Εγγραφή Φορέα/Υπηρεσίας στο Μητρώο Αναθετουσών Αρχών για το ΗΤ

Προϋπόθεση για να εγγραφεί ένας Φορέας ή μια Υπηρεσία στο Μητρώο Αναθετουσών Αρχών για το Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο της ΓΓΠΣΔΔ (AAHT) είναι να έχει συμπεριληφθεί ήδη στο αντίστοιχο Μητρώο Αναθετουσών Αρχών/Αναθετόντων Φορέων της ΕΑΑΔΗΣΥ https://www.eaadhsy.gr/ .

Εφ’ όσον η παραπάνω προϋπόθεση πληρείται τότε θα πρέπει να προβεί στις παρακάτω ενέργειες:

1. Αναζητεί τα στοιχεία της στην ιστοσελίδα https://webapps.gsis.gr/dsae2/foreisreg/faces/pages/mainmenu/anOikYpList.xhtml

Αν υπάρχει, ελέγχει τα αναγραφόμενα στοιχεία και ενημερώνει για τυχόν αλλαγές /διορθώσεις με e-mail στο anathetouses@gsis.gr.

2. Αν δεν υπάρχει στην παραπάνω ιστοσελίδα, τότε συμπληρώνει  την πρώτη σελίδα, «ΑΝ. ΑΡΧΕΣ», του Φύλλου Εργασίας, αναγράφοντας στη στήλη (C) «ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ» τον ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ που αντιστοιχεί στην ίδια ή στον Φορέα που ανήκει (ισχύει κυρίως για Αναθέτουσες που είναι υπηρεσίες της Κεντρικής Διοίκησης και δεν είναι οι ίδιες Ειδικοί Φορείς του Π/Υ), από την σελίδα «ΦΟΡΕΙΣ Δ.Δ».

Υπηρεσίες που δεν μπορούν να αντιστοιχηθούν με Φορέα στο φύλλο «ΦΟΡΕΙΣ Δ.Δ.», θα πρέπει να συμπληρώσουν  και την δεύτερη σελίδα, «ΦΟΡΕΙΣ»,  με τα στοιχεία του Φορέα τους.

3.    Αναζητεί τον Φορέα Εκκαθάρισης των τιμολογίων ως εξής:

3.1.    Αν ανήκει στους Φορείς Κεντρικής Διοίκησης (Υπουργεία, Ανεξάρτητες Αρχές, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις) ή είναι υπηρεσία Φορέα Κεντρικής Διοίκησης, π.χ Υπηρεσία Υπουργείου, αναζητεί τον φορέα εκκαθάρισης στη σελίδα «ΟΙΚ. ΥΠΗΡ. ΚΔ» και συμπληρώνει τον αντίστοιχο κωδικό στη στήλη (K)  «ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΕΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ».

3.2.    Αν ανήκει στους Φορείς Λοιπής Γενικής Κυβέρνησης ή στους Φορείς Εκτός Γενικής Κυβέρνησης αναζητεί τον φορέα εκκαθάρισης στη σελίδα «ΦΟΡΕΙΣ Δ.Δ»
και συμπληρώνει τον αντίστοιχο κωδικό στην στήλη (L) «ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΚΕΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»

3.3.    Αν είναι νέος Φορέας, έχει δηλαδή συμπληρώσει την σελίδα «ΦΟΡΕΙΣ» και εκκαθαρίζει ο ίδιος τα τιμολόγιά του, τότε στην στήλη (K) ή (L), κατά περίπτωση, συμπληρώνει τη λέξη «ΙΔΙΟΣ».

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Συμπληρώνεται μόνο η στήλη (K) ή η στήλη (L).

Στις υπόλοιπες σελίδες του Φύλλου Εργασίας δεν γίνεται καμία μεταβολή.

4.    Οδηγίες για την συμπλήρωση των στηλών και των δύο φύλλων είναι ενσωματωμένες, ανά στήλη και σελίδα, στο Φύλλο Εργασίας.

5.    Αποστέλλει το Φύλλο Εργασίας στο anathetouses@gsis.gr

6.    Στο e-mail πρέπει να αναγράφονται στοιχεία επικοινωνίας του αποστολέα (Όνομα, Τηλέφωνο, e-mail) και εφ’ όσον υπάρχει, ο Κωδ. ΑΑΗΤ.

Για κάθε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να αποστέλλετε σχετικό e-mail στο anathetouses@gsis.gr