Παροχή διευκρινίσεων επί αιτημάτων που υποβλήθηκαν από ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς και αφορούν όρους της Διακήρυξης

Επί αιτημάτων παροχής διευκρινίσεων που υποβλήθηκαν, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, από ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς και αφορούν όρους της υπ’ αριθμ. πρωτ. 4229 ΕΞ 2023 1.2.2023 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 23PROC012061785) του ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «Ανοιχτής Γραμμής Βοήθειας και Υποστήριξης Πολιτών (Call Center / Helpdesk)» στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση των κατ΄ ελάχιστον προσφερόμενων ανθρωπομηνών, ήτοι για τριάντα έξι (36) ανθρωπομήνες, προϋπολογισθείσας δαπάνης εβδομήντα
τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2.1.3 της ως άνω διακήρυξης παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις...

Αναλυτικές πληροφορίες για το διαγωνισμό