ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ PEPPOL

 

 

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣ.ΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δυνάμει του Άρθρου 4 του ν. 4623/2019 ορίζεται ως Εθνική Αρχή PEPPOL (PEPPOL Authority), με αρμοδιότητα να διευκολύνει τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο εντός της Ευρώπης (ΕΟΧ) όσον αφορά ηλεκτρονικές συναλλαγές Business to Government (B2G),  καθορίζοντας στο εθνικό επίπεδο δικαιοδοσίας της, την πολιτική ηλεκτρονικής τιμολόγησης (https://www.gsis.gr/e-invoice)  στους κανόνες ανταλλαγής τιμολογίων και στον καθορισμό των σχετικών τεχνικών προτύπων, και συγκεκριμένα του PEPPOL Interoperability Framework (Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας PEPPOL). Η ΓΓΠΣ.ΔΔ είναι μέλος του οργανισμού OPEN PEPPOL AISBL (https://peppol.eu/)  και έχει πιστοποιηθεί ως Αρχή PEPPOL, με περιοχή δικαιοδοσίας  την Ελλάδα. Η επίσημα ιστοσελίδα της Εθνικής Αρχής PEPPOL είναι στη διεύθυνση https://www.gsis.gr/peppol.  

Οι αρμοδιότητες της Γ.Γ.Π.Σ. Δ.Δ ως Εθνική Αρχή PEPPOL είναι οι ακόλουθες:

 

 1. Προωθεί, διευκολύνει  και επιβλέπει την υιοθέτηση και ορθή χρήση του PEPPOL Interoperability Framework από τους τελικούς χρήστες Προμηθευτές Ελληνικού Δημοσίου, Αναθέτουσες Αρχές και τους Παρόχους υπηρεσιών PEPPOL (Service Providers),και ειδικότερα σύμφωνα με τις προδιαγραφές PEPPOL BIS Billing 3.0 . Peppol BIS Billing 3.0 συμμορφώνεται με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 16931, για την ηλεκτρονική τιμολόγηση και συμπληρώνεται από την ΚΥΑ Αριθ 60970ΕΞ2020/18-6-2020 ΦΕΚ 2425 2020, Τεύχος Β που αφορά τους Ελληνικούς κανόνες.
 2. Προσλαμβάνει Παρόχους Υπηρεσιών PEPPOL και συμβάλει στις διαδικασίες εισαγωγής (on boarding)  και εγκαθίδρυσής τους, στην περιοχή δικαιοδοσίας της. Στο πλαίσιο αυτό εγκρίνει ή απορρίπτει αιτήσεις από τους συμβεβλημένους παρόχους για PKI Certificate και το ίδιο το PKI Certificate
 3. Συνάπτει και υπογράφει Συμβάσεις πρόσληψης μεταξύ υποψήφιων Παρόχων Υπηρεσιών PEPPOL, στη περιοχή δικαιοδοσία της και μπορεί να ελέγχει τον πάροχο ως προς την συνεχή και ορθή τήρηση των όρων της σύμβασης και των προβλεπόμενων Πολιτικών Peppol, προ και κατά τη διάρκεια της Σύμβασης. Στο πλαίσιο της διαδικασίας πρόσληψης, επαληθεύει τη νομική ταυτότητα του υποψήφιου Πάροχου Υπηρεσιών της Peppol, διασφαλίζει ότι ικανοποιούνται  οι  απαιτήσεις που ορίζονται από την Πολιτική Γνωρίστε τον Πελάτη σας Peppol (KYC) και αξιολογεί με καλή πίστη εκ πρώτης όψεως την ικανότητά τους να φέρουν τις νομικές ευθύνες που είναι εγγενείς σε οποιονδήποτε Πάροχο Υπηρεσιών Peppol
 4. Αναφέρει τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας, στη κεντρική Συντονιστική Αρχή του Peppol (PEPPOL Coordinating Authority) στις Βρυξέλες. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, η Εθνική Αρχή Peppol επαληθεύει τη νομική ταυτότητα του Παρόχου Υπηρεσιών Peppol.
 5. Συμμετέχει, εντός της δικαιοδοσίας της, στις λειτουργίες μηχανισμού παραχώρησης και ανάκλησης πρόσβασης των παρόχων υπηρεσιών Peppol στο δίκτυο Peppol, σύμφωνα με τις διατάξεις της πολιτικής Peppol Trust and Security Policy. 
 6. Συμμετέχει, εντός της δικαιοδοσίας της, στις διαδικασίες αποχώρησης (off boarding) παρόχων από   το OPEN PEPPOL.
 7. Επιβλέπει και ελέγχει τη συμμόρφωση των Παρόχων Υπηρεσιών PEPPOL με όλα τα δομικά στοιχεία και συνιστώσες του PEPPOL Interoperability Framework, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών απαιτήσεων στη περιοχή δικαιοδοσίας της.
 8. Διασφαλίζει ότι τα δομικά στοιχεία του Peppol Architectural Framework εφαρμόζονται σύμφωνα με οποιεσδήποτε νομικές απαιτήσεις που ισχύουν στη δικαιοδοσία της και ελέγχει την ορθή τήρησης των όρων της πολιτικής SLA Requirements Policy και της πολιτικής Data and Reporting Policy.
 9. Παρέχει υποστήριξη 1ου επιπέδου σε Πάροχους υπηρεσιών Peppol που συνάπτουν συμβάσεις μαζί της, σε θέματα που σχετίζονται με τη διακυβέρνηση και τη χρήση του PEPPOL Interoperability Framework, συμπεριλαμβανομένων του Εθνικού Μορφότυπου PEPPOL BIS και της καταχώρησης συμβάντων υποστήριξης και συμβάντων απόκρισης / επίλυσης προβλημάτων, καθώς και ενδεχόμενης κλιμάκωσης τους στη  Συντονιστική  Αρχή της PEPPOL, για θέματα  που η Εθνική Αρχή PEPPOL δεν μπορεί να επιλύσει.
 10. Δικαιούται και μπορεί να λαμβάνει από του Παρόχους Υπηρεσιών PEPPOL σύνολα δεδομένων, και αναφορών ή να έχει πρόσβαση στα logs που διατηρούν στο πλαίσιο αντιμετώπισης προβλημάτων.
 11. Όταν  Εθνική Αρχή PEPPOL ενημερωθεί για μια πιθανή κατάσταση μη συμμόρφωσης του Παρόχου με τις διατάξεις της Σύμβασης ή με το PEPPOL Interoperability Network ή άλλη κατάσταση που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ορθή λειτουργία του PEPPOL Network, έχει το δικαίωμα να ξεκινήσει έρευνα για να επιβεβαιώσει την αιτία του και τις συνέπειες στο δίκτυο PEPPOL στο σύνολό του.  Ο Πάροχος Υπηρεσιών οφείλει να παρέχει οποιεσδήποτε πληροφορίες και οποιαδήποτε άλλη συνεργασία που η Εθνική Αρχή PEPPOL απαιτεί για να διενεργήσει οποιαδήποτε έρευνα ενδείκνυται. Ο Πάροχος οφείλει να επιλύσει το πρόβλημα σε εύλογο χρονικό διάστημα και να αποκαταστήσει τη προβλεπόμενη λειτουργικότητα του δικτύου. Διαφορετικά η Εθνική Αρχή PEPPOL έχει το δικαίωμα να εκκινήσει κλιμακούμενες ενέργειες επιβολής ποινών, έως και την οριστική αποπομπή του παρόχου από τον οργανισμό OPEN PEPPOL.
 12. Δικαιούται και μπορεί να δώσει εντολή σε Πάροχο Υπηρεσιών PEPPOL να εμποδίσει τελικό χρήστη (Προμηθευτή) να χρησιμοποιεί το δίκτυο PEPPOL, σε ενδεχόμενες ενδείξεις απάτης, spam ή άλλων παράνομων ενεργειών από αυτόν.
 13. Παρέχει, μέσω διαδικτυακής, ηλεκτρονικής πλατφόρμας συνεργασίας του οργανισμού OPEN PEPPOL, στο μέτρο του δυνατού σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ένα ηλεκτρονικό φόρουμ επικοινωνίας, συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ των Παρόχων υπηρεσιών PEPPOL με τους οποίους έχει υπογράψει συμφωνία. Αυτό έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι οι πάροχοι υπηρεσιών PEPPOL ενημερώνονται για δραστηριότητες και εξελίξεις που σχετίζονται με το PEPPOL Interoperability Framework σχετικά με τις προσφορές υπηρεσιών τους, συμπεριλαμβανομένων τυχόν επερχόμενων αλλαγών. Στοχεύει επίσης να διασφαλίσει ότι ο Πάροχος Υπηρεσιών PEPPOL έχει την ευκαιρία να συνεισφέρει σε οποιαδήποτε σχετική διαδικασία ελέγχου.
 14. Ενημερώνει ενεργά και προληπτικά την Συντονιστική Αρχή της PEPPOL (PEPPOL Coordination Authority) για τυχόν εξελίξεις στη δικαιοδοσία της, συμπεριλαμβανομένων νομικών ή επιχειρησιακών εξελίξεων, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιαστικά τη χρήση ή την υιοθέτηση του PEPPOL Interoperability Framework στη δικαιοδοσία της και συμβάλει προληπτικά στην επίλυση οποιαδήποτε σύγκρουσης εντοπίζεται μεταξύ της εθνικής νομοθεσίας και του περιεχομένου οποιουδήποτε στοιχείου του PEPPOL Interoperability Framework.
 15. Διαθέτει με επάρκεια οργανωτική δομή, προσωπικό, διαδικασίες, περιβάλλον, τεχνογνωσία και εργαλεία για την αποτελεσματική και ασφαλή εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της, σχετικά με τα προαναφερθέντα.