Συχνές Ερωτήσεις Απαντήσεις για το Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο (FAQs)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ

 

  • Πατήστε εδώ για να δείτε τον Πίνακα Συντομογραφιών

1.    Γενικές Ερωτήσεις

 

 1.1    Πώς ορίζεται το Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις;

 

Ηλεκτρονικό είναι το τιμολόγιο που έχει εκδοθεί, διαβιβαστεί και παραληφθεί σε διαρθρωμένη ηλεκτρονική μορφή, η οποία επιτρέπει την αυτόματη και ηλεκτρονική επεξεργασία του. (ν.4601/19, αρθ.149, παρ. 1)

 

 1.2 Είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική τιμολόγηση στις Δημόσιες Συμβάσεις;

 

Oχι, δεν θίγεται το δικαίωμα του προμηθευτή να επιλέξει τον τρόπο τιμολόγησης (ηλεκτρονικό ή έγχαρτο/έντυπο τιμολόγιο).

 

 1.3 Είναι υποχρεωτική η παραλαβή του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου στις Δημόσιες Συμβάσεις;

 

Οι Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς έχουν την υποχρέωση να αποδέχονται και να επεξεργάζονται Ηλεκτρονικά Τιμολόγια στα πλαίσια εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων, εφόσον η αξία τους χωρίς ΦΠΑ είναι ίση ή ανώτερη των κατώτατων ενωσιακών ορίων.  (https://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-nomothesia/16-c-enosiako-dikaio/c-kanonismoi-ee/585-katotata-oria-ton-arthron-5-vivlio-i-kai-235-vivlio-ii-tou-n-4412-2016)

 

 1.4 Ποια είναι η σχέση του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου στις Δημόσιες Συμβάσεις με το myDATA;

 

Το Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο B2G σε κάθε περίπτωση διαβιβάζεται πρώτα στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA και παίρνει ΜΑΡΚ (Μοναδικός Αριθμός Καταχώρησης). Από τα παραπάνω εξαιρούνται  οι συναλλαγές που ο Εκδότης του παραστατικού (Προμηθευτής Δημοσίου) βρίσκεται στην αλλοδαπή. Μόνο σε αυτή την περίπτωση το Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο διαβιβάζεται απευθείας στο Access Point του Δημοσίου.

 

 1.5 Τι σημαίνει Δημόσια Σύμβαση  "άνω των ορίων";  Πώς μπορώ να ενημερωθώ για τα όρια;

 

Ως «Δημόσιες Συμβάσεις άνω των ορίων» και ως «Συμβάσεις άνω των ορίων» νοούνται οι συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας οι οποίες συνάπτονται γραπτώς μεταξύ ενός ή περισσότερων Οικονομικών Φορέων και μιας ή ενός ή περισσότερων Αναθετουσών Αρχών / Αναθετόντων Φορέων, αντίστοιχα, και έχουν ως αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, και οι οποίες δεν εξαιρούνται δυνάμει των εξαιρέσεων που προβλέπονται στα άρθρα 7 έως 17 και 237 έως 252 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και των οποίων η εκτιμώμενη αξία εκτός φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) είναι ίση προς ή ανώτερη από τα όρια της διάταξης των άρθρων 5 και 235 του ν.4412/2016, αντίστοιχα, όπως ισχύουν κάθε φορά. Για τα όρια των άρθρων 5 (Βιβλίο Ι) και 235 (Βιβλίο ΙΙ) του ν.4412/2016, κατά τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1828 της Επιτροπής της 30ης Οκτωβρίου 2019 (Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ L279/25 της 31.10.2019) που εφαρμόζονται για τη διετία 1.1.2020 – 31.12.2021 μπορείτε να ενημερωθείτε από τη σχετική σελίδα της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων μέσω του συνδέσμου: https://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-nomothesia/16-c-enosiako-dikaio/c-kanonismoi-ee/585-katotata-oria-ton-arthron-5-vivlio-i-kai-235-vivlio-ii-tou-n-4412-2016 

 

 

1.6 Πως μπορεί να στείλει ένας πωλητής Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο σε Δημόσιο Φορέα;

Ο πωλητής αγαθών ή/και υπηρεσιών προς το Ελληνικό Δημόσιο θα πρέπει να  συμβληθεί με έναν Πιστοποιημένο Πάροχο υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης στοιχείων.

Ο Πάροχος υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης  στοιχείων πρέπει να έχει πιστοποιηθεί από :
α) την Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας (Απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών Α1035/2020) 
β) τον οργανισμό Open PEPPOL AISBL ως σημείο πρόσβασης και
γ) να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία  τους ελέγχους με το Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) της ΓΓΠΣΔΔ

Η σχετική λίστα των παρόχων που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις βρίσκεται στο: https://www.gsis.gr/e-invoice.

 

 

 1.7 Τι είναι το Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) και τι υπηρεσίες παρέχει για το Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο;

Το Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) είναι το πληροφοριακό σύστημα της ΓΓΠΣΔΔ που έχει ως στόχο τη διασύνδεση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης.
Στο ΚΕΔ υλοποιείται το μοναδικό σημείο υποδοχής τιμολογίων για τις Δημόσιες Συμβάσεις και ο κόμβος δρομολόγησης των στοιχείων τους στα πληροφοριακά συστήματα των αρμοδίων φορέων.  (Πληροφορίες για το ΚΕΔ στην σελίδα https://www.gsis.gr/dimosia-dioikisi/ked)

 

 

 1.8 Τι είναι ο Εθνικός Μορφότυπος;

Με τον Εθνικό Μορφότυπο Ηλεκτρονικού Τιμολογίου (ΗΤ) ορίζονται τα πεδία και οι ομάδες πεδίων που πρέπει να αναφέρονται στο Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων, για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας, λαμβάνοντας υπόψη και το υπάρχον εθνικό, νομικό και επιχειρησιακό κανονιστικό πλαίσιο.

Το Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο στο οικοσύστημα της κατά PEPPOL Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης βασίζεται στο ανοικτό πρότυπο XML (XSD schema της W3C) και  συμμορφώνεται τεχνολογικά και σημασιολογικά ως προς τα πεδία, δομή, επιχειρησιακούς κανόνες, πιθανούς περιορισμούς και επεκτάσεις με το πρότυπο W3EN 16931-1:2017, με τις πανευρωπαϊκές προδιαγραφές του PEPPOL CIUS (Core Invoice Usage Specifications) και με τις ανά χώρα ειδικές προδιαγραφές-προσαρμογές του Εθνικού Μορφότυπου. Οι προσαρμογές των εθνικών μορφότυπων είναι στην ευθύνη της τοπικής PEPPOL Authority (PA), δεν παραβιάζουν το  PEPPOL CIUS και δεν ισχύουν εκτός δικαιοδοσίας της PA.  Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις  προδιαγραφές των προαναφερθέντων προτύπων, το Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο αυτόματα απορρίπτεται από τους μηχανισμούς ελέγχων  του PEPPOL.  
Περιγραφή του Εθνικού Μορφότυπου μπορεί να ανευρεθεί στην σχετική ιστοσελίδα της ΓΓΠΣΔΔ  https://www.gsis.gr/e-invoice.

 

 

 

1.9 Τι είναι το PEPPOL;

Ως  PEPPOL (Pan European Public Procurement On Line) ορίζεται μια συλλογή επιχειρησιακών, λειτουργικών, σημασιολογικών και τεχνικών προδιαγραφών, διατάξεων νομικού πλαισίου, λογισμικού και δημόσιου δικτύου δεδομένων, που αναγνωρίζονται εν τω συνόλω μέσω του όρου PEPPOL Interoperability Framework, η υλοποίηση και εφαρμογή των οποίων επιτρέπει  στις ευρωπαϊκές (και όχι μόνο) επιχειρήσεις  του Ιδιωτικού Τομέα να συναλλάσσονται διασυνοριακά κατά ηλεκτρονικό και ομοιογενή τρόπο με τον Ευρωπαϊκό Δημόσιο Τομέα στη περίπτωση B2G (αλλά και μεταξύ τους στη περίπτωση B2B), εύκολα, με ασφάλεια, αξιοπιστία, εμπιστευτικότητα  και αποτελεσματικότητα, όσον αφορά τις διαδικασίες προμηθειών (e-procurement), αυξάνοντας έτσι τον ανταγωνισμό για κρατικές και όχι μόνο συμβάσεις και έχοντας ως αποτέλεσμα την βέλτιστη αξιοποίηση των χρημάτων των φορολογουμένων πολιτών. Στoν Ελληνικό Δημόσιο Τομέα συγκεκριμένα, η εφαρμογή του PEPPOL αφορά το σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιοποίηση κατανεμημένων, συνεργαζόμενων υπηρεσιών της διαδικασίας της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης (e-invoicing), στο πλαίσιο των προμηθειών του Ελληνικού Δημοσίου (ΦΕΚ 2425 Β, 18-7-2020).  

 

 

 1.10 Τι είναι το PEPPOL CIUS;

Το Core Invoice Usage Specification (CIUS) είναι μια εξειδίκευση χρήσης σε σχέση με το βασικό πρότυπο ΕΝ 16931, δηλαδή ορίζει επιπλέον του core model, περιορισμούς και διαφοροποιήσεις χρήσης σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο, χωρίς αυτά να μειώνουν την διακρατική εφαρμοσιμότητά του.  Ειδικότερα για την Ελλάδα για συναλλαγές B2G έχει θεσπισθεί και υλοποιηθεί το λεγόμενο Greek CIUS (Εθνικός Μορφότυπος Ηλεκτρονικού Τιμολογίου) μέσω σχετικής ΚΥΑ (ΦΕΚ 2425/Β 18-06-2020) και  επόμενων τροποποιήσεών της, η οποία περιγράφει και θεσπίζει τις κατά PEPPOL επιτρεπτές διαφοροποιήσεις σε έννοιες, δεδομένα, τύπους και κανόνες που αφορούν τα επιχειρησιακά πεδία και οντότητες δεδομένων του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου,  οι οποίες είναι απαραίτητες  για την απρόσκοπτη εφαρμογή της κατά PEPPOL ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην ελληνική πραγματικότητα. 

 

2.   Ερωτήσεις Πωλητών Δημοσίου (Προμηθευτών / Οικονομικών Φορέων)

 

 

 2. 1 Με ποιο τρόπο μπορώ να στείλω ένα Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο που αφορά τη Σύμβαση που έχω συνάψει με ένα Δημόσιο Φορέα;

Βλέπε σχετικό ερώτημα 1.6, ενότητα Γενικές Ερωτήσεις και ιστοσελίδα https://www.gsis.gr/e-invoice.

 

 

 2. 2 Πρέπει να έχω κάποια πιστοποίηση ως πωλητής για να μπορώ να στέλνω Ηλεκτρονικά Τιμολόγια στο Δημόσιο;

Δε χρειάζεται ως πωλητής να έχετε κάποια πιστοποίηση με την προϋπόθεση ότι συνεργάζεσθε με έναν Πιστοποιημένο Πάροχο.
Χρειάζεται να διασφαλίσετε τη συνεργασία με κάποιον Πάροχο Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής 'Εκδοσης Στοιχείων (Βλέπε ερώτηση 1.6 Γενικές Ερωτήσεις και ιστοσελίδα : https://www.aade.gr/adeiodotimena-logismika-parohon-ilektronikis-timologisis)

 

 

 

 2. 3 Επιτρέπεται να αποστέλλονται τόσο πιστωτικά όσο και χρεωστικά ηλεκτρονικά τιμολόγια προς τον αγοραστή;    

Ναι. Στην περίπτωση του πιστωτικού ηλεκτρονικού τιμολογίου πρέπει να συσχετισθεί με το αντίστοιχο ή τα αντίστοιχα  χρεωστικά που έχουν προηγηθεί. Λεπτομέρειες για την ορθή συμπλήρωση του μορφοτύπου θα βρείτε σε σχετική τεκμηρίωση στο σύνδεσμο : https://www.gsis.gr/e-invoice.

 

 

 2. 4 Πως συσχετίζονται τα Χρεωστικά με τα Πιστωτικά Τιμολόγια;   

Κάθε πιστωτικό Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο  μπορεί να συσχετισθεί με ένα ή περισσότερα χρεωστικά. Αν τα συσχετιζόμενα χρεωστικά είναι παρά πάνω από ένα, θα πρέπει υποχρεωτικά να αφορούν στον ίδιο π/υ και την ίδια σύμβαση. Επίσης, σε κάθε χρεωστικό Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο μπορούν να συσχετισθούν παρά πάνω από ένα πιστωτικά.

 

 

 2. 5 Ποιες αλλαγές πρέπει να γίνουν στη μηχανογράφησή μου για να στέλνω Ηλεκτρονικά Τιμολόγια;

Σε συνεργασία με τον πάροχο που θα επιλέξετε θα πρέπει να προσαρμόσετε το Πληροφοριακό σας Σύστημα (ΠΣ)  για την αποστολή ΗΤ προς τον Πάροχο και την παραλαβή μηνυμάτων ενημέρωσης όπως αυτά περιγράφονται από τις ΚΥΑ. (να ελέγξουν την απάντηση οι πάροχοι).

 

 

 2. 6 Ποιοι είναι οι Πιστοποιημένοι Πάροχοι Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων για τις Δημόσιες Συμβάσεις;

Η λίστα όλων των πιστοποιημένων παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων τιμολόγησης μπορεί να ανευρεθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.gsis.gr/e-invoice.

 

 

 2. 7 Πως είμαι σίγουρος/ σίγουρη ότι το Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο που έστειλα, διαβιβάστηκε και παραλήφθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή;

Με την παραλαβή του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου  από την Αναθέτουσα Αρχή  αποστέλλεται απαντητικό ενημερωτικό μήνυμα. 

 

 

 2. 8 Αν υπάρχει λάθος στο Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο,  ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί;

Εφ' όσον το σφάλμα στο Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο εντοπιστεί πριν την αποστολή του, τότε μπορεί να ακυρωθεί, διαφορετικά σε περίπτωση απόρριψης από το  ΚΕΔ ή  απόρριψης από την Αναθέτουσα Αρχή το ΗΤ δεν μπορεί να ακυρωθεί και  θα πρέπει να εκδοθεί πιστωτικό Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο.

 

 

 2. 9 Μετά την αποστολή τιμολογίου τι ενημερωτικά μηνύματα θα λάβω;

Μετά την αποστολή τιμολογίου ο πωλητής λαμβάνει κατά περίπτωση τα παρακάτω μηνύματα  : 
- λήψη ή απόρριψη τιμολογίου από το ΚΕΔ, 
- επιτυχής παραλαβή Ηλεκτρονικού Τιμολογίου  από το σύστημα της Αναθέτουσας Αρχής (προσδιορίζει την ημερομηνία παραλαβής του ΗΤ)
- απόρριψη από την Αναθέτουσα Αρχή
- αμφισβήτηση από την Αναθέτουσα Αρχή  (με πιθανή αίτηση για αποστολή πιστωτικού ή άλλων πρόσθετων δικαιολογητικών)
-  αποδοχή 
- πληρωμή/μερική πληρωμή          

 

 

 2.10 Ποια είναι η σχέση Τιμολογίου και Δελτίου Αποστολής;

Ο Αριθμός του Δελτίου Αποστολής μπορεί να συμπληρωθεί στο πεδίο του μορφότυπου "B-16" το οποίο δεν είναι υποχρεωτικό. 
Με βάση τον Ευρωπαϊκό μορφότυπο σε κάθε Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο αντιστοιχείται ένα Δελτίο Αποστολής. Αν κατ' εξαίρεση υπάρχουν πολλά Δελτία Αποστολής που αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο ΗΤ, τότε και μέχρι την κατάλληλη προσαρμογή των Πληροφοριακών Συστημάτων, δύναται να συμπληρώνονται οι αριθμοί των Δελτίων Αποστολής με διαχωριστικό μεταξύ τους το κόμμα (",").

 

 

 2.11 Πώς ενημερώνομαι για την πορεία του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου μου;

Βλέπε ερώτηση 2.9

 

 

 2.12 Αν μια σύμβαση έχει δύο πηγές χρηματοδότησης ( πχ από ΠΔΕ και τακτικό π/υ) τι θα συμπληρώσω στο πεδίο "BT-11";

Κάθε τιμολόγιο που εκδίδεται πρέπει να αναφέρεται σε μία πηγή χρηματοδότησης. Σε συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή θα συμπληρώνετε είτε πηγή χρηματοδότησης 1|ΑΔΑ Ανάληψης (τακτικός π/υ), είτε 2|Ενάριθμος έργου ( π/υ ΠΔΕ) ανάλογα με τον προϋπολογισμό που βαρύνει η συγκεκριμένη δαπάνη. Όλα τα παραπάνω απαιτούμενα στοιχεία αναφέρονται στην σύμβαση.

 

 

 2.13 Ποια είναι η ημερομηνία παραλαβής του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου  από την Αναθέτουσα Αρχή;

Είναι η ημερομηνία του μηνύματος "ΛΗΨΗ ΑΠΟ ΙΤ" -In Process (IP) ( κωδ. Μηνύματος 1) που αποστέλλεται από το ΚΕΔ.

 

 

 2.14 Που θα βρω τον ΑΔΑ της Απόφασης Ανάληψης  Υποχρέωσης για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού πεδίου "BT-11" στις περιπτώσεις που αφορούν χρηματοδότηση από τακτικό ή άλλους π/υ;

Τόσο οι διακηρύξεις όσο και οι αποφάσεις ανάθεσης και οι συμβάσεις  αναφέρουν απαραίτητα τον αριθμό της Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης και κατά συνέπεια και τον ΑΔΑ αυτής.  Σε κάθε περίπτωση η εκάστοτε ΑΑ παρέχει την πληροφορία αυτή.

 

 

 2.15 Στη περίπτωση που υπάρχουν παραπάνω από ένας ΑΔΑ Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης, ποιόν θα συμπληρώσω στο πεδίο "ΒΤ-11" στις περιπτώσεις που αφορούν χρηματοδότηση από τακτικό ή άλλους π/υ;

Σε κάθε Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης αναφέρεται αναλυτικά το είδος της δαπάνης και ο σχετικός Αναλυτικός Λογαριασμός Εξόδου (ΑΛΕ)/Κωδικός Αριθμός Εξόδου (ΚΑΕ), που αντιστοιχεί στο είδος που τιμολογείται. Σε κάθε περίπτωση η εκάστοτε ΑΑ παρέχει την πληροφορία αυτή.

 

 

 2.16 Που θα βρω τον ενάριθμο έργου για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού πεδίου "BT-11" στις περιπτώσεις που αφορούν χρηματοδότηση από ΠΔΕ;

Στη Σύμβαση αναφέρεται πάντα η πηγή χρηματοδότησης (ΠΔΕ ή/και ενάριθμος). Σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η ανεύρεση του ενάριθμου του έργου, θα πρέπει ο δικαιούχος να απευθύνεται στην αρμόδια Αναθέτουσα Αρχή (ΑΑ).

 

 

 2.17 Εάν εκδώσω Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο και στη συνέχεια απαιτηθεί και έκδοση πιστωτικού, θα πρέπει υποχρεωτικά και το πιστωτικό τιμολόγιο να είναι ηλεκτρονικό;

Σύμφωνα με την αριθμ. 60967/17-06-2020 κυα, σε περίπτωση που απαιτηθεί η έκδοση πιστωτικού τιμολογίου θα πρέπει και αυτό να είναι σε ηλεκτρονική μορφή.

 

 

 

 

 2.18 Επιτρέπεται η υποβολή ενός τιμολογίου με τον ίδιο αριθμό (ΒΤ-1) περισσότερες από μια φορές;

Δεν επιτρέπεται και θα απορριφθεί από το ΚΕΔ.

 

 

 2.19 Στο πλαίσιο εκτέλεσης δημόσιας σύμβασης ο πωλητής του δημοσίου δεν έχει δυνατότητα έκδοσης τιμολογίου και αμείβεται με παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών (Τίτλος Κτήσης). Ποιες είναι οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις προβλέψεις της ηλεκτρονικής τιμολόγησης των δημοσίων συμβάσεων;

Διευκρινίζεται ότι τα παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (τίτλοι κτήσης) δεν αποτελούν τιμολόγια και ως εκ’ τούτου του δεν συνάγεται καμία υποχρέωση σε ότι αφορά τις προβλέψεις της ηλεκτρονικής τιμολόγησης των δημοσίων συμβάσεων.

 

 

 2.20 Στις περιπτώσεις που ένα ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ στο πλαίσιο άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας εκδίδει παραστατικά λιανικής πώλησης, τι υποχρεώσεις έχει με βάση τις προβλέψεις της ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τις Δημόσιες Συμβάσεις;

Διευκρινίζεται ότι τα παραστατικά λιανικής πώλησης δεν αποτελούν τιμολόγια και ως εκ’ τούτου του δεν συνάγεται καμία υποχρέωση σε ότι αφορά τις προβλέψεις της ηλεκτρονικής τιμολόγησης των δημοσίων συμβάσεων.

 

3.    Ερωτήσεις Παρόχων Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης  

 

3.1 Ως υποψήφιος πάροχος PEPPOL για την Ελλάδα, σε ποια βήματα πρέπει να προβώ ώστε να καταστώ Πιστοποιημένος Πάροχος Υπηρεσιών PEPPOL (PEPPOL Service Provider);

 

Τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσει ένας οικονομικός φορέας για να πιστοποιηθεί ως επίσημος Πάροχος Υπηρεσιών PEPPOL είναι τα ακόλουθα:
1. Να επισκεφθεί το επίσημο web site του οργανισμού OPEN PEPPOL AISBL προς γενικότερη ενημέρωση.
2. Να ανατρέξει στην ιστοσελίδα "Join OpenPEPPOL" https://peppol.eu/get-involved/join-openpeppol/ για να  ανακτήσει την ηλεκτρονική ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (Registration Form) στέλνοντας σχετικό email στη διεύθυνση  info@peppol.eu.
3. Να συμπληρώσει την Αίτηση Εγγραφής ως υποψήφιος Πάροχος υπηρεσιών Access Point ή/και Service Metadata Publisher, να υποβάλει την Αίτηση Εγγραφής στον OPEN PEPPOL και να εξοφλήσει τα  τέλη εγγραφής. Με την έγκριση της Αίτησης Εγγραφής από τον οργανισμό ο υποψήφιος Πάροχος αποκτά την ιδιότητα του Open PEPPOL member (https://peppol.eu/who-is-who/openpeppol-member-list-2/).
4. Η Συντονιστική Αρχή PEPPOL (PEPPOL Coordinating Authority) συστήνει στον υποψήφιο Πάροχο να συνάψει τη συμφωνία "Transport Infrastructure Agreement" με την Εθνική Αρχή PEPPOL τοπικά, στη χώρα της έδρας του φορέα, που για την Ελλάδα είναι η ΓΓΠΣΔΔ (https://www.gsis.gr/e-invoice).
5. Ο υποψήφιος Πάροχος έρχεται σε επαφή με τη ΓΓΠΣΔΔ η οποία έχει αναλάβει το ρόλο της Εθνικής Αρχής PEPPOL με δικαιοδοσία B2B και B2G συναλλαγές στην Ελλάδα, και αιτείται τo έγγραφο της Συμφωνίας Transport Infrastructure Agreement (TIA) στο email : peppol@gsis.gr
6. Η ΓΓΠΣΔΔ ελέγχει τα έγγραφα που προσκομίζει ο υποψήφιος Πάροχος (βλέπε 3.2) και προεγκρίνει ή απορρίπτει την αίτησή του.
7. Στην περίπτωση θετικής προέγκρισης η ΓΓΠΣΔΔ αποστέλλει στον υποψήφιο Πάροχο προς μελέτη και συνυπογραφή τη Συμφωνία TIA.
8. ΓΓΠΣΔΔ και υποψήφιος Πάροχος συμφωνούν και συνυπογράφουν την TIA. 
9. Ο υποψήφιος Πάροχος αιτείται στον οργανισμό OPEN PEPPOL (στο Peppol Service Desk https://openpeppol.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/1 )  τη χορήγηση του πιστοποιητικού TEST PKI.
10. Ο Οργανισμός, με τη σύμφωνη γνώμη της ΓΓΠΣΔΔ, αποστέλλει το TEST PKI και ο υποψήφιος Πάροχος εκτελεί τα σενάρια δοκιμών που εμπεριέχει.
11. Με την επιτυχή έκβαση των ελέγχων του TEST PKI και την έγκρισή τους, ο οργανισμός OPEN PEPPOL σε συνεργασία με τη ΓΓΠΣΔΔ αποστέλλει στον υποψήφιο Πάροχο το PRODUCTION PKI, του απονέμει το ρόλο του Πιστοποιημένου Παρόχου Υπηρεσιών PEPPOL και δημοσιεύει τα στοιχεία του στη λίστα https://peppol.eu/who-is-who/peppol-certified-aps/. Περισσότερες λεπτομέρειες στο σύνδεσμο https://www.gsis.gr/peppol

 

3.2 Ως υποψήφιος Πάροχος PEPPOL τι δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίσω στην Εθνική Αρχή PEPPOL για να προχωρήσει η Εθνική Αρχή τη διαδικασία πιστοποίησης;

 

Η Εθνική Αρχή PEPPOL για να προεγκρίνει ένα υποψήφιο Πάροχο υπηρεσιών PEPPOL που είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα, θα πρέπει να έχει  στη διάθεσή της τα παρακάτω έγγραφα, τα οποία αποδεικνύουν τη φερεγγυότητα του υποψήφιου Παρόχου:
1. Επίσημο ισχύον Καταστατικό της εταιρείας που να είναι δημοσιευμένο στο Γ.Ε.ΜΗ.
2. Πιστοποιητικό περί "Μη Αίτησης Πτώχευσης".
3. Πιστοποιητικό περί "Μη Έκδοσης Απόφασης Πτώχευσης".
4. Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας.
5. Πιστοποιητικό Μητρώου του πληροφοριακού συστήματος TAXIS της ΑΑΔΕ.

 

 

3.3 Τι χρειάζεται να κάνω για να μπορώ να αποστείλω Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο  Δημοσίων συμβάσεων για λογαριασμό των πελατών μου;

 

α) Ως  Πάροχος  υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης προς  το Ελληνικό Δημόσιο με έδρα το εξωτερικό, θα πρέπει:
- να είστε πιστοποιημένος από τον οργανισμό OPEN PEPPOL  AISBL ή/και την Εθνική Αρχή PEPPOL της χώρας που είναι η έδρα της εταιρείας.
- να έχετε ολοκληρώσει με επιτυχία τον κύκλο των σεναρίων ελέγχου του ΚΕΔ.  Για τον προγραμματισμό και την πραγματοποίηση ελέγχων θα πρέπει να απευθυνθείτε στο : kedsupport@gsis.gr
β) Ως υποψήφιος Πάροχος  υπηρεσιών  Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα προς  το Ελληνικό Δημόσιο θα πρέπει να έχετε:
- Έγκυρα έγγραφα που να αποδεικνύουν τη νομική υπόσταση ως εταιρεία (πχ ΓΕΜΗ, ΑΦΜ, Φορολογική Ενημερότητα, κ.λπ.)
- Πιστοποίηση παρόχου κατά PEPPOL από τον   Οργανισμό OPEN PEPPOL  AISBL ή/και την Εθνική Αρχή PEPPOL δηλ. τη ΓΓΠΣΔΔ.
(https://peppol.eu/who-is-who/openpeppol-member-list-2/)
- Πιστοποίηση Αδειοδοτημένου λογισμικού  Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης που να έχει λάβει άδεια καταλληλότητας  για Υπηρεσίες Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων (ΥΠΑΗΕΣ) από την ΑΑΔΕ (https://www.aade.gr/adeiodotimena-logismika-parohon-ilektronikis-timologisis).
- να έχετε ολοκληρώσει με επιτυχία τον κύκλο των σεναρίων ελέγχου του ΚΕΔ.  Για τον προγραμματισμό και την πραγματοποίηση ελέγχων θα πρέπει να απευθυνθείτε στο : kedsupport@gsis.gr

 

 3.4 Ποια μηνύματα ανταλλάσσονται μεταξύ πωλητή και αγοραστή;

 

Βλέπε σχετικό ερώτημα 2.9

 

 3.5 Πότε πρέπει να αποστέλλεται η σύνοψη του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου  δημόσιας σύμβασης στο myDATA;

 

Ο Πάροχος αποστέλλει την σύνοψη του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου αρχικά στο myDATA σε πραγματικό χρόνο. Μετά την επιτυχή παραλαβή της σύνοψης από το myDATA, συμπληρώνει τα κατάλληλα πεδία (ΜΑΡΚ κλπ) στο ΗΤ και στη συνέχεια το αποστέλλει στο ΚΕΔ. 

 

 3.6 Πως εξασφαλίζεται η ορθότητα των πεδίων δρομολόγησης του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου που πρόκειται να αποσταλούν;    

 

Το ΚΕΔ προσφέρει διαδικτυακή υπηρεσία (web service) με την οποία ελέγχεται η ορθότητα των πεδίων : (ΑΦΜ αγοραστή και πωλητή, μοναδική υποβολή τιμολογίου, ενάριθμος ΠΔΕ, κωδικός ΑΑ, ΑΔΑΜ , τύπος π/υ).

 

4.    Ερωτήσεις Αναθετουσών Αρχών

 

 

4. 1 Πότε υφίσταται υποχρέωση παραλαβής Ηλεκτρονικού Τιμολογίου;

Βλέπε σχετικό ερώτημα 1.3

 

 

4. 2 Πότε εκκινούν οι προθεσμίες πληρωμής;

Οι προθεσμίες πληρωμής εκκινούν με την επιτυχή, από τεχνικής απόψεως παραλαβή του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου  από το Πληροφοριακό σας Σύστημα. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε το ΕΔΗΤ για την παραλαβή του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου, οι προθεσμίες εκκινούν με την λήψη του ενημερωτικού ηλεκτρονικού μηνύματος για την ύπαρξη νέου διαθέσιμου τιμολογίου. Η τεχνική παραλαβή χρονοσημαίνεται και επικοινωνείται στον πωλητή με τυποποιημένο μήνυμα του ΚΕΔ ("ΛΗΨΗ ΑΠΟ ΙΤ").

 

 

 4. 3 Tι θεωρείται πρωτότυπο Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο;

Πρωτότυπο Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο  νοείται το τιμολόγιο σε ηλεκτρονική μορφή βάσει του Εθνικού ή Ευρωπαϊκού Μορφότυπου και μόνο.

 

 

 4. 4 Τι πρέπει να κάνω για να λάβω Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο που αφορά μια σύμβασή μου;

Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει μια Αναθέτουσα Αρχή να παραλάβει για πρώτη φορά Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο είναι να περιληφθεί  στο Μητρώο ΑΑ για το Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο (ΑΑΗΤ). Το μητρώο ΑΑΗΤ περιλαμβάνει τα απαραίτητα στοιχεία δρομολόγησης του ΗΤ για την παραλαβή του από την ΑΑ και την πληρωμή του από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία. Η παραλαβή του ΗΤ από την ΑΑ μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:
1.      Αν η Αναθέτουσα Αρχή διαθέτει κατάλληλο Πληροφοριακό Σύστημα, τότε μπορεί να παραλάβει το Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο  στο σύστημά της μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών (web services -ws) του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ (ΚΕΔ). Για πληροφορίες σχετικές με την χρήση και εκμετάλλευση των ws πατήστε εδώ. Σε αυτήν την περίπτωση η διαχείριση του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου και η επικοινωνία με το ΚΕΔ γίνεται από το Πληροφοριακό Σύστημα μέσω ws.
2.      Αν η Αναθέτουσα Αρχή δεν διαθέτει το κατάλληλο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) ή δεν έχει ακόμα αναβαθμίσει το ΠΣ της (περίπτωση 1) ή υπάρχει προσωρινή τεχνική αδυναμία, τότε θα μπορεί να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή «ΕΔΗΤ» της ΓΓΠΣΔΔ.
Πληροφορίες για τη χρήση της εφαρμογής (user manual) και της διαδικασίας εξουσιοδότησης χρηστών μπορείτε να βρείτε εδώ

 

 

 4. 5 Ποια υπηρεσία διαχειρίζεται το μητρώο Αναθετουσών Αρχών για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση (ΑΑΗΤ) και ποια η σχέση με το μητρώο Αναθετουσών Αρχών της ΕΑΑΔΗΣΥ;

Το μητρώο Αναθετουσών Αρχών για την Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο το διαχειρίζεται η ΓΓΠΣΔΔ και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία δρομολόγησης του ΗΤ για την παραλαβή τους από την ΑΑ και την πληρωμή του από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία. Για την εγγραφή στο μητρώο ΑΑΗΤ απαιτείται η προηγούμενη εγγραφή στο Mητρώο ΑΑ της ΕΑΑΔΗΣΥ με βάση τις διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

 

 4. 6 Δε βρίσκω τον φορέα μου στη λίστα με τις Αναθέτουσες Αρχές. Τι πρέπει να κάνω;

 Αναλυτικές πληροφορίες στο σύνδεσμο : https://www.gsis.gr/e-invoice.

 

 

4. 7 Τα στοιχεία του φορέα μου που δηλώθηκαν στο ΑΑΗΤ άλλαξαν (πχ  ο φορέας μου άλλαξε ΑΦΜ, Νομική μορφή, επωνυμία, διοικητική ταξινόμηση ή εποπτεύεται από άλλο υπουργείο κλπ). Πρέπει να κάνω κάτι ;

Σε αυτές τις  περιπτώσεις θα πρέπει να υπάρξει επικοινωνία με τη ΓΓΠΣΔΔ ή να σταλεί mail στο : anathetouses@gsis.gr προκειμένου να δοθούν οδηγίες.

 

 

 4. 8 Ποια μηνύματα ανταλλάσσονται με τον πωλητή;

Μεταξύ του πωλητή και της Αναθέτουσας Αρχής ανταλλάσσονται, μέσω του Παρόχου, τα παρακάτω μηνύματα :
- επιτυχής παραλαβή ΗΤ από το σύστημα της ΑΑ (ημερομηνία παραλαβής ΗΤ)
- απόρριψη από ΑΑ
- αμφισβήτηση από ΑΑ (με πιθανή αίτηση για αποστολή πιστωτικού ή άλλων πρόσθετων δικαιολογητικών)
Επιπλέον, στις περιπτώσεις ΧΕΠ/ διαχειριστή ΠΠ αποστέλλονται τα παρακάτω μηνύματα :
-  αποδοχή 
- πληρωμή/μερική πληρωμή

 

 

4.9 Πως διαχειρίζομαι το Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο σε περίπτωση παραλαβής του από το Πληροφοριακό Σύστημα του φορέα μου;

Ως αρμόδιος υπάλληλος της Αναθέτουσας Αρχής , αποκτάτε πρόσβαση στα στοιχεία του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου  μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Φορέα σας. Για τις ανάγκες ελέγχου της ορθότητας του τιμολογίου υπάρχει δυνατότητα  οπτικοποίησης  και εκτύπωσης αντιγράφου του. Το ηλεκτρονικό αρχείο του τιμολογίου δύναται να αποθηκευθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα. Σε περίπτωση εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Διακίνησης Δικαιολογητικών - ΗΔΔ (Φορείς Κεντρικής Διοίκησης), το ΗΤ αποθηκεύεται στον ηλεκτρονικό φάκελο της δαπάνης.

 

 

 4.10 Πότε χρησιμοποιώ το e-ΠΔΕ για τη διαχείρισης του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου;

Η Αναθέτουσα Αρχή διαχειρίζεται μέσω του e-ΠΔΕ κάθε Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο, το οποίο εκδίδεται στο πλαίσιο Σύμβασης που εκτελείται με δαπάνη από τον προϋπολογισμό του ΠΔΕ.   

 

 

 4.11 Πως διαχειρίζομαι το Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο σε περίπτωση παραλαβής του από το πληροφοριακό σύστημα e-ΠΔΕ;

Αναλυτικές οδηγίες για τη διαχείριση του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου  μέσω του e-ΠΔΕ είναι διαθέσιμες στον σύνδεσμο http://epde.gr/liferay-portal/nea, στη διαδρομή Νέα και Εγκύκλιοι ΔΔΕ/Νέα διαδικασία εκκαθάρισης και πληρωμής μέσω e-ΠΔΕ, εγχειρίδιο χρήσης - 14/12/2020 (σελ. 6-18)

 

 

 4.12 Πως διαχειρίζομαι το ηλεκτρονικό τιμολόγιο σε περίπτωση παραλαβής του από την εφαρμογή ΕΔΗΤ;

Ως αρμόδιος υπάλληλος της Αναθέτουσας Αρχής  που έχετε πιστοποιηθεί ως χρήστης του ΕΔΗΤ, αποκτάτε πρόσβαση στα στοιχεία του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου. Για τις ανάγκες ελέγχου της ορθότητας του τιμολογίου υπάρχει δυνατότητα οπτικοποίησης και εκτύπωσης αντιγράφου του και αποθήκευσης - εισαγωγής του στο Πληροφοριακό σας Σύστημα. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου, δρομολογείται, μέσω της εφαρμογής ΕΔΗΤ, το Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο στην αρμόδια για την πληρωμή Οικονομική Υπηρεσία. Σε περίπτωση εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Διακίνησης Δικαιολογητικών (ΗΔΔ), το ΗΤ αποθηκεύεται στον ηλεκτρονικό φάκελο της δαπάνης.

 

 

 4.13 Πως διαχειρίζομαι το πιστωτικό τιμολόγιο;

Κάθε πιστωτικό τιμολόγιο συσχετίζεται τουλάχιστον με ένα χρεωστικό. Η διαχείρισή του είναι ίδια με αυτή του χρεωστικού τιμολογίου και ακολουθεί τη ροή του συσχετιζόμενου χρεωστικού με τη διαφορά ότι η τελική του κατάσταση είναι η "ΑΠΟΔΟΧΗ".

 

 

 4.14 Πως βλέπω το περιεχόμενο ενός Ηλεκτρονικού Τιμολογίου;

Σε περίπτωση λήψης του τιμολογίου μέσω :  α) της εφαρμογής ΕΔΗΤ δίνεται η δυνατότητα προβολής/αποθήκευσης του xml αρχείου που αντιστοιχεί στο πρωτότυπο ΗΤ, καθώς και η δυνατότητα προβολής html αρχείου, το οποίο μπορεί ο χρήστης να αποθηκεύσει σε μορφή pdf μέσω του browser και β) του συστήματος ERP του φορέα, η προβολή / αποθήκευση του τιμολογίου θα γίνεται από το σύστημα. 

 

 

 4.15 Πότε απορρίπτεται ένα τιμολόγιο από την Αναθέτουσα Αρχή; Τι μήνυμα λαμβάνει ο πωλητής;

Ένα Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο  απορρίπτεται όταν κατά τον έλεγχο ορθότητας του προκύπτει ότι δεν είναι σύμφωνο με τους όρους υφιστάμενης σύμβασης ή κατόπιν διαπίστωσης της  μη νομιμότητας της δαπάνης.  Ο πωλητής, μέσω του ΚΕΔ λαμβάνει μήνυμα "ΑΠΟΡΡΙΨΗ". Πριν την οριστική απόρριψη συνήθως έχει προηγηθεί σχετική ενημέρωση του πωλητή με μήνυμα "ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ" στο οποίο αναφέρονται οι σχετικοί λόγοι. 

 

 

 4.16 Πρέπει το Πληροφοριακό Σύστημα που λειτουργεί στην Υπηρεσία μου να λάβει κάποια πιστοποίηση για να μπορεί να λάβει Ηλεκτρονικά Τιμολόγια;

Θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς ένα κύκλο δοκιμών με το ΚΕΔ ώστε στη συνέχεια το σύστημα να ξεκινήσει να λαμβάνει ΗΤ.

 

 

 4.17 Η Υπηρεσία μου δεν έχει Πληροφοριακό Σύστημα. Πως θα λάβω ένα ηλεκτρονικό τιμολόγιο; 

Βλέπε σχετικό ερώτημα 6.1.3

 

 

 4.18 Ακολουθείται  διαφορετική διαδικασία για την πληρωμή Ηλεκτρονικού  Τιμολογίου αν η Σύμβαση εκτελείται με δαπάνη από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, το ΠΔΕ ή από άλλο προϋπολογισμό;

Για κάθε τύπο προϋπολογισμού ισχύουν οι γενικές αλλά και οι κατά περίπτωση ειδικότερες διατάξεις. Οι ίδιες αυτές διατάξεις εφαρμόζονται και στην περίπτωση του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου με μόνη διαφορά στον τρόπο λήψης και διακίνησής του εντός του φορέα. 

 

 

 4.19 Εάν είμαι υπόλογος ΧΕΠ/διαχειριστής ΠΠ τι πρέπει να κάνω για να λάβω Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο που αφορά μια Σύμβασή μου;

Θα πρέπει να έχετε πρόσβαση στο ΠΣ  της Αναθέτουσας Αρχής (εφ' όσον αυτό υποστηρίζει ΗΤ) ή να πιστοποιηθείτε ως χρήστης της ΑΑ στο ΕΔΗΤ με τον αντίστοιχο ρόλο.

 

 

 4.20 Εάν είμαι υπόλογος ΧΕΠ/διαχειριστής ΠΠ πως διαχειρίζομαι το Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο σε περίπτωση παραλαβής του από το Πληροφοριακό Σύστημα του Φορέα μου;

Μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος  του Φορέα σας αποκτάτε πρόσβαση στα στοιχεία του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου. Για τις ανάγκες ελέγχου της ορθότητας του τιμολογίου αλλά και νομιμότητας και κανονικότητας της δαπάνης, υπάρχει δυνατότητα οπτικοποίησης και εκτύπωσης αντιγράφου του. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής του ΗΤ (εξωσυστημική διαδικασία), ενημερώνετε το Πληροφοριακό σας Σύστημα με την νέα  κατάσταση ("ΠΛΗΡΩΜΗ") του ΗΤ και δημιουργείται ο φάκελος της δαπάνης. 
Περισσότερες πληροφορίες στη σχετική τεκμηρίωση  https://www.gsis.gr/e-invoice.

 

 

 4.21 Εάν είμαι υπόλογος ΧΕΠ/διαχειριστής ΠΠ πως διαχειρίζομαι το Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο σε περίπτωση παραλαβής του από την εφαρμογή ΕΔΗΤ;

Μέσω του ΕΔΗΤ αποκτάτε πρόσβαση στα στοιχεία του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου. Για τις ανάγκες ελέγχου της ορθότητας του τιμολογίου αλλά και νομιμότητας και κανονικότητας της δαπάνης, υπάρχει δυνατότητα οπτικοποίησης, εκτύπωσης αντιγράφου του και αποθήκευσης - εισαγωγής του στο ΠΣ της Αναθέτουσας Αρχής. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής του ΗΤ (εξωσυστημική διαδικασία), ενημερώνετε το ΕΔΗΤ με την νέα  κατάσταση ("ΠΛΗΡΩΜΗ") του ΗΤ και δημιουργείται ο φάκελος της δαπάνης.  Περισσότερες πληροφορίες στη σχετική τεκμηρίωση.

 

 

 4.22 Εάν είμαι υπόλογος ΧΕΠ/διαχειριστής ΠΠ τι ενέργειες μπορώ να κάνω όταν διαχειρίζομαι το Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο μέσω της εφαρμογής ΕΔΗΤ;

 

Μπορείτε α) να θέσετε το Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο σε αμφισβήτηση με αποστολή σχετικού μηνύματος μέσω ΚΕΔ στον πωλητή αναφέροντας περιληπτικά τους λόγους αμφισβήτησης β) να το απορρίψετε και γ) σε περίπτωση πληρωμής/μερικής πληρωμής, η οποία γίνεται εξωσυστημικά, ενημερώνετε το ΕΔΗΤ με τις ενέργειες αυτές ώστε να αλλάξει η κατάσταση του ΗΤ σε πληρωμένο και να ενημερωθεί σχετικά μέσω ΚΕΔ ο πωλητής.

 

 

 4.23 Σε ποιες περιπτώσεις, οφείλει να ακολουθεί τις προβλέψεις της ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τις Δημόσιες Συμβάσεις, ένα ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, που έχει αρμοδιότητα άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας;

Εφόσον ο οργανισμός ασκεί αρμοδιότητες αναθέτουσας αρχής και διαθέτει τις προϋποθέσεις για να ενταχθεί στο Μητρώο Αναθετουσών Αρχών της ΕΑΑΔΗΣΥ, όλες τις δημόσιες συμβάσεις που εκτελεί ως αναθέτουσα αρχή και οι οποίες υπάγονται στους νόμους 3978/2011 (Α΄137), 4412/2016 (Α΄147) και 4413/2016 (Α΄ 148) όπως αυτοί έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, ακολουθεί τα προβλεπόμενα για την ηλεκτρονική τιμολόγηση των δημοσίων συμβάσεων, αναφορικά με τη λήψη των ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους προμηθευτές του. Τυχόν δημόσιες συμβάσεις που εκτελεί στο πλαίσιο της άσκησης αρμοδιοτήτων της επιχειρηματικής δραστηριότητας, εφόσον αυτή η δραστηριότητα υπόκειται σε ΦΠΑ, είναι υπόχρεος στις προβλέψεις των Ηλεκτρονικών βιβλίων της ΑΑΔΕ (https://www.aade.gr/mydata). Παράλληλα με το ρόλο πωλητή του δημοσίου (οικονομικού φορέα-προμηθευτή) εφόσον έχει ενταχθεί στην ηλεκτρονική τιμολόγηση υποβάλλει τα ηλεκτρονικά τιμολόγια στην αρμόδια αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με τις προβλέψεις της ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τις δημόσιες συμβάσεις.

5.    Ερωτήσεις Οικονομικών Υπηρεσιών

 

 5. 1 Πότε εκκινούν οι προθεσμίες πληρωμής;

Οι προθεσμίες πληρωμής εκκινούν με την επιτυχή από τεχνικής απόψεως παραλαβή του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου  από το πληροφοριακό σύστημα της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε το ΕΔΗΤ για την παραλαβή του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου, οι προθεσμίες εκκινούν με την λήψη του ενημερωτικού ηλεκτρονικού μηνύματος για την ύπαρξη νέου διαθέσιμου τιμολογίου από την ΑΑ. Η τεχνική παραλαβή χρονοσημαίνεται και επικοινωνείται στον πωλητή με τυποποιημένο μήνυμα του ΚΕΔ ("ΛΗΨΗ ΑΠΟ ΙΤ").

 

 

 5. 2 Tι θεωρείται πρωτότυπο Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο;

Πρωτότυπο Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο  νοείται το τιμολόγιο σε ηλεκτρονική μορφή βάσει του Εθνικού ή Ευρωπαϊκού Μορφότυπου και μόνο.

 

 

 5. 3 Είμαι Οικονομική υπηρεσία Φορέα ΚΔ, πως παραλαμβάνω το Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο;

Το Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο δρομολογείται από το ΚΕΔ άμεσα στο ΟΠΣΔΠ, στο οποίο το αναζητάτε προκειμένου να το συσχετίσετε με το σχετικό χρηματικό ένταλμα. Παράλληλα το αρχείο του ηλεκτρονικού τιμολογίου αποθηκεύεται στον ηλεκτρονικό φάκελο των δικαιολογητικών που δημιουργείται από την Αναθέτουσα Αρχή στην εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακίνησης Δικαιολογητικών (ΗΔΔ) και προωθείται στην Υπηρεσία σας. Σε περίπτωση εξαίρεσης από την διαδικασία της ανωτέρω εφαρμογής, αναζητάτε το Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο στο ΟΠΣΔΠ βάσει του μοναδικού αριθμού του, που αναγράφεται στην σχετική κατάσταση δαπάνης.

 

 

 5. 4 Είμαι Οικονομική υπηρεσία Φορέα που ανήκει στους Λοιπούς Φορείς ΓΚ, πως παραλαμβάνω το Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο;

Εφ' όσον το Πληροφοριακό Σύστημα του φορέα σας έχει αναπτύξει την απαιτούμενη διεπαφή με το ΚΕΔ, αναζητάτε το Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο στο ΠΣ. Διαφορετικά και σε περίπτωση που η παραλαβή του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου γίνεται μέσω της εφαρμογής ΕΔΗΤ, τότε το ΗΤ είναι διαθέσιμο από το  ΕΔΗΤ και παρέχεται η δυνατότητα αποθήκευσής του στο Πληροφοριακό Σύστημα του Φορέα.

 

 5. 5 Ποια μηνύματα ανταλλάσσονται με τον προμηθευτή;

 

Ο προμηθευτής, μέσω του Παρόχου, λαμβάνει από την Οικονομική υπηρεσία τα μηνύματα: α) ΑΠΟΔΟΧΗ και β)ΠΛΗΡΩΜΗ/ΜΕΡΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ.

 

 5. 6 Πως διαχειρίζομαι το πιστωτικό τιμολόγιο;

.

Κάθε πιστωτικό τιμολόγιο συσχετίζεται τουλάχιστον με ένα  χρεωστικό. Η διαχείρισή του είναι ίδια με αυτή του χρεωστικού τιμολογίου και ακολουθεί τη ροή του συσχετιζόμενου χρεωστικού, με τη διαφορά ότι η τελική του κατάσταση είναι η "ΑΠΟΔΟΧΗ". 

 

 

 5. 7 Πως διαχειρίζομαι  ένα τιμολόγιο που έχει απορριφθεί;

Στην περίπτωση που ένα Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο έχει απορριφθεί, βρίσκεται σε κατάσταση "AΠΟΡΡΙΦΘΕΝ" και έχει ενημερωθεί σχετικά ο πωλητής για την κατάστασή του. Εφόσον τελικά θα πρέπει να πληρωθεί  (λόγω προσκόμισης πρόσθετων δικαιολογητικών, έκδοσης δικαστικής απόφασης κ.λπ.), η κατάστασή του στο ΚΕΔ δεν μπορεί να αλλάξει (από ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝ σε ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ) και να σταλεί αυτοματοποιημένο μήνυμα ενημέρωσης στον Προμηθευτή.  Οποιαδήποτε ενημέρωση γίνεται εκτός ΚΕΔ. 

 

 5. 8 Πρέπει να αποθηκεύω το Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο στο Πληροφοριακό μου Σύστημα; 

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, η Οικονομική υπηρεσία κάθε φορέα έχει την υποχρέωση τήρησης του αρχείου των πρωτότυπων δικαιολογητικών των δαπανών. Κατά συνέπεια και το ηλεκτρονικό αρχείο του τιμολογίου (το οποίο θεωρείται πρωτότυπο δικαιολογητικό) θα πρέπει να αποθηκεύεται στο Πληροφοριακό σας Σύστημα  στην πρωτότυπή του μορφή (αρχείο xml).

 

 

 5.9 Πως μπορώ να δω τα περιεχόμενο του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου;

Παρέχεται η δυνατότητα οπτικοποίησής του μέσω σχετικού προτύπου  (αρχείου xslt) που διατίθεται από τη ΓΓΠΣΔΔ. Το σχετικό πρότυπο για την οπτικοποίηση  παρέχεται και από τα λοιπά Πληροφοριακά Συστήματα που έχουν αναπτύξει διεπαφή με το ΚΕΔ (ΟΠΣΔΠ, e-ΠΔΕ και ΕΔΗΤ).

6.    Ερωτήσεις σχετικά με την εφαρμογή της ΕΔΗΤ

 

6.1    Γενικές Ερωτήσεις

 

6.1.1 Σε ποιους απευθύνεται το ΕΔΗΤ;

 

Η εφαρμογή ΕΔΗΤ χρησιμοποιείται σε δύο περιπτώσεις: α) σε περίπτωση προσωρινής τεχνικής αδυναμίας παραλαβής του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου από το Πληροφοριακό Σύστημα της Αναθέτουσας Αρχής / Οικονομικής Υπηρεσίας  β) σε περίπτωση που δεν έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες ενέργειες προσαρμογής του Πληροφοριακού Συστήματος της Αναθέτουσας Αρχής / Οικονομικής Υπηρεσίας για την παραλαβή του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου.  Για συμβάσεις που χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ, η διαχείριση του ΗΤ γίνεται αποκλειστικά από το e-ΠΔΕ.  

 

 6.1.2 Είμαι Οικονομική Υπηρεσία στην Κεντρική Διοίκηση. Πρέπει να χρησιμοποιήσω το ΕΔΗΤ;

 

'Οχι δεδομένου ότι τα Ηλεκτρονικά Τιμολόγια παραλαμβάνονται και αποθηκεύονται στο ΟΠΣΔΠ μέσω διεπαφής με το ΚΕΔ.

 

 6.1.3 Είμαι Αναθέτουσα Αρχή και δεν έχω κατάλληλο Πληροφοριακό Σύστημα. Πως θα λάβω ένα ηλεκτρονικό τιμολόγιο;

 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή ΕΔΗΤ της ΓΓΠΣΔΔ. Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμό στο σχετικό εγχειρίδιο που βρίσκεται στο  https://www.gsis.gr/e-invoice.

 

 

 6.1.4 Πως αποκτώ πρόσβαση στην εφαρμογή ΕΔΗΤ;

 

Αρχικά πρέπει να χρησιμοποιήσετε την κεντρική εφαρμογή εξουσιοδοτήσεων της ΓΓΠΣΔΔ για να καθορίσετε τους χρήστες Οικονομικών υπηρεσιών και τους διαχειριστές Φορέα. Οι διαχειριστές του Φορέα θα αξιοποιήσουν τη διαδικασία εξουσιοδοτήσεων της εφαρμογής ΕΔΗΤ για να εξουσιοδοτήσουν τους υπόλοιπους ρόλους της εφαρμογής. Με την επιτυχή ολοκλήρωση των εξουσιοδοτήσεων στα δύο συστήματα, οι χρήστες θα έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή ΕΔΗΤ για την διαχείριση των τιμολογίων.

 

6.2    Ειδικές ερωτήσεις για τη λειτουργικότητα της εφαρμογής (ΕΔΗΤ)

 

6.2.1 Είμαι υπάλληλος της Αναθέτουσας Αρχής. Πώς θα ενημερωθώ για ένα νέο τιμολόγιο που λήφθηκε από το σύστημα ΕΔΗΤ;

 

Για κάθε νέο τιμολόγιο που λαμβάνεται από το ΕΔΗΤ στέλνεται email ειδοποίησης με τα βασικά στοιχεία του τιμολογίου στο email της Αναθέτουσας και στα email των χρηστών Αναθέτουσας Αρχής, αλλά και των υπολόγων ΧΕΠ και των Διαχειριστών Πάγιας Προκαταβολής, που σχετίζονται με τον ΑΔΑΜ που αναγράφεται στο τιμολόγιο. Το τιμολόγιο είναι άμεσα διαθέσιμο στην εφαρμογή ΕΔΗΤ.

 

6.2.2 Πώς θα ενημερωθώ για το email που έχει οριστεί για να παίρνει ειδοποιήσεις η Αναθέτουσα Αρχή και πώς μπορώ να το τροποποιήσω;

 

Πρόσβαση στα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής έχει ο χρήστης Διαχειριστής αναθέτουσας, ο οποίος έχει και τη δυνατότητα τροποποίησης του email που λαμβάνει ειδοποιήσεις με την παραλαβή νέων τιμολογίων.

 

6.2.3 Είμαι υπάλληλος της Αναθέτουσας Αρχής. Μπορώ να ενημερωθώ για τιμολόγια που έχουν σταλεί από τον προμηθευτή και έχουν απορριφθεί από το ΚΕΔ;

 

Αν τα τιμολόγια έχουν συμπληρωμένο τον κωδικό της Αναθέτουσας Αρχής και έχουν απορριφθεί για άλλους λόγους (πχ παράλειψη αριθμού σύμβασης ΑΔΑΜ) τότε εμφανίζονται στην εφαρμογή τα βασικά στοιχεία του τιμολογίου και η ημερομηνία της απόρριψης, χωρίς να μπορούν να γίνουν πρόσθετες ενέργειες από το χρήστη.

 

6.2.4 Πώς θα λάβει το Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο  η Οικονομική υπηρεσία που χρησιμοποιεί το ΕΔΗΤ;

 

Μετά τη θέση σε επεξεργασία ενός τιμολογίου, ο χρήστης Αναθέτουσας Αρχής έχει τη δυνατότητα να το δρομολογήσει στην αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία. Στη συνέχεια η Οικονομική Υπηρεσία αποκτά πρόσβαση στο τιμολόγιο. 

 

6.2.5 Μπορώ να επιλέξω δρομολόγηση του τιμολογίου μεταξύ διαφορετικών Οικονομικών Υπηρεσιών;

 

Ναι, αρκεί να έχουν δηλωθεί οι αρμόδιες Οικονομικές Υπηρεσίες με αποστολή email : anathetouses@gsis.gr

 

6.2.6 Είμαι η Αναθέτουσα Αρχή και έχει ορισθεί μια νέα Οικονομική Υπηρεσία. Τι ενέργειες πρέπει να κάνω;

 

Δηλώνετε  τη νέα Οικονομική Υπηρεσία και υποδεικνύετε την ημερομηνία έναρξης της νέας υπηρεσίας στο email: anathetouses@gsis.gr . Όσον αφορά στην παλιά Οικονομική Υπηρεσία, υπάρχει η δυνατότητα να  απενεργοποιηθεί άμεσα, όποτε όλα τα τιμολόγια θα μπορούν να δρομολογηθούν μόνο στη νέα Οικονομική Υπηρεσία. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα να ορισθεί μεταβατικό διάστημα που θα είναι οι δύο Οικονομικές Υπηρεσίες ενεργές και ο χρήστης της αναθέτουσας θα επιλέγει την αρμόδια υπηρεσία ανά τιμολόγιο.

7.    Ερωτήσεις σχετικά με το e-ΠΔΕ

 

7. 1 Πότε χρησιμοποιώ το e-ΠΔΕ για τη διαχείριση του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου;

 

Η Αναθέτουσα Αρχή (ΑΑ) διαχειρίζεται μέσω του e-ΠΔΕ κάθε Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο, το οποίο εκδίδεται στο πλαίσιο εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων επιβάρυνσης του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

 

7. 2 Πως διαχειρίζομαι το Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο σε περίπτωση παραλαβής του από το Πληροφοριακό Σύστημα e-ΠΔΕ; 

 

Αναλυτικές οδηγίες για τη διαχείριση του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου  μέσω του e-ΠΔΕ είναι διαθέσιμες στη δικτυακή πύλη του e-ΠΔΕ http://www.epde.gr, στη διαδρομή Νέα και Εγκύκλιοι ΔΔΕ/Νέα διαδικασία εκκαθάρισης και πληρωμής μέσω e-ΠΔΕ, εγχειρίδιο χρήσης - 14/12/2020 (σελ. 6-18).

 

 7. 3 Τι είναι ο ενάριθμος ΠΔΕ;

 

Ενάριθμος είναι ο δεκατετραψήφιος κωδικός μοναδικής αναγνώρισης των έργων του ΠΔΕ, ο οποίος παράγεται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (e-ΠΔΕ). Τα πρώτα τέσσερα ψηφία αποτελούν το έτος πρώτης ένταξης του έργου στο ΠΔΕ, τα επόμενα τον κωδικό της Συλλογικής Απόφασης (ΣΑ), στην οποία είναι ενταγμένο και τα υπόλοιπα τον αύξοντα αριθμό του έργου. Ο ενάριθμος χαρακτηρίζει μοναδικά ένα έργο ή μελέτη. 

 

7. 4 Πώς θα βρω τον ενάριθμο έργου για  τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού πεδίου "BT-11" στις περιπτώσεις που αφορούν σε χρηματοδότηση από ΠΔΕ;

 

Στη Σύμβαση αναφέρεται πάντα η πηγή χρηματοδότησης (ΠΔΕ ή/και ενάριθμος). Σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η ανεύρεση του ενάριθμου του έργου, θα πρέπει ο δικαιούχος να απευθύνεται στην αρμόδια Αναθέτουσα Αρχή (ΑΑ).

8.    Ερωτήσεις σχετικά με τον Εθνικό Μορφότυπο που χρησιμοποιείται στις Δημόσιες Συμβάσεις

 

 8. 1 Ποια είναι τα υποχρεωτικά πεδία στο μορφότυπο;

 

Είναι εκείνα τα πεδία του Ευρωπαϊκού και Εθνικού Μορφότυπου που επισημαίνονται με το σύμβολο "*", όπως αυτά περιγράφονται στις "Οδηγίες Συμπλήρωσης Πεδίων Ηλεκτρονικών Τιμολογίων" αναρτημένες στη σχετική ιστοσελίδα της ΓΓΠΣΔΔ  https://www.gsis.gr/e-invoice.

 

 8. 2 Ο μορφότυπος του Hλεκτρονικού Tιμολογίου περιέχει περισσότερα στοιχεία από ένα έντυπο τιμολόγιο;

 

Τα στοιχεία του Μορφότυπου Ηλεκτρονικού Τιμολογίου (κατά PEPPOL) αποτελούν υπερσύνολο των στοιχείων που χρησιμοποιούνται στο έγχαρτο/έντυπο παραστατικό τιμολογίου. Στοιχεία όπως αυτά της δρομολόγησης, αυθεντικοποίησης, επαλήθευσης και επικύρωσης είναι απαραίτητα για την ορθή διαχείριση του ηλεκτρονικού τιμολογίου.

 

 8. 3 Μπορώ να βρω κάπου το σύνολο των πεδίων του μορφοτύπου με τις αντίστοιχες επεξηγήσεις;

 

Ο Εθνικός Μορφότυπος (πεδία, περιορισμοί και κανόνες) με σχετικές επεξηγήσεις μπορεί να ανευρεθεί αναρτημένος στη σχετική ιστοσελίδα της ΓΓΠΣΔΔ   https://www.gsis.gr/e-invoice.

 

 8. 4 Τι είναι ο ΑΔΑΜ Σύμβασης και πως τον βρίσκω;

 

Ο Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) είναι ο μοναδικός αριθμός που λαμβάνει το έγγραφο της σύμβασης όταν αναρτηθεί στο σύστημα του  Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και είναι ο αριθμός που χαρακτηρίζει τη Σύμβαση. Εκτός κάποιων εξαιρέσεων, όλες  οι συμβάσεις στις  οποίες συμβαλλόμενος είναι φορέας του Δημοσίου αναρτώνται στο ΚΗΜΔΗΣ (δείτε περισσότερα: ν.4412/2016 αρθ. 38 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ΥΑ  57654/2017 ΦΕΚ Β' 1781 ή http://www.eprocurement.gov.gr)

Αναζήτηση στοιχείων συμβάσεων ΚΗΜΔΗΣ: http://www.eprocurement.gov.gr/kimds2/unprotected/searchRequests.htm

 

 8. 5 Τι είναι ο ΑΔΑ Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης και πως τον βρίσκω;

 

Η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) είναι η Απόφαση δέσμευσης πίστωσης του π/υ που βαρύνει η συγκεκριμένη δαπάνη. 
Ο ΑΔΑ είναι ο μοναδικός κωδικός αριθμός  που λαμβάνει το έγγραφο της ΑΑΥ  όταν αναρτηθεί στο σύστημα του ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Ο ΑΔΑ αναφέρεται στο έγγραφο της Σύμβασης. Για πολυετείς δαπάνες υπάρχει παραπάνω από μια ΑΑΥ και θα χρησιμοποιείται ο ΑΔΑ της πολυετούς δέσμευσης (αρχικός ΑΔΑ).

 

 8. 6 Τι γίνεται σε περίπτωση που δεν υπάρχει ΑΔΑΜ σύμβασης;    

 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ΑΔΑM Σύμβασης τότε συμπληρώνεται στο αντίστοιχο πεδίο του μορφότυπου η τιμή 0.

 

 8. 7 Που μπορώ να δω τον κατάλογο με τις Αναθέτουσες Αρχές του Ελληνικού Δημοσίου για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση;

 

Πλήρης κατάλογος των Αναθετουσών Αρχών του Ελληνικού Δημοσίου που ενεργούν ως αποδέκτες ηλεκτρονικών τιμολογίων μπορεί να ανευρεθεί αναρτημένος στη σχετική ιστοσελίδα της ΓΓΠΣΔΔ https://webapps.gsis.gr/dsae2/foreisreg/faces/pages/mainmenu/entrance.xhtml με την επιλογή Πρόσβαση στο Μητρώο -> Αναθέτουσες Αρχές Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης (ΑΑΗΤ)

 

 8. 8 Τι είναι το Αναγνωριστικό ηλεκτρονικής διεύθυνσης και που μπορώ να το βρω;

 

Το Αναγνωριστικό (identifier) της ηλεκτρονικής διεύθυνσης για συμμετέχοντα στις διαδικασίες ηλεκτρονικής τιμολόγησης κατά PEPPOL αντιστοιχεί μοναδικά σε κάθε συμμετέχοντα Πωλητή (Sender) ή Αγοραστή (Receiver). Εσωτερικά στο δίκτυο το αναγνωριστικό αυτό αντιστοιχεί με τη φυσική IP διεύθυνση των endpoint συστημάτων των συμμετεχόντων, ώστε να πραγματοποιείται η φυσική δρομολόγηση των ηλεκτρονικών παραστατικών μεταξύ των. Το αναγνωριστικό έχει τη μορφή <SchemeID>:<Identifier>. Για την Ελλάδα το schemeID είναι ο κωδικός 9933 που σημαίνει ΑΦΜ, ενώ ο Identifier είναι ένα ελληνικό ΑΦΜ. Το αναγνωριστικό ηλεκτρονικής διεύθυνσης PEPPOL για τη ΓΓΠΣΔΔ είναι το 9933:997001671, το 997001671 είναι το ΑΦΜ του Υπουργείου Ψηφιακής  Διακυβέρνησης στο οποίο υπάγεται η ΓΓΠΣΔΔ.
Οι κωδικοί αυτοί είναι δημοσιευμένοι στο PEPPOL Directory στις δημόσιες διευθύνσεις http://smp.gsis.gr/public  και https://directory.peppol.eu/public. Στην τρέχουσα έκδοσή του, το PEPPOL directory περιέχει αναγνωριστικά μόνο για Αγοραστές. Το ζεύγος κωδικών 9933:997001671 είναι το αναγνωριστικό της ηλεκτρονικής  διεύθυνσης για όλες τις Αναθέτουσες Αρχές του Ελληνικού Δημοσίου.

 

 8. 9 Ποια είναι η κατηγοριοποίηση των ειδών που πρέπει να χρησιμοποιείται στην Ηλεκτρονική Τιμολόγηση  για το Δημόσιο;

 

Για την κατηγοριοποίηση των προς τιμολόγηση αγαθών, υπηρεσιών και έργων  (Κωδικός αγαθού/ υπηρεσίας/ μελέτης/ έργου) χρησιμοποιείται το σύστημα ταξινόμησης του Κοινού Λεξιλογίου για τις Δημόσιες Συµβάσεις (CPV) σε εφαρμογή του Κανονισμού αριθ. 2195/2002, όπως τροποποιήθηκε µε τον Κανονισµό 213/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 

 8.10 Υπάρχει κάπου ανάλυση του CPV;

 

Ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 213/2008 με την ταξινόμηση των αγαθών, υπηρεσιών και έργων βάσει του Κοινού λεξιλογίου για τις Δημόσιες Συμβάσεις (CPV), είναι αναρτημένος στον ιστότοπο "simap.ted.europa.eu" σε όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. H ανάλυση ανά κωδικό του συστήματος ταξινόμησης αγαθών, υπηρεσιών και έργων κατά CPV έχει αναρτηθεί και στον ιστότοπο  "promitheus.gov.gr" σε μορφή αρχείου excel στην ενότητα  " Γενικές Πληροφορίες -Αρχείο Ειδών - Κωδικολόγιο CPV".

 

 8.11 Σε ποιο επίπεδο πρέπει να κατηγοριοποιώ τα είδη μου;

 

Οι Οικονομικοί Φορείς προσδιορίζουν το αντικείμενο της σύμβασης που τιμολογούν βάσει του κωδικού κατά CPV που αναφέρεται στα έγγραφα της σύμβασης και ειδικότερα στην σύμβαση που έχουν συνάψει με την Αναθέτουσα Αρχή. Μπορούν ωστόσο για τον καλύτερο προσδιορισμό του προς τιμολόγηση αγαθού, υπηρεσίας ή έργου να προβαίνουν σε μεγαλύτερη ανάλυση από αυτή της σύμβασης. Δηλαδή αν π.χ. στο έγγραφο της σύμβασης, η ανάλυση του αντικειμένου της είναι σε επίπεδο κατηγορίας CPV (τα 5 πρώτα ψηφία του κωδικολογίου CPV) μπορούν να προβαίνουν σε περαιτέρω ανάλυση του αντικειμένου της και να  τιμολογούν με βάσει τις υποκατηγορίες CPV (τα 6 έως 8 πρώτα ψηφία του κωδικολογίου CPV) της κατηγορίας αυτής.  

9.    Ερωτήσεις σχετικά με το ΚΕΔ και τις διαδικτυακές υπηρεσίες (web services)

 

 9. 1 Τι είναι το ΚΕΔ και πώς σχετίζεται με τα Ηλεκτρονικά Τιμολόγια;

 

Το Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) είναι το πληροφοριακό σύστημα της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. που έχει ως στόχο τη διασύνδεση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 118944 ΕΞ 2019(Β’3990/1-11-2019) απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης». (σχετικά με το ΚΕΔ στο https://www.gsis.gr/dimosia-dioikisi/ked). Στο ΚΕΔ υλοποιείται το μοναδικό σημείο υποδοχής τιμολογίων για τις δημόσιες συμβάσεις και ο κόμβος δρομολόγησης των στοιχείων τους στα πληροφοριακά συστήματα των αρμοδίων φορέων.

 

 9. 2 Είμαι πάροχος και θέλω να στείλω Τιμολόγια πελατών μου

 

Βλέπε σχετικό ερώτημα 3.3

 

 9. 3 Είμαι φορέας και θέλω να λαμβάνω Τιμολόγια που προορίζονται για την υπηρεσία μου

 

Θα πρέπει να υλοποιήσετε τις διαδικτυακές υπηρεσίες που σχετίζονται με τα ηλεκτρονικά τιμολόγια. Πληροφορίες υπάρχουν στην σελίδα https://www.gsis.gr/dimosia-dioikisi/ked.

 

 9. 4 Ποιές είναι οι Διαδικτυακές υπηρεσίες (web services) που έχει αναπτύξει και υποστηρίζει το ΚΕΔ για τα Ηλεκτρονικά Τιμολόγια;

 

Οι Διαδικτυακές υπηρεσίες που υποστηρίζει το ΚΕΔ για τα Ηλεκτρονικά Τιμολόγια χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

1. Web services για τη Διαχείριση των ηλεκτρονικών Τιμολογίων (χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση των ηλεκτρονικών Τιμολογίων από τους Φορείς και τις Αναθέτουσες Αρχές):

  • Λήψη στοιχείων Τιμολογίου από Φορέα (μέθοδος getInvoiceInfo)
  • Αποστολή αποτελέσματος επεξεργασίας Τιμολογίου από Φορέα (μέθοδος sendInvoiceRespose)
  • Αποστολή στοιχείων Τιμολογίου (μέθοδος sendInvoiceInfo) (προς το παρόν χρησιμοποιείται μόνο από το ΚΕΔ για την παραλαβή των στοιχείων των Τιμολογίων από το Access Point)
  • Έλεγχος Ενάριθμου του έργου ΠΔΕ (μέθοδος pdeCheckProject)

2. Web services για τη Διάθεση στοιχείων κωδικοποίησης των Αναθετουσών Αρχών και για τον έλεγχο βασικών πεδίων ΗΤ για παρόχους Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης:

  • Αναζήτηση και άντληση εγγραφών αναθετουσών αρχών (για τους παρόχους και τους πωλητές) (μέθοδος getContrAuthoritiesPublic)
  • Αναζήτηση και άντληση εγγραφών αναθετουσών αρχών (για Φορείς του Δημοσίου) (μέθοδος getContrAuthorities)
  • Έλεγχος εγκυρότητας βασικών πεδίων ηλεκτρονικού τιμολογίου (για τους παρόχους και τους πωλητές) (μέθοδος checkInvoiceFields)

 

Αναλυτικότερα για τις Διαδικτυακές υπηρεσίες του ΚΕΔ που σχετίζονται με την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση μπορείτε να βρείτε εδώ.