Εγγραφή Φορέα/Υπηρεσίας στο Μητρώο Αναθετουσών Αρχών για το ΗΤ

Προϋπόθεση για να εγγραφεί ένας Φορέας ή μια Υπηρεσία στο Μητρώο Αναθετουσών Αρχών για το Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο της ΓΓΠΣΨΔ (AAHT) είναι να έχει συμπεριληφθεί ήδη στο  Μητρώο Αναθετουσών Αρχών/Αναθετόντων Φορέων της ΕΑΔΗΣΥ https://www.eaadhsy.gr/ .

Εφ’ όσον η παραπάνω προϋπόθεση πληρείται τότε θα πρέπει να προβεί στις παρακάτω ενέργειες:

Στην ιστοσελίδα Μητρώο Φορέων ΔΔ 

1.    Αναζητεί τα στοιχεία της στην επιλογή «Αναθέτουσες Αρχές Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης (ΑΑΗΤ)» και αν υπάρχει, ελέγχει τα αναγραφόμενα στοιχεία και ενημερώνει για τυχόν αλλαγές/διορθώσεις με e-mail στο anathetouses@gsis.gr.

2.    Αν δεν υπάρχει στην παραπάνω σελίδα, «Αναθέτουσες Αρχές Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης (ΑΑΗΤ)», τότε, εφ΄ όσον είναι ανεξάρτητος Φορέας ή Ειδικός Φορέας του Κρατικού Προϋπολογισμού, αναζητεί τα στοιχεία της  στην επιλογή «Φορείς και Υπηρεσίες που Τηρεί η ΓΓΠΣΨΔ» και αντιγράφει τον «Κωδικό Υπηρεσίας ΓΓΠΣΨΔ» στη στήλη (Ε) «ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ» της πρώτης σελίδας «ΑΝ. ΑΡΧΕΣ», του Φύλλου Εργασίας μαζί με τα υπόλοιπα ζητούμενα στοιχεία.

3.    Αν δεν ανήκει στην παραπάνω κατηγορία (2) τότε στη στήλη (Ε) αναγράφει τον «Κωδικό Υπηρεσίας ΓΓΠΣΨΔ» του Φορέα του οποίου αποτελεί υπηρεσία.

4.    Φορείς/Υπηρεσίες που δεν μπορούν να αντιστοιχηθούν με Φορέα στην παραπάνω ιστοσελίδα, θα πρέπει να συμπληρώσουν  και την δεύτερη σελίδα, «ΦΟΡΕΙΣ», του Φύλλου Εργασίας με τα στοιχεία του Φορέα τους.

5.    Στην στήλη Υπηρεσία Εκκαθάρισης (Κ):

a.    Αν είναι Υπηρεσία/Φορέας της Κεντρικής Διοίκησης αναγράφει τον Κωδικό της Υπηρεσίας που εκκαθαρίζει τα τιμολόγιά της, από την σελίδα «ΥΠΗΡ. ΕΚΚ. ΚΔ» του Φύλλου Εργασίας.

b.    Αν δεν ανήκει στην Κεντρική Διοίκηση τότε αναγράφει τον «Κωδικό Υπηρεσίας ΓΓΠΣΨΔ» της Υπηρεσίας που εκκαθαρίζει τα τιμολόγιά της, από την επιλογή «Φορείς και Υπηρεσίες που Τηρεί η ΓΓΠΣΨΔ». 

c.    Αν εκκαθαρίζει η ίδια η Αναθέτουσα τα τιμολόγιά της αναγράφει «ΙΔΙΟΣ» στην στήλη (Κ).

6.    Αποστέλλει το Φύλλο Εργασίας στο anathetouses@gsis.gr

Συνοπτικές οδηγίες για την συμπλήρωση των στηλών και των δύο φύλλων είναι ενσωματωμένες, ανά στήλη και σελίδα, στο Φύλλο Εργασίας.

Στο e-mail πρέπει να αναγράφονται στοιχεία επικοινωνίας του αποστολέα (Όνομα, Τηλέφωνο, e-mail) και εφ’ όσον υπάρχει, ο Κωδ. ΑΑΗΤ.

Σε περίπτωση που ζητείται η διόρθωση/μεταβολή κάποιων στοιχείων ήδη υπάρχοντος Φορέα ή η διαγραφή/απενεργοποίηση κάποιου φορέα τότε εκτός από τα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας του αποστολέα θα πρέπει να αναγράφονται το ΑΦΜ του Φορέα,  ο κωδικός ΑΑΗΤ, η μεταβολή που ζητείται (παλαιά και νέα τιμή) και η ημερομηνία κατά την οποία επέρχεται η μεταβολή.

Για κάθε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να αποστέλλετε σχετικό e-mail στο anathetouses@gsis.gr