18 μήνες

Μέτρα Ασφάλειας για το περιβάλλον λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων του Υπ.Οικ. 3.500.000,00 € 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το έργο είναι σε διαδικασία ένταξης στο Ε.Π. Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

 Το έργο έχει ως αντικείμενο την αξιολόγηση και τον ανασχεδιασμό των υποδομών του Υπουργείου Οικονομικών που λειτουργούν στη Γ.Γ.Π.Σ., καθώς και την πλήρη λειτουργική και τεχνική ενσωμάτωση αλλαγών που προκύπτουν από την ανάγκη για ενδυνάμωση της ασφάλειας παραγωγής, αποθήκευσης, χρήσης και διακίνησης των δεδομένων που διατηρεί η Γ.Γ.Π.Σ. στα Πληροφοριακά της Συστήματα.

Ανάδοχος του έργου: -

Χρονικό Διάστημα Υλοποίησης: 24 μήνες